YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

Ulusal Güvenlik Doktirini

Biz ?imdi dokunulmazl???n kald?r?lmas?na kar?? ç?kaca??n? bilseydik Erdo?an’?n her ?eye ra?men ba?ka türlü dü?ünebilirdik. Ama halka taahhütte bulunuyor kald?raca??m diye ama kald?rm?yor. Kald?rsayd? bütün o bahsetti?imiz suç iddialar? dolay?s?yla mahkemede hesap verecekti. ?imdi vermiyor. Niçin? Çünkü dokunulmazl??? var. Bizim milletvekillerimizinkini kald?r?n. Ona da izin vermiyorlar çünkü kendi durumlar? ortaya ç?kacak. Bu ancak bir geciktirme manevras? olabilir çünkü er veya geç geçmi?te i?ledi?iniz suçlar dolay?s?yla hakim önüne ç?kacaks?n?z. Dünyada demokratik ülkelerde bunun ba?ka örne?i yok. Ba?ka hiçbir ülkede milletvekillerini anayasa, yasalar adi suçlara kar?? korumuyor. Bir tek Türkiye’de var. Bunun mutlaka kald?r?lmas? laz?m, biz bu seçimlerden sonra hemen kald?raca??z bunu. Bir daha AKP’nin bunu engelleyecek gücü olmayacak. Biz uzun y?llardan beri AKP’nin içindeki bütün milletvekillerinin bu yarg? durumlar?n?, hepsini ilan ettik. Bu konuda afi?ler ast?rd?k. Bu konuda üzerimize dü?eni tam olarak yerine getirdi?imizi dü?ünüyorum. Ama iktidar dokunulmazl?klar? kald?rmaya yana?mad??? için daha önce i?lendi?i iddia edilen suçlar hakk?nda hesap veremediler, mahkemede hesap vermediler. Ama verecekler, bundan kaç?? yok. Say?n Erdo?an’?n cumhurba?kanl???na adayl???n? koydu?u ve seçildi?ini dü?ünün. O andan itibaren dokunulmazl??? kalk?yor. Eski anayasalar?m?zda cumhurba?kan?n?n da dokunulmazl??? vard? ama ?imdi yok. Milletvekili s?ralar?nda sahip oldu?u dokunulmazl??a, cumhurba?kanl??? s?ras?nda sahip olmayacak ve seçildi?i anda derhal Yüce Divan’a müracaat etmenin yolu aç?lacak. ??te o zaman çok ?ey de?i?ecek. 1974 seçimlerinde aday olan Giscard d’Estaing bir suç i?lemi? ve cumhurba?kan? seçildikten sonra mahkemeye vermi?ler. Siz böyle seçim suçu i?lemi?tiniz ve anayasam?za göre bunun dokunulmazl??? yoktur, bunun mahkemede hesab?n? verin demi?ler. Gitmi? mahkemeye yarg?lanm??. ?u anda Türkiye’nin mevzuat? aynen Fransa’n?n o dönemdeki mevzuat?na benziyor. Bizde cumhurba?kanl??? dokunulmazl??? yok.

 

Bir kere demokrasilerde en yapmayaca??n?z i? halk? suçlamakt?r. Halka do?ru mesajlar? do?ru zamanda verdi?iniz takdirde, belki biraz zaman al?r ama sonunda halk mutlaka gerçekleri görür ve do?ru yolu belirler. En kötüsü ?u oldu; halk? siyasetten so?uttular ve bunun sonucunda 2002 seçimlerinde 10 milyon vatanda? oy kullanmad? ve daha sonra yap?lan yerel seçimlerde de 12 milyon vatanda??m?z oy kullanmad?. Onun için biz halka diyoruz ki mutlaka oyunuzu kullan?n ve tercihiniz ne ise ortaya koyun. Türkiye’yi bugünkü açmazlardan ve s?k?nt?lardan, utanç verici durumlardan kurtaracak olan halk?n oyudur. Ba?ka bir yöntemimiz yok. Demokrasilerde halk?n oyu ile ancak hükümetleri de?i?tirebilirsiniz ve biz inan?yoruz ki bu defa halk, oyunu kullanacakt?r ve ülkemize bu kadar zarar veren bu hükümeti mutlaka de?i?tirecektir. Bir CHP iktidar?n? getirecektir halk. “”

 

   HK: Irakla devam edelim ve ABD’nin ?ngiltere’nin yukar?daki doktrin ?????n da Hala ESK? YADA ESK?M?? POL?T?KACILARINI IRAKTA ?Ç SAVA? ÜZER?NE YORUM YAPMALARI ?Ç?N B?R NOKTADAN YÖNLEND?RMEY? SÜRDÜRÜYOR…

 

Powell: Irak'ta iç sava? ya?an?yor


Eski ABD D??i?leri Bakan? Colin Powell,''Irak'ta bir iç sava??n ya?anmakta oldu?unu'' belirterek, bu ülkedeki Amerikan güçlerinin gelecek y?l?n ortas?ndan itibaren geri çekilmesini önerdi.


 CBS televizyonuna konu?an Powell, halen yeni Irak politikas?n? belirlemek için çal??an ABD Ba?kan? George Bush'un üzerinde a??rl?kla durdu?u ''Irak'taki Amerikan askeri varl???n?n bir süre için art?r?lmas? plan?n?n da i?e yaramayaca??n?'' söyledi.

Powell, Ba?dat'in güvenli?inin sa?lanmas? için Irak ba?kentine yaz aylar?nda da binlerce Amerikan askerinin gönderildi?ini, ancak bu önlemin''ba?ar?ya ula?amad???n?'' kaydederek, Ba?dat'a yeni ABD birliklerinin konu?land?r?lmas?n?n da olumlu sonuç vermeyece?i görü?ünü dile getirdi. Bush, yeni Irak politikas?n? y?lba??ndan sonra aç?klayacak.

 

…………AMA ESK?MEM?? OLANSA BAK NE D?YOR………??MD?K? BA?KANLARI

 

Bush: Irak’ta iç sava? yok

ABD Ba?kan? George Bush, Irak’ta iç sava? ya?anmad???n? savundu.

(NTV Güncelleme: 09:44 TS? 29 Kas?m 2006 Çar?amba)

TALL?NN - Bush, Letonya’n?n ba?kenti Riga’da yap?lacak NATO zirvesi öncesinde k?sa bir ziyaret için u?rad??? Estonya’n?n ba?kenti Tallinn’de Devlet Ba?kan? Toomas Hendrik Ilves ile görü?mesinden sonra düzenlenen bas?n toplant?s?nda, Irak’taki mezhep ?iddetinin, El Kaide terör örgütünün sald?r?lar?n?n bir tahriki oldu?unu dü?ündü?ünü belirtti.

 

       Irak’taki son ?iddet döngüsünün yeni bir a?ama olmad???n? ifade eden Bush, bir süredir bu a?amada bulunuldu?unu kaydetti.                                                                                                                  ?ran ve Suriye’nin Irak’ta yeni geli?en demokrasiyi zarar vermemesi gerekti?ini söyleyen Bush, bu iki ülkeye Lübnan konusunda da suçlamalar yöneltti. Bush, iki ülkenin Lübnan hükümetini zay?flatmaya çal??t???n? öne sürdü.

   Suçlamalar? reddeden Suriye D??i?leri Bakan? Velid Muallim ise Lübnan’?n içi?lerine kendilerinin de?il, ABD ve Fransa’n?n kar??t???n? savundu.

17/3/2008
Bu yazı 896 defa okundu.

Diğer Yazıları