YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

ULUSAL GÜVENL?K DOKT?R?N? - 3

ABD "Bar?? Gücü" konusunda Amerikan Ülkeleri Örgütü içersinde gündeme gelmi?ti. Ancak Amerikan Ülkeler Örgütü'nün hiç bir üyesi bu do?rultuda kendisini kulland?rmak istemeyince, ABD çabalar?n? ikili görü?melere kayd?rd?. ?mparatorluk Cono Sor'da Antarktis bölgesinin kaderi ile de yak?ndan ilgileniyor. Washington bütün araçlarla, Brezilya'n?n dilekçesi üzerine karara ba?lanan ve Güney Allant?k'de atom silahlar?ndan ar?nd?r?lm?? bir bölge olu?turulmas?n? öngören 4111 numaral? Birle?mi? Milletler karar?n?n gerçekle?tirilmesini engellemek istiyor. Bu karar aleyhindeki tek oy, askeri üsleri Güney Yar?m Küresi'ni çoktand?r denetleyen ABD'den gelmi?ti: Burada sadece Diago Garcia, Ascencion ve Paskalya adalar?ndaki askeri üsler bulunmuyor. Havai de Güney Kutbu'nun ablukaya al?nmas?na katk?da bulunuyor. Ve ?ngilizler de k?skanç bir ?ekilde Malvinler'den Güney Kutbu'nu gözlüyorlar.


      Güney Kutbu ile ilgili anla?ma 1991'de bitiyor. Ve orada sadece sömürülmek üzere bekleyen uranyum ve petrol gibi stratejik yeralt? kaynaklar? bulunmuyor. Güney Kutbu'nda ayn? zamanda tüm dünyan?n gelecek yiyecek mahzenleri bulunuyor. Güney Kutbu yedi santimetre uzunlu?unda kabuklular cinsinden bir hayvan olan ve birçok vitamin ve proteine sahip olan Krill'in vatan?d?r. Daha bugünden Sovyetler Birli?i ve Japonya taraf?ndan avlanmaktad?r, ancak ?imdilik küçük çapta. Krill Antarktis'in "protein bombas?" olabilir.


      Ama ba?ka bombalar da gündem dahilindedir. Güney kutbuna halk?n direni?iyle kar??la??lmadan k?talararas? roketler yerle?tirilebilir. Ve daha hemen yak?n?nda bulunan sular?n derinli?inde, sanayii ülkelerinin çöplerinin depolan?p depolanamayaca??yla ilgili dü?ünceler (sayfa 21) geli?tirilmektedir.


      ?mparatorlu?un Bolivya'da da savunmak zorunda oldu?u birçok ç?kar? vard?r. Che Guevara'y? da daha önce Latin Amerika'n?n yüre?ine götüren Bolivya'n?n stratejik konumu, yeralt? kaynaklar?, kalay, bak?r, gümü?, alt?n, volfram, petrol ve uranyum burada an?lmal?d?r. Altiplano'da Uyuni tuz çölünde sonsuz lityum yataklar? bulunmaktad?r. Dünyan?n en hafif metalinin, öncelikle uzay yolculu?unda büyük bir gelece?i oldu?u söylenmektedir. Mart 1986'da ABD senatosu, Bolivya'ya söz verilen ekonomik ve askeri yard?m?n bir bölümünü, La Paz'?n koka'ya kar?? tüm teminatlar?n aksine hala ho?görülü davrand??? gerekçesiyle dondurudu. Hemen pe?inden Bolivya parlamentosu uyu?turucuya kar?? mücadelede destek olamalar? için ABD birliklerini ülkeye ça??rmakta gecikmedi. O günden bu yana ABD ordusu Bolivya'ya ya evine yerle?ir gibi yerle?ti.

 

**** HK: ??te böyle Dü?ük ?iddetli Ça?r??malar Doktrini bu. Buradan ç?kabilecek dersler ve sonuçlar çok ciddi olarak incelenmeli..

Sosyal Kontrol ne demekti...:  Bir ülkeyi yönetenleri yönetmek demekti.

12/3/2008
Bu yazı 1128 defa okundu.

Diğer Yazıları