YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHalil Kanargı

ULUSAL GÜVENL?K DOKT?R?N? - 5

Mesela ?ran’da bir ?ah var, ama ?ran petrolünün tamam?na yak?n? yabanc? petrol ?irketleri taraf?ndan yönetiliyor. 1950lilerin ba??nda, ?ran’da bu petrolün ?ran halk?na ait oldu?unu söyleyenler ç?k?yor. O s?ralarda ?ran Meclisinde, Petrol Komisyonu ba?kan? “?ran’?n ba??na gelen bütün kötülüklerin temeli petrolün yabanc? ?irketlerin elinde olmas?d?r. Bizce bu petrol millile?tirilmelidir” diyor. Büyük mücadele veriyor, sonunda Meclis bunu Ba?bakana götürüyor. Fakat ?ngilizler ve Amerikal?lar buna çok büyük tepki gösteriyor. Uzun laf?n k?sas?, Amerika CIA’nin ilk genel müdürlerinden birini, eski Ba?kan Roosevelt’in torununu gönderiyorlar. O, büyük bir operasyon yaparak Ba?bakan? deviriyor ve hapse at?yor. Onun yerine Bat?l?lar?n menfaatini koruyacak bir Ba?bakan getiriyorlar. ?ah zaten yabanc?lardan yana. ?ah, Musadd?k ba??ndan gitti diye çok memnun oluyor, halbuki bulunan çözüm ?ran’?n menfaatine en büyük zarar? veren çözüm. Özetle petrolü anlamadan yabanc? ülkelerin Ortado?u politikalar?n?, Amerika’n?n Irak’a yapm?? oldu?u müdahaleyi anlamak kabil de?il. Niçin de?il? Çünkü Amerika giderek Ortado?u petrolüne ba??ml? hale geliyor. Kendi iç üretimi azal?yor ve yak?nda üretimlerini günde 1 milyon varil azaltacaklar çünkü rezervler tükeniyor. Dolay?s?yla yabanc? petrole ba??ml?l??? art?yor. Önümüzdeki 20-25 y?l içinde bu petrole daha da ba??ml? hale gelecekler. Amerika’n?n, Avrupa’n?n ve di?er ülkelerin talep etti?i petrolü ç?karabilmek demek Ortado?u’da 500 milyar dolarl?k yat?r?m demek. Ku?kusuz ba?ka pek çok faktör var ama ?unu bilmek laz?m ki Amerika’n?n müdahalesinin özünde bu yat?yor. O kadar yat?yor ki Amerika bunun için savunma stratejisini de?i?tirdi ve daha Ba?kan Carter döneminde s?rf bu amaçla merkezi Florida’da, özel bir ordu kuruldu. Bu Center of Command’in, bu komutanl???n bir tek görevi var, bu petrol bölgelerini askeri aç?dan Amerika hesab?na güvence alt?na almak. Birinci ve ikinci Körfez harekâtlar?n?, Afganistan’a müdahaleyi bunlar yapt?, Kuzey Afrika’dan da bunlar sorumlu. Birle?mi? Milletler yasas?n?n 51. maddesine göre ancak bir ülke size sald?r?rsa, güç kullanabilirsiniz. Amerika buna hay?r dedi. Diyorlar ki; bir ülke bize sald?rmasa bile ben bir ülkede tehdit görürsem, o ülkeye sald?r?r?m. Amerika’n?n son harekât?n?n alt?nda yatan strateji budur. ?ngiliz Ba?bakan? dedi ki, “?stihbarat örgütlerimizin tespitine göre Irak 40 dakika içinde bize sald?racakt?”. Bugün de böyle bir tespitin olmad??? anla??ld?. Irak’ta biyolojik, kimyasal silahlar oldu?u iddia edildi, bunlar?n da olmad??? anla??ld?. Neticede harekât?n esas sebebinin petrol oldu?u ortaya ç?k?yor. Biliyorsunuz Amerika’n?n Irak’a müdahalesinden sonra büyük bir ya?ma faaliyeti oldu, her taraf ya?maland?, Amerika bir tek yer hariç hiçbir yeri koruyamad?: petrol alanlar?.

Buradan Türkiye’ye nas?l geliyoruz? Amerika’n?n bu stratejisinin gere?ini yerine getirmek için bölgede üslenmesi laz?m. Yaln?z Irak’ta de?il, ileride ?ran’da operasyon yapabilir, Suriye’de yapabilir. En uygun ülke neresi? Türkiye. Onun için AKP hükümetine biraz bask? yapt?lar, onlar da Amerika’dan gelecek bu talepleri yerine getirmeye zaten dünden haz?r, ve hükümetin 1 Mart tezkeresini Meclise sunmas?n? sa?lad?lar. Bu tezkere çok tart???l?yor, kabul etseydik söz sahibi olurduk, vs... Bunlar 1 Mart tezkeresini do?ru dürüst okumam??lar. Bu tezkere ?unu söylüyor, 65.000 Amerikan askeriyle 250 uça?? gelecek, Türkiye’nin Güneydo?u Anadolu bölgesine konu?lanacak, onlardan bir bölümü, sadece muharip birlikler kom?u ülkelere girecekler – Irak demiyor, yani nereye girecekleri belli de?il. Tamam? gitmiyor, yani birliklerin önemli bir bölümü sürekli olarak Güneydo?u Anadolu’da kalacak. Ne kadar süreyle oldu?u da belli de?il. Türkiye’yi bir Filipinler haline getiriyor. Kamuoyunda zannediliyor ki bu 1 Mart tezkeresi sadece Amerika’n?n Irak’a kuzeyden bir operasyon yapmas?n? engelledi, o yüzden Amerika çok k?zd?. Asl?nda operasyonu güneyden yapmakla, Basra körfezindeki gemilerden yapmakla Amerika bir ?ey kaybetmedi, sava?? çok az zayiatla kazand? ama bar??? kazanamad?. Bar??? kazanamamas?n?n nedeni de Türkiye’den operasyon yap?p yapmamas? de?il. Türkiye’den bu operasyonu yapmas?na biz 1 Mart tezkeresini reddederek mani olduk, operasyona mani olmad?k asl?nda. Bizim esas mani oldu?umuz bu stratejinin tamam? idi. Yani Türkiye’de sürekli bir askeri güç kullan?m? ve Türkiye’nin güneydo?u Anadolu’sunu bir Amerikan üssü haline getirmek. Bu operasyona ve buna engel oldu TBMM’nin karar?, CHP’nin öncülü?ünde. Esas rahats?zl?k yaratan bu. Biz orada CHP olarak dedik ki; biz Türkiye topraklar?nda bir tek ordu görmek isteriz o da Türk ordusu, bir tek bayrak görmek isteriz o da Türk bayra??. Bizim topraklar?m?zda hukuki imtiyazlarla donat?lm?? bir ordu, kendi bayraklar?yla gelecekler ve güney do?u Anadolu’da sürekli olarak kalacaklar. Bu Türkiye’yi en az?ndan resmi bir sömürge haline getirecek. Bunu kesinlikle kabul edemezdik ve etmedik. S?k?nt? buradan kaynakland?. ABD’nin veya ba?ka büyük devletlerin bu gibi stratejileri uygulayabilmeleri için o bölgedeki hükümetleri kendi etki alanlar?na almalar? gerekir. Veya bu bölgede ABD ne isterse onu yapacak hükümetler olacak. ??in can al?c? taraf? orada. Bu AKP hükümetini de bu ?ekilde bir hükümet gibi gördüler. Yani biz bunlara her istedi?imizi yapt?r?r?z diye dü?ündüler. 1 Mart tezkeresinin reddedilmesi AKP’nin ABD’ye verdi?i sözü yerine getirememesi aç?s?ndan rahats?zl?k uyand?rd? orada. Hedef yabanc? ülkelerin dedi?ini yapacak hükümetleri i? ba??na getirmek. Bu ilk kez olan bir ?ey de?il. En son örne?i bunun 1993 y?l?nda çok büyük petrol ?irketlerinin biri Türkiye’nin Enerji bakanl???na, Petrol i?leri dairesine bir mektup yaz?yor. O mektuplarda ?unu diyor; ‘biz Karadeniz’de petrol bulduk. Buldu?umuz rezervi biz yakla??k 1 milyar varil olarak tespit ettik. Ayr?ca günde 25 milyon m3 do?algaz üretme kapasitesi var. Ama biz bunu ç?kartmak için oraya yat?r?m yapaca??z, risk alaca??z ama bu kanunla olmaz diyor.’ Ne olacak? ‘Petrol kanunun ili?ikteki metne göre de?i?tireceksiniz.’ Dü?ünebiliyor musunuz bir yabanc? firma Türkiye’ye petrol kanunu ?u ?ekilde de?i?tir diye bask? yap?yor. Mektuplardan anlad???m?z üzere bu konuda görü?meler de olmu?. Ama nas?l oluyorsa, sonunda o zamanki hükümet bunu kabul etmemi?. Zaman içinde hükümet de?i?iklikleri filan oluyor, neticede o günden bugüne hiçbir Türk hükümeti bu yabanc? ?irketin talepleri do?rultusunda petrol yasas?n? de?i?tirmeye yana?mam??t?r. ?lk defa bu hükümet yap?yor. Bu hükümetin bu do?rultuda de?i?iklik yapt???n? nereden biliyoruz? 1992’de o büyük ?irketin Türkiye’ye önerdikleri ne ise, özü itibariyle ayn?. Ne istiyor bu yabanc? ?irket? Petrol sahan?z?n alan?n? geni?letin, petrol imtiyazlar?n?z?n süresini uzat?n, devlete verilecek pay? dü?ürün, yurtd???na götürece?imiz petrol miktar?n? art?r?n. Üretece?imiz petrolün %45’ini Türkiye’de b?rakmay? kabul edebiliriz diyor: Bizim son ç?kan yasada bu %0. Korkunç. Yani bir sömürge devletinde bile böyle bir ?ey olamaz. Türk topraklar?nda üretilen petrolün bir litresini bile Türkiye’de b?rakmak zorunda de?il. Sava? olur, k?tl?k olur. Böyle bir durum bile olsa, adam Türkiye’de petrolü ç?karacak ve dünyan?n istedi?i taraf?na götürecek o petrolü bir litresini bile Türkiye’de b?rakmak zorunda kalmayacak. Geçmi? yasada mevcut olan bir önemli ifadeyi bu yasadan ç?kard?lar. Eski yasada ‘Türkiye’nin milli menfaatleri korunacakt?r’ diyor, bunu ç?kard?lar yasadan. Petrol yasas?n?n hangi maddesinde milli menfaatler korunacakt?r ifadesi varsa, hepsini ay?klam??lar içinden. Yani dikkatsizlik filan de?il, bilinçli olarak milli menfaatleri koruma cümlelerini ç?kar?yorlar. Bunun anlam? ne? Ben bu petrol i?inde milli menfaatleri korumay? dü?ünmeyece?im diyor. Bu milli menfaati korumak için eski yasaya konulan baz? hükümler var. Mesela TPAO’nun bir tak?m haklar? ve imtiyazlar? var. Ba?ka ?irketlere aç?lmayacak sahalarda, Türkiye Petrolleri arayacak, devlet ad?na arayacak. Bu gibi düzenlemelerin hepsi ç?kar?lm??. ‘Bir yabanc? devlet ad?na Türkiye’de ara?t?rma yap?lamaz’ hükmü vard?, onu da ç?kartm??lar. Bir yabanc? ?irket, yabanc? bir devlet ad?na Türkiye’de ara?t?rma yapabilecek ama Türkiye Petrolleri Türkiye devleti ad?na ara?t?rma yapamayacak. Bunlar belli ki Türkiye Petrollerini de özelle?tirmeyi kafaya koymu?lar, yurtd???nda ba?ka ülkelerde yapt??? ara?t?rmalardan da vazgeçecekler. Yani inan?l?r gibi bir tablo de?il. Cumhurba?kan? bütün bunlar? dikkate alarak kanunu geri çevirdi. Bunlar Komisyon’da görü?üldü?ünde ?srar ediyorlar, bir tek yerel yönetimlere pay verme sözünü ç?kar?yorlar yasadan onun d???ndaki hükümler aynen duruyor. Çe?itli ülkelerin yasalar?nda devlete verilen pay %15 civar?nda bu yasada düzenlenen ise %2. Neticede; böyle bir imkândan devleti mahrum b?rakacaks?n?z, Türkiye’deki devlete pay %2 verilecek. Bunu yapabilen bir hükümet ba?ka konularda da her ?eyi yapar. Bir ülkenin hükümeti ulusal ç?karlar? korumaktan vazgeçerse orada her ?eyi bekleyebilirsiniz.

Bu hükümet iktidarda kalmak istiyor çünkü belli ki hedefleri Atatürk’ün kurdu?u laik cumhuriyetin temellerini de?i?tirmek. Ba?bakan müste?ar?n?n bu konuda yazd??? makale var. Aç?k bir ?ekilde Türkiye’nin laiklik temelinden uzakla??p, dini temele dayal? bir devlet haline gelmesini öneriyor. Herkesin tepkisi ortadayken, nas?l iktidarda kalacaks?n?z? D?? destek ve o yabanc?lar?n Türkiye’deki orta?? ve sözcüsü olan baz? i? ve bas?n çevrelerinin deste?i ile kalacaks?n?z. Ba?bakan?n ba? dan??man? ABD’de diyor ki; ‘biz 6-7 y?l daha iktidarda kalmak istiyoruz. Bunun için bizim ba?bakan?m?z? delikten a?a?? süpürmeyin, onu kullan?n.’ Hangi ülke bunu yapar? Bir a?iret devleti bile bunu yapmaz. Benim ba?bakan?m? kullan?n diye kimse demez. Geri de alam?yorlar bu laf? gazetecilerin önünde söylediler çünkü. Ba?bakan ‘böyle bir ?ey söyleyemezdiniz, çok büyük hata i?lediniz, görevinize son veriyorum’ demeliydi ama demedi. Bu nas?l yorumlan?r? Demek ki ba?bakan bu sözlerin söylenmesinden rahats?zl?k duymam??.

Atatürk’ün kurdu?u Türkiye’nin geldi?i duruma bak?n. Bu yakla??m? benimseyen insanlar diyor ki; biz ?imdi bir de cumhurba?kan? olaca??z. ??te bu olmaz. Bunu yapamazs?n?z. Bir ülke buna tahammül edemez, Türk milleti bunu içine sindiremez. Milli menfaatleri korumaktan vazgeçiyorum diyen bir liderin veya bu hükümetin ba??ndaki insanlardan biri kalkacak ve Türkiye cumhuriyetinin cumhurba?kan?, Türk silahl? kuvvetlerinin ba?komutan? olacak. Anayasa Mahkemesini, YÖK ba?kan?n?, yüksek yarg? organlar? üyeleri ve rektörleri tayin edecek adam olacak. Bu olur mu? Yani insan akl?n?n, mant???n?n, sa?duyusunun alamayaca?? bir ?ey. Son derece garip bir durum ç?kt? 2002 seçimlerinde. Bir taraftan say?n ba?bakan?n seçime girmesi yasak, kendisi yasakl? ama bir taraftan seçim listelerinde, listenin ba??nda onun ad? var. Bu seçimlerden önce parti lideri s?fat? ile ABD ba?kan?n?, ba?ka ülkelerin ba?bakanlar?n? ziyaret etti. Partinin sorumlulu?unu ta??m?yor ama yetkisini ta??yor. Yani seçimde meclise girmi? ve iktidar olmu? bir partinin sorumlulu?u onda de?il ama bütün iktidar onun elinde. Biz meclis olarak ondan hesap sormaya yetkili de?iliz çünkü mecliste milletvekili de?il. Bu kadar çeli?kili bir durum. Siyasette yetki ve sorumluluk el ele yürür. Öyle bir durum yarat?ld? ki Say?n Erdo?an’?n yetkisi var ama hiçbir sorumlulu?u yok. Meclise kar?? sorumlu de?il. Bu durumu düzeltmek gerekiyordu ve o zaman CHP bu ad?m? att? ve dedi ki bir partinin ba?kan? s?fat?yla seçime girmi? ama milletvekili aday? olamam??t?r, bu bir kere demokratik kurallara ayk?r?. Yetki var ama sorumluluk yok, geleceksin, mecliste hesap vereceksin. O zaman hesap soramazs?n?z, hesap sorulacak makamda de?il. Adeta eskiden padi?ahlar?n durumu gibi. Osmanl? ?mparatorlu?unda hükümet toplan?yor, a?a??da padi?ah izliyor hükümetin çal??malar?n? ama bütün ipler padi?ah?n elinde. Padi?ah ne derse o oluyor. ?sterse ba?bakan? azlediyor daha kötü i?ler de yapabiliyor. Padi?ah sorumsuz ama yetkili. Böyle bir durum olacakt?. Bu yanl??t?r, siyasette buna izin veremezsiniz. ?imdi ba?bakan CHP’nin tavr? sonucunda mecliste sorumluluk ta??yor. Birçok zaman meclis kürsüsünden hesap veriyor. Aksi takdirde vermeyecekti. CHPli milletvekili adaylar? olarak hepimiz noterden taahhütname verdik, meclise girer girmez, dokunulmazl?klar?n kald?r?lmas? için oy kullanaca??z diye noterden taahhütname verdik. Televizyon program?nda say?n Erdo?an genel ba?kan?m?z say?n Baykal’la birlikte kat?ld?klar? bir programda çok aç?k bir ?ekilde dokunulmazl?klar?n kald?r?laca??n? söyledi ama bunu yapmad?.

14/3/2008
Bu yazı 1080 defa okundu.

Diğer Yazıları