YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

ULUSAL GÜVENL?K DOKT?R?N?

Türkiye’yi bugünkü açmazlardan ve s?k?nt?lardan, utanç verici durumlardan kurtaracak olan halk?n oyudur. Ba?ka bir yöntemimiz yok. Demokrasilerde halk?n oyu ile ancak hükümetleri de?i?tirebilirsiniz ve biz inan?yoruz ki bu defa halk, oyunu kullanacakt?r ve ülkemize bu kadar zarar veren bu hükümeti mutlaka de?i?tirecektir. Bir CHP iktidar?n? getirecektir halk. “”

 

   HK: Irakla devam edelim ve ABD’nin ?ngiltere’nin yukar?daki doktrin ?????n da Hala ESK? YADA ESK?M?? POL?T?KACILARINI IRAKTA ?Ç SAVA? ÜZER?NE YORUM YAPMALARI ?Ç?N B?R NOKTADAN YÖNLEND?RMEY? SÜRDÜRÜYOR…

 

Powell: Irak'ta iç sava? ya?an?yor


Eski ABD D??i?leri Bakan? Colin Powell,''Irak'ta bir iç sava??n ya?anmakta oldu?unu'' belirterek, bu ülkedeki Amerikan güçlerinin gelecek y?l?n ortas?ndan itibaren geri çekilmesini önerdi.


 CBS televizyonuna konu?an Powell, halen yeni Irak politikas?n? belirlemek için çal??an ABD Ba?kan? George Bush'un üzerinde a??rl?kla durdu?u ''Irak'taki Amerikan askeri varl???n?n bir süre için art?r?lmas? plan?n?n da i?e yaramayaca??n?'' söyledi.

Powell, Ba?dat'in güvenli?inin sa?lanmas? için Irak ba?kentine yaz aylar?nda da binlerce Amerikan askerinin gönderildi?ini, ancak bu önlemin''ba?ar?ya ula?amad???n?'' kaydederek, Ba?dat'a yeni ABD birliklerinin konu?land?r?lmas?n?n da olumlu sonuç vermeyece?i görü?ünü dile getirdi. Bush, yeni Irak politikas?n? y?lba??ndan sonra aç?klayacak.

 

…………AMA ESK?MEM?? OLANSA BAK NE D?YOR………??MD?K? BA?KANLARI

 

Bush: Irak’ta iç sava? yok

ABD Ba?kan? George Bush, Irak’ta iç sava? ya?anmad???n? savundu.

(NTV Güncelleme: 09:44 TS? 29 Kas?m 2006 Çar?amba)

TALL?NN - Bush, Letonya’n?n ba?kenti Riga’da yap?lacak NATO zirvesi öncesinde k?sa bir ziyaret için u?rad??? Estonya’n?n ba?kenti Tallinn’de Devlet Ba?kan? Toomas Hendrik Ilves ile görü?mesinden sonra düzenlenen bas?n toplant?s?nda, Irak’taki mezhep ?iddetinin, El Kaide terör örgütünün sald?r?lar?n?n bir tahriki oldu?unu dü?ündü?ünü belirtti.

 

       Irak’taki son ?iddet döngüsünün yeni bir a?ama olmad???n? ifade eden Bush, bir süredir bu a?amada bulunuldu?unu kaydetti.                                                                                                                  ?ran ve Suriye’nin Irak’ta yeni geli?en demokrasiyi zarar vermemesi gerekti?ini söyleyen Bush, bu iki ülkeye Lübnan konusunda da suçlamalar yöneltti. Bush, iki ülkenin Lübnan hükümetini zay?flatmaya çal??t???n? öne sürdü.

   Suçlamalar? reddeden Suriye D??i?leri Bakan? Velid Muallim ise Lübnan’?n içi?lerine kendilerinin de?il, ABD ve Fransa’n?n kar??t???n? savundu.

 

Annan: Irak’ta iç sava??n e?i?indeyiz

 

BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Irak’ta durumun iyiye gitmedi?ini belirterek, h?zla iç sava?a do?ru gidildi?ini söyledi.

(NTV Güncelleme: 17:18 TS? 28 Kas?m 2006 Sal?)

New York - Kofi Annan, Irak’ta gittikçe kötüle?en durumu düzeltmek için acilen bir ?ey yap?lmazsa iç sava?a h?zla yakla??ld???n? belirtti.

Annan, gazetecilerin Irak’ta bir iç sava? durumunun olup olmad???n? sormalar? üzerine, ?u an ülkede olanlara bak?ld???nda iç sava?a do?ru gidildi?ini belirterek, “Asl?nda Irak’ta iç sava??n e?i?indeyiz” dedi.


Annan, eski Lübnan Ba?bakan? Refik Hariri suikast?n? ayd?nlatmak ve sorumlular? yarg?lamak için kurulmas? planlanan uluslararas? mahkemeyle ilgili sorular üzerine ise planda ilerleme sa?land???n?, Lübnan hükümetinden olumlu yan?t ald?klar?n? söyledi.


Genel Sekreter Annan, soru?turmalar tamamlanmadan yarg?laman?n ba?layamayaca??n? hat?rlatarak, sürecin devam etti?ini kaydetti. Annan, Lübnan Devlet Ba?kan? ve Meclis Ba?kan?n?n mahkemenin kurulmas?na kar?? ç?kt?klar?n? hat?rlatan gazetecilere ise bu konunun Lübnan’?n kendi iç meselesi oldu?unu belirtti.


Bu arada BM sözcülü?ünden yap?lan bir aç?klamada, Annan’?n, Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas ile ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert’in Gazze’de ate?kesin sa?lanmas?yla ilgili olarak vard?klar? anla?may? memnuniyetle kar??lad??? bildirildi.

Muallim, ülkesinin Lübnan’daki suikastlarda parma?? oldu?u yolundaki iddialar?n da anlams?z oldu?unu belirtti.

*******************************************

??te böyle de?erli, okurlar. …Biri var diyecek… Biri yok diyecek.:

    Ulusal Güvenlik Doktrininin yerini alan DÜ?ÜK ??DDETL? ÇARPI?MALAR DOKT?R?N? ad? verilen sömürü düzeninin i?leyen çarklar?n?n bir parças? olarak bu eskileri kulland??? günümüzün bir gerçe?idir. Daha dikkatle izleyin bu eski yada eskimi? politikac?lar? bak?n neler göreceksiniz..

??te Irak.. Millet olmay? ba?aramam?? karmakar???k IRK,D?N,MEZHEP,ETN?K KÖKEN ayr?mc?l???n?n getirdi?i iç sava? ve ölüm…

??te Filistin…. Millet olmay? ba?aramam?? Din Tüccarlar?n?n elinde oyuncak olan F?L?ST?N HALKI.,,,, HAMAS ve EL FET?H diye ikiye bölünmü?ler birbirini öldürüyorlar. Onlar hem Yüce dinimiz ?slamiyeti karal?yorlar hem de karde?kan? ak?t?yorlar.

??te Afganistan..: Yine karde? kan? ak?yor oluk oluk…

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, ?ngiltere  ve ABD, ülkelerin yöneticilerini,  içerideki insanlar? sat?n al?yor, askeriyle elini kolunu sallay?p giriyor ve bir ülkenin insanlar?n? birbirine dü?ürüp k?rd?r?yor. Sonrada elini kolunu sallaya sallaya yeni  ülkeler ar?yor ve onlara ayni tezgahlar? yap?yor..

 Bizimle de az u?ra?mad?lar, TÜRK?YE yi bölüp parçalamk için . halada u?ra??yorlar

1-      Sat?lm?? insanlar? bir araya getirip PKK terör örgütünü  kurdurdular 1984 y?l?ndan bu yana akan kan?n  haddi hesab? yok.

2-      Sivas ilinde Mad?mak otelini yakan kendini bilmezlerle  Alevi-Sünni çat??mas?n? denediler..

      OLMADI OLMAYACAK..diye dövünüp duruyorlar. Bizi parçalamay?  BA?ARAMADILAR.. BA?ARAMAYACAKLAR..

Çünkü biz Tarihe Devletler Kuran Büyük bir Millet Olarak geçmi?iz…Biz TÜRK M?LLET?Y?Z.. Bunu hep unutuyorlar yada bizim TÜRKLÜ?ÜMÜZÜ unuttu?umuzu san?yorlar.

      Milli kaynaklar?m?za yap?lacak sald?r?lar bundan böyle sava? yönteminin d???nda SERMAYE SAVA?I niteli?inde olacakt?r.  PETROL, BOR MADEN?, OSM?NYUM vs bunun gibi k?ymetlerimiz için haz?rlanan yasalar?n en ince ayr?nt?s?na kadar gözden geçirilmesi Büyük Türk Milletinin, vatan?m?z?n gelece?i aç?s?ndan son derece önemlidir. Bu sebeple Anayasam?z?n bize tan?d??? dü?ünce ve fikir özgürlü?ü alan?m?zda hür bir ?ekilde görü?lerimizi bildirmek hepimizin görevi olmal?d?r. M?LL? MESELELER tüm toplumun hassasiyetiyle korunmal?d?r., siyasi fikirler, partiler veya Anayasam?za ayk?r? olmayan hangi anlamda görü? farkl?l??? olursa olsun hepsi bir kenara b?rak?larak  ayr?m?n? gözetmeksizin M?LL? MESELELER?M?Z TEK YUMRUK olarak korunmal?d?r.  Çocuklar?m?z, torunlar?m?z ve gelece?imiz için..

18/3/2008
Bu yazı 890 defa okundu.

Diğer Yazıları