YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

ULUSAL GÜVENL?K DOKT?R?N?-1

 

 

HAL?L KANARGI (HK)…..: Zaman zaman Süper güç olarak tan?mlanan Rusya, ?ngiltere, Çin, Japonya ve ABD’nin eski, eskimi? üst düzey yöneticileri dünya gündemini de?i?tirmeye yarayacak çe?itli aç?klamalar yaparak DEMOKRAS? gere?i i? ba??na gelmi? seçilmi?leri bulunduklar? ülkenin yönetiminde zaafa dü?ürecek hatal? hamleler yapmaya zorlarlar. Son olarak ta 27 Haziran 2007 de görevini b?rakacak olan ?ngiltere Ba?bakan? Tony Blayer Ortado?u Ülkeleri ili?kileri ba?kanl???n? yani KOORD?NATÖRLÜ?ÜNÜ yürütecek aç?klamalar? gündemi sard? gidiyor.

Nedense bu Koordinatörler hiç bitmez…Sorun çözmek için mi yoksa sorunu daha da art?rmak için mi kurulmu?lard?r.. anlamak gerçekten zor.. ama çok zor..

Hemen hat?rlayaca??n?z birkaç isim vereyim size..

1-      Birle?mi? Milletler K?br?s Koordinatörü… Kaç tane atand?, kaç tane plan sunuldu.. Sonuç al?nd? m?? Bir ?ey yapt?lar m? bu koordinatörler…Hemen soral?m.. Ac? var m? ? Ac? var m??  Efendim.. “”” Bu soru çok özeldir bilirsiniz…Ünlü enk?r adam Reha Muhtar’?n Aczimendi tarikat lideriyle uygunsuz yakalanan Fadime ye sordu?u soru?”””

2-      Birle?mi? Milletler Afganistan Koordinatörü. Eski D??i?leri Bakan?m?z H?KMET ÇET?N beyefendileri..Bizde bakanl?k yapm?? emekli olmu? eski s?fat?n? alm??t?…

3-      TÜRK?YE-ABD aras?ndaki PKK ve Irak Koordinatörleri.. Bizde Edip BA?ER Pa?a ve ABD de emekli bir pa?a. Türk Silahl? Kuvvetlerinin PKK için, kendi iç güvenli?ini sa?layamayan Irak’a harekat yapmas?n? ba?ar?yla engelledi bu koordinatörlük müessesesi, Kuruldu?undan bu yana 50 den fazla askerimizi ?ehit oldu ve gencecik bedenlerini topra?a verdik..

4-      Birle?mi? Milletler Açl?kla Mücadele koordinatörü.. Bu koordinatörlükte çok oldu kurulal? ama her nedense dünyada açl?ktan ölen insan say?s? azalaca??na art?yor…

5-      Birle?mi? Milletler Bar?? Gücü Koordinatörlü?ü.. vs.vs.

 

      . Eski, eskimi? yönetici kavram?n?n siyasette yerinin olmad??? ve uluslar aras? güç odaklar?n?n DÜ?ÜK ??DDETL? ÇARPI?MALAR DOKT?R?N? ad? verilen sömürü düzeninin i?leyen çarklar?n?n bir parças? olarak bu eskileri kulland??? günümüzün bir gerçe?idir.

A?a??da bu çal??man?n güzel bir örne?ini görecek ve okuyacaks?n?z…

---************************************----

 

Bak?n?z… Amerika Birle?ik Devletleri Doktrinler “DÜ?ÜK ??DDETL? ÇARPI?MALAR DOKT?R?N?” uygulamas?na nas?l geçi? yap?yor.

 

*   Yetmi?li y?llar da  Latin Amerika Ülkelerinde askeri diktatörlükler iktidar olmu?tur.  Bolivya'da, Arjantin'de,  Uruguay'da, Paraguay'da y?llar süren diktatörlük dönemi ya?anm??t?r.

Ve hemen ard?ndan

* Seksenli y?llar da "kontrol alt?ndaki demokrasilerin" ortaya ç?kt??? y?llar olmu? ve iktidar bunlar?n ellerinde gidip gelmi?tir.

 

““““ HK. Ülkemizde de 12 Eylül 1980 tarihinde Askeri ?htilal olmu? 1983 y?l?nda kontrollü demokrasi uygulamas? hayata geçirilmi?tir..””””

 

   Bu arada Rusya’n?n ba??n? çekti?i Komünist Blok çat?rdamaya, bölünmeye ve parçalanmaya ba?lam??t?r. Hem de çok dikkat ediniz 2. Dünya sava??nda Hitler Almanya’s?n?n ilk sald?rd??? ülke olan Polonya ile..(Leh Walesa liderli?indeki i?çi hareketleri)

 

   1982'den sonra Bolivya'da, 1983'de Arjantin'de, 1985'de Uruguay'da, Paraguay'da bile Alman kökenli diktatör Stroessner'in 34 y?ll?k iktidar?ndan sonra May?s 1989'da gerçi "demokrasi" de?il ama, en az?ndan demokrasiye "geçi?" sözü veren bir hükümet kurulmu?tur…

**** HK. Lütfen dikkat ediniz. Uygulamalarda bir farkl?l?k görebiliyor musunuz? Bizde ihtilaller nas?l yap?ld?ysa di?er ülkelerde de ayn?s? yap?lm??. Bizde nas?l demokrasiye geçi? sözü verilmi? ve geçilmi?se ayn? ?ekilde Bolivya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay ülkelerinde ihtilal sonras? demokrasiye geçi? sözü verilmi?..VE UYGULANMI?::::::::

ACABA diyorum dünyada yeniden ihtilaller dönemi dalgalar? m? ba?layacak..


      Ulusal Güvenlik Doktrini ve ayaklanmaya kar?? mücadele metodu gerçi naftalinlenip bir kö?eye konulmad?, ama bunlara yeni bir varyant etlenerek geni?letildi: Dü?ük ?iddette Çarp??malar Doktrini. Bu doktrin, as?l sava??n, gelecekte klasik Do?u-Bat? ?emas?n? izleyip Avrupa'da olmayaca??, Üçüncü Dünya'da olaca??ndan hareket eden dü?üncelere dayan?yordu.

**** HK. Lütfen dikkat ediniz. Üçüncü dünya diye kastedilen ülkeler bizim s?n?r kom?ular?m?z olan k?smen ?ngiliz sömürgesi, k?smen Rusya sömürgesi, K?smen ABD sömürgesi ülkeler.. Biz ABD için GÜVENL?K ANAHTARI y?z. Neden, Ortado?u ne kadar kar???rsa kar??s?n Petrol sevk?yat? hep güven içinde yap?lacakt?r. Çünkü, Dünyan?n en mükemmel ordusu olan Türk Silahl? Kuvvetlerini kar??s?na alacak, Türkiye ye kar?? yada Güvenli?ini üstlendi?i ekonomik de?erlere kar?? sald?rma cesaretini gösterebilecek hiçbir ordu yokta ondan… Henüz eskimemi? olan görevi devam eden ABD DI???LER BAKANI CONDEL?ZE RIZE:: Türk Ordusu Irak’a girerse durduramay?z, aç?klamas?n? daha on be? gün önce yapt?…

“”Durduramazs?n?z tabiî ki.. Sava?, Türk Karargah?ndaki mesai arkada?lar?n?z?n yan?na ziyaretçi gibi gülerek geldikten sonra silaha sar?larak ba?a çuval geçirmeye benzemez….

10/3/2008
Bu yazı 1176 defa okundu.

Diğer Yazıları