YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHAVVA ÇETİNTÜRK

AYDIN İÇİN, İZMİR İÇİN GÖZYAŞLARINI DÖKEN BİR TÜRK

Yıl, 1919..Yurdumuz işgal al­tın­da­dır. Aydın İşgal al­tın­da... Yu­nan­lı­lar bir ya­nı­mız­da, İtal­yan­lar diğer ya­nı­mız­da... Ev­le­re bas­kın­lar ya­pı­lı­yor, ya­kı­lı­yor, er­kek­ler toplu halde gö­tü­rü­lüp kur­şu­na di­zi­li­yor. O yıl­la­rı ya­şa­mış an­ne­an­nem an­ne­me, kar­deş­le­rin­den bi­ri­nin Alan­gül­lü­köy mey­da­nın­da düş­man­lar ta­ra­fın­dan nasıl tü­fe­ğin dip­çi­ğiy­le iti­lip öküz ara­ba­sı­na bin­dir­dik­le­ri­ni,sün­gü­ler­le diğer köy ço­cuk­la­rı­nı da teh­dit­le gö­tür­dük­le­ri­ni an­lat­mış... 
Öğ­ret­men, Mer­cek Ga­ze­te­si sa­hi­bi Musa İlhan ho­ca­mın der­le­di­ği KUR­TU­LUŞ İSTİKLAL HARBİ GA­ZE­TESİ ni elime al­dı­ğım­da her say­fa­sın­da milli mü­ca­de­le­nin bel­ge­le­ri­ni, Ay­dın­dan İzmir'den iz­le­ri bul­dum. Bir say­fa­sı­na gel­di­ğim­de baş­lık aynen şöy­ley­di... AYDIN İÇİN İZMİR İÇİN GÖZ­YAŞ­LA­RI­NI DÖKEN İSİMSİZ BİR TÜRKÜ..AYDIN TÜR­KÜ­SÜ...
Ben bu tür­kü­yü hiç duy­ma­mış­tım. Tür­kü­den çok bir ağıt gibiydi..
Memleke­tin du­ru­mu­nu da çok iyi an­la­tı­yor­du.
Tür­kü­nün söz­le­ri­ni bir de not ya­za­rak İstan­bul'da ba­sı­lan 1918 yı­lın­da ku­rul­muş Ata­türk'ün isim­siz ya­zı­la­rı­nı basan, Milli mü­ca­de­le­nin İstan­bul tem­sil­ci­si olan İLERİ ga­ze­te­si­ne gön­de­rir.
O gün­ler­de her ferdi ağ­la­yan bir mil­le­tin üzün­tü­lü ama umu­du­nu asla kay­bet­me­miş bir şairi duy­gu­la­rı­nı kâ­ğı­da ya­zar­ken,belki bir gün bir sa­nat­ka­rın ilham alıp bes­te­le­ye­ce­ği­ni dü­şü­nür. Belli ki va­tan­se­ver yıl­lar sonra ya­şa­nı­lan­lar hep ha­tır­lan­sın ister. Bu is­te­ği daha sonra KUR­TU­LUŞ (İSTİKLAL HARBİ GA­ZE­TESİNde ya­yın­la­na­rak devam eder.. 
Ge­lecek ne­sil­le­re ak­ta­rıl­ma­sı adına ken­di­mi bu tür­kü­yü yaz­mak­ta so­rum­lu his­set­tim.Şöyle baş­lı­yor­du;
Dün İLERİ ga­ze­te­si­ne ka­pa­lı bir zarf gön­de­ril­di. İçin­den de bir Aydın Tür­kü­sü çıktı. Al­tın­da ne bir imza ne bir harf. Yal­nız bir tez­ke­re­de şun­lar ya­zı­lıy­dı. 
”Gön­der­di­ğim tür­kü­yü ya­za­nın kim ol­du­ğu­nu ara­ma­yı­nız. Onu, bugün her ferdi ağ­la­yan bir mil­le­tin ke­de­ri, şairi yazdı. İhti­mal ki, yarın bir sa­nat­kar ilham alıp bes­te­le­yecek. 
Mil­let bir müd­det de şu ufa­cık tür­kü­nün mu­si­ki­si ile ağ­la­ya­cak­tır. Av­ru­pa­lı­lar Türk'le Aydın ara­sın­da­ki ir­ti­ba­tı bi­le­mez­ler. Bizim milli ve asil halka ait mu­si­ki­miz­le rak­sı­mı­zın en kıy­met­tar bir kısmı da Aydın'daki zey­bek­ler­dir.Zey­be­ği Türk'ten ayır­mak bu mil­le­tin ben­li­ğin­den büyük bir şeyi yık­mak­tır. Bu ise müm­kün de­ğil­dir. Tür­kü­mü lüt­fen neş­re­di­niz. Onu bir kerre de İLERİ nin sa­hi­fe­sin­de oku­yup te­es­sü­rü­mü ye­ni­li­ye­yim. İmzaya ne lüzum var.
Bütün Türk­ler gibi Aydın için İzmir için göz­yaş­la­rı­nı döken bir TÜRK” im­za­sıy­la biten kısa açık­la­ma­dan sonra türkü;
Aydın Türk'ün ana yurdu,/Ver­mez onu altın ordu/Düş­man İzmir'e gi­rer­ken/Bütün mil­let ağ­lı­yor­du.
Aydın, Aydın güzel aydın/Ah bir kere kur­tu­lay­dın
Doğma güneş ya­sı­mız var/Git haber ver diyar diyar/Türk'ün kol­la­rı bağ­lan­dı/İzmir'i ondan al­dı­lar
Aydın, Aydın güzel Aydın/Ah bir kere kur­tu­lay­dı
Ya­şa­dık­ça Türk ev­la­dı/De­ği­şir mi (Aydın) adı?/Alem­Ce­nun mu ge­tir­di/Yoksa tarih mi bu­na­dı
Aydın, Aydın güzel Aydın/Keşke yanıp yı­kı­lay­dı
Ka­ra­lar mı giy­din bu yaz/Yeşil du­vak­lı bağ­la­rın/Her kuşa mes­ken ola­maz/Kar­tal yu­va­sı dağ­la­rın
Aydın, Aydın güzel Aydın/Kork­ma ben­den ay­rıl­ma­dın
Bekle ge­le­ce­ğim yarın.
Ak­lı­ma geldi; bes­te­le­me­miş­se Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­nin yıl­dö­nü­mün­de ya da, 7 Eylül Aydın'ın kur­tu­lu­şun­da bir Ay­dın­lı bes­te­le­yip mey­dan­lar­da söy­le­ne­bi­lir mi?
Ne zaman Kuvai Mil­li­ye ait bir yazı oku­sam , din­le­sem ha­ya­tım­da önem­li yeri olan ,ya­zı­la­rıy­la ve der­ne­ği­mi­ze yap­tı­ğı maddi ma­ne­vi des­te­ğiy­le güzel insan , sevgi dolu, Ata­türk­çü, mem­le­ket sev­da­lı­sı MUS­TA­FA KEMAL YIL­MAZ gelir gö­zü­mün önüne.. Onu bir­kaç cüm­ley­le an­lat­mam müm­kün değil... benim ke­li­me­le­rim ye­ter­siz ka­lı­yor onun bü­yük­lü­ğü­nün ya­nın­da. 
O'nu kay­bet­tim. Bugün ölü­mü­nün yıl­dö­nü­mü ışık öğ­ret­me­ni­min. Cen­net mekan olsun.
İleri Ga­ze­te­si, 1 Ocak 1918'de Celal Nuri İleri (1877-1938) ve kar­de­şi Suphi Nuri İleri (1887-1945) ta­ra­fın­dan ku­rul­du. 
Milli mü­ca­de­le­yi des­tek­le­di. Ata­türk'ün isim­siz ya­zı­la­rı bu ga­ze­te­de ya­yın­lan­dı. İleri, Milli Mü­ca­de­le'nin İstan­bul'daki söz­cü­sü oldu. İlk 394 sa­yı­da ga­ze­te­nin ismi Ati, 12 Şubat 1919'dan sonra İleri ol­muş­tur.(vi­ki­pe­di)
Kur­tu­luş (İSTİKLAL HARBİ GA­ZE­TESİ) İstik­lal Harbi Ga­ze­te­si 1969-1970 yıl­la­rın­da ga­ze­te­ci Ömer Sami Coşar (1919-1984) ta­ra­fın­dan Kur­tu­luş Sa­va­şı­nı bel­ge­le­mek üzere ha­zır­la­na­rak Yeni İstan­bul ga­ze­te­si­ne ek ola­rak da­ğı­tıl­mış, an­sik­lo­pe­dik bir ga­ze­te eki­dir[1]. Gün­lük bir ga­ze­te gö­rü­nü­mün­de ol­ma­sı­na ve üze­ri­ne atı­lan ta­rih­ler 1919 yı­lı­na ait ol­mak­la bir­lik­te, baş say­fa­sı­nın sol üst kö­şe­sin­de Yeni İstan­bul Ya­yı­nı iba­re­si yer al­mak­ta olup, as­lın­da 1969-1970 yıl­la­rın­da ha­zır­lan­mış olan ta­rih­sel ve an­sik­lo­pe­dik bir yayın ni­te­li­ğin­de­dir.
(vi­ki­pe­di)

14/03/2017

14.03.2017
Bu yazı 1132 defa okundu.

Diğer Yazıları