YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

ULUSAL GÜVENL?K DOKT?R?N? - 4

??TE S?ZLERE CUMHURBA?KANI SEZER?N VETO ETT??? PETROL KANUNU ?LE YAPILAMAK ?STENENLER? AÇIKLAYAN B?R YAZI.. Kaynak :ONUR ÖYMEN, 6 Nisan 2007

 

      Genellikle Türkiye’nin sorunlar?na bakarken Türkiye’den hareket ediyoruz, Türkiye’nin iç dinamiklerini dü?ünüyoruz, Türkiye’nin içinde olup bitenler, yap?lan do?ru i?ler, yanl?? i?ler, buradan hareket ederek tart???yoruz, çözümler ar?yoruz. Bir de dünyadan Türkiye’ye bakmak laz?m. Türkiye dünyan?n stratejik aç?dan en kritik bölgelerinden birinde bulunuyor. O bak?mdan dünyan?n Türkiye’de olup bitenlerle ilgilenmedi?ini dü?ünmek kabil de?il. Dünyan?n bölgeye bak???na dikkat ederken, öncelikle büyük devletlerin bölgeye, yan? zamanda Türkiye’ye bak???n? enerji ç?karlar?n?n etkiledi?ini görüyoruz. Biz e?er i?in bu boyutunu dü?ünmezsek bölgede olup bitenleri hiç anlamay?z ve yabanc?lar?n Türkiye’ye bak???n? da do?ru dürüst de?erlendiremeyiz. Uluslar aras? ili?kilerin özü ?u: dünyada her devlet kendi ç?kar?n? korumak için çal???yor. Hiç kimse ba?kas?na iyilik etmek için politika üretmiyor. Herkes bugünkü dünya düzeninden kendi ç?karlar?na en büyük pay? nas?l al?r?z diye bak?yor. Birinci öncelik ulusal ç?karlar. ?ngiltere Ba?bakan? Lord Palmerston, demi? ki, “?ngiltere’nin ebedi dost ve dü?manlar? yoktur, de?i?mez menfaatleri vard?r”. Ayn? yakla??m özellikle petrol ve enerji konular?nda var çünkü Sanayi ?htilalinden itibaren, daha do?rusu 19. yüzy?l?n sonundan 20. yüzy?l?n ba??ndan itibaren görülmü? ki e?er devletler güvenilir petrol yataklar?na sahip olmazlarsa, petrol ula??m yollar?n? kontrol alt?nda tutamazlarsa varl?klar?n? sürdüremezler. Birinci Dünya Sava?? da bu ?ekilde yürütülmü?tür. Bu bak?mdan size bir-iki al?nt? söyleyeyim; ?ngiliz Ba?bakan? Lord Churchill ve D??i?leri Bakan? Balfour’a Birinci Dünya Sava??’n?n ba?lar?nda sunulan bir raporda deniliyor ki; “bütün yabanc? ülkelerdeki petrol yataklar?n?n mutlaka ?ngiliz petrol ?irketlerinin eline geçmesi sa?lanmal?d?r, petrol ula??m yollar?n? ?ngiltere denetlemelidir, petrol sat???n? ?ngiliz ?irketleri denetlemelidir, hiçbir ?ekilde yabanc?lara b?rak?lmamal?d?r”. ?kinci Dünya Sava?? s?ras?nda, Churchill “petrol, sava??n sonunda elimizde kalacak tek varl?k. Amerika bizim en yak?n müttefikimiz ama Amerika’yla bile bunu payla?amay?z” diyor. Amerikal?lar da petrol yataklar?na kendileri sahip olmak istiyor. Amerikan Ba?kan? Roosevelt ?ngiliz Büyükelçisi Lord Halifax’? ça??r?yor ve ona “Kuveyt ve Irak petrollerini sizinle payla??r?z ama Suudi petrolü bize aittir” diyor. Böyle bir geçmi?i var bu i?in. Petrol özel sektöre liberal ekonomiye inanan ülkeler aç?s?ndan bile liberal ekonomik kurallar?n d???nda yürütülüyor. Eski Amerikal? senatör, D??i?leri Bakan? Harold Lloyd diyor ki: “Tarihin bize ö?retti?i ?udur: özel firmalar?n ç?karlar? ulusal ç?karlar? korumak için yeterli de?ildir”. Birinci Dünya Sava??ndan itibaren devletler petrol ç?karlar?n? korumak için bütün bölgeye yönelik politikalar?na yön veriyorlar. Mesela Birinci Dünya Sava?? s?ralar?nda bir anla?ma imzalan?yor, K?rm?z? Çizgiler Anla?mas?. Niçin k?rm?z?çizgi? O zamanlar bankerlik, komisyonculuk yapan, bütün büyük ?irketler aras?ndaki anla?malarda ba?rol oynayan Osmanl? vatanda?? Gülbenkiyan, bir gün büyük ?irketlerin kat?ld??? bir toplant?da bölge haritas?n? k?rm?z? kalemle i?aretliyor. Bu bölge içinde Türkiye var, Irak var, Kuveyt hariç Arap ülkeleri var. Bir anla?maya var?yorlar ve diyorlar ki: bu bölgede petrol ç?kar?lmas? için, bizlerin, en büyük 7 petrol ?irketinin mutlaka anla?mas? laz?m. Bunlardan bir tanesi hay?r derse bu bölgede hiç petrol ç?kar?lmayacak. Baz?lar? uzun süre Türkiye’de petrol ç?kar?lmamas?n?n alt?nda bu k?rm?z?çizgiler anla?mas?nda görüyorlar. Bugün bu geçerli midir de?il midir, büyük ?irketler bugün ne yap?yor bilemeyiz. Almanlar da bu bölgeyi ?ngilizlere b?rakmamak için Osmanl?larla anla?malar yap?yorlar. Malum Ba?dat Demiryollar? Anla?mas?. Öyle bir anla?ma ki bu, demiryollar?n?n geçece?i yerin iki taraf?n 20 km’lik arazinin alt?ndaki madenler ve do?al kaynaklar Almanlara ait olacak. Bu bölgenin d?? politikas?n?, geçmi?ini, siyasi tarihini incelerken mutlaka kar??n?za bir petrol faktörü ç?k?yor. Birinci Dünya Sava?? bitiyor, mütareke imzalan?yor, o mütarekede deniliyor ki; sava??n bitti?i gün askeri birlikler neredeyse orada kalacak. Birçok yerde buna uyuluyor, Musul’da uyulmuyor. Çünkü ?ngiliz birlikleri, petrolün bulundu?u Musul-Kerkük bölgesini henüz i?gal edememi?ler. ?lerlemelerine mütarekeye ra?men üç dört gün daha devam ediyorlar ki bu bölgeyi ele geçirsinler. Ve Lozan Anla?mas?nda çok çetin müzakerelerden sonra her konuda anla??yoruz, bir konu hariç. O da Türkiye-Irak s?n?r?. Musul-Kerkük meselesinde Türkler çok ?srar ediyorlar o bölgeyi almak için, M?sak-Milli hudutlar? içindedir diyorlar. ?smet Pa?a halka sormay?, referandum yapmay? teklif ediyor. Yana?m?yorlar. Onlar için o kadar önemli ki bu bölgeyi ellerinde bulundurmak, yana?m?yorlar. Sonunda 1926’da bir anla?ma imzal?yorlar; öyle bir anla?ma ki 3.000 metre yükseklikteki da?lar?n tepelerinden geçiyor. Böylece Irak’taki petrol yataklar?n?n küçük bir bölümü bile Türkiye’de kalmas?n. Neticede ?ngilizler askeri güçlerinden yararlanarak bu bölgedeki petrol kaynaklar?n? kendi egemenlik alanlar?n?n içine veya kendi ticari nüfuz alanlar?n?n içine alm??lar.

13/3/2008
Bu yazı 1190 defa okundu.

Diğer Yazıları