YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHAVVA ÇETİNTÜRK

BASTIĞIN YERLERİ “TOPRAK” DİYEREK GEÇME, TANI! ŞEHİTLER ANITI...

Her­gün önün­den ge­çi­yo­ruz... her­gün araba kul­la­nan­lar orta re­füj­de du­ru­yor... her­gün bize bir­şey an­lat­mak is­ter­ken an­la­ta­mı­yor...R03;Yaz ta­ti­lin­de ba­sa­mak­la­rın­da on­lar­ca insan otu­ru­yor... hatta plas­tik san­dal­ye­ler atı­la­rak se­yir­lik gibi kul­la­nı­lı­yor bu mi­ra­sı­mız...
İstik­lal mar­şı­mı­zı ez­ber­ler­dik es­ki­den, Kim bu cen­net vatan uğ­ru­na olmaz ki feda , şü­he­da fış­kı­ra­cak top­ra­ğı sık­san şu­he­da, canı ca­na­nı bütün va­rı­mı al­sa­da Hüda et­me­sin tek beni va­ta­nım­dan cüda “ ...Hatır­la­dık mı ?
Kur­tu­luş sa­va­şı yıl­la­rı­mız­da , Yu­nan­lı as­ker­ler Bey ca­mi­inin şe­re­fe­si­ne ma­ki­na­lı tü­fek­le­ri­ni yer­leş­tir­miş­ler.. Şim­di­ki bul­var, kü­tüp­ha­ne cad­de­si ve yeni mey­da­nın ora­dan Ay­dı­na giriş yapan Türk as­ker­le­ri­ne ateş aç­mış­lar ... On­lar­ca Meh­met­ci­ğin be­de­ni bu­ra­da top­ra­ğa düş­müş, kanı bu­ra­da top­ra­ğa ka­rış­mış. Tam da bu dört­lü­ge uygun ya­şa­nı­lan­lar...

Yıl 1926 Dö­ne­min Be­le­di­ye Baş­ka­nı Emin Ar­ka­yın mes­lis­te bu­ra­ya bir anıt di­kil­me­si ka­ra­rı­nı çı­kar­tır. Bu anıt 1927 yı­lın­da biter büyük bir tö­ren­le saygı du­ru­şu ve kur­ban­lar ke­si­le­rek açı­lır. Anı­tın dört yü­zü­ne şun­lar ya­zı­lır...

“ Bu­ra­sı İstik­lal ve Hür­ri­ye­ti için şehit düşen mu­kad­des Türk­le­rin ma­be­di­dir.
Bu­ra­sı İstik­lal ta­ri­hi­ni kanı ile yaz­mış Tür­kün ma­be­di­dir.
Bu­ra­sı, bağrı yanık ni­ne­le­rin öksüz ve yetim ço­cuk­la­rın mem­le­ke­ti­dir. On­la­rı unut­ma.
Ey zair, bu abi­de­nin önün­de dur. Vatan için aşk ve rü­ya­la­rı­na veda etmiş kur­ban­la­rı düşün. 
7 Eylül 1338 "
Ba­şu­cu ki­ta­bım de­di­ğim ve her oku­du­ğum­da Ay­dı­nın bu­gün­kü du­ru­muy­la kar­şı­laş­tır­dı­ğım 1966 yılı Ko­la­lı Mat­ba­ası ba­sı­mı olan H. Hilmi Ba­yın­dır ve H. Fehmi poy­ra­zoğ­lu­nun yaz­dı­ğı Aydın ki­ta­bın­da;
Şe­hit­ler anıtı;28-30 ha­zi­ran 1919 ta­ri­hin­de üç gün ara­lık­sız süren sa­vaş­lar­la Ku­va­yi Mil­li­ye­ci­le­ri­miz ve zey­bek­le­ri­miz ta­ra­fın­dan Ay­dı­nın bi­rin­ci kur­ta­rı­lı­şın­da Sü­ley­man bey camii ( Bey camii ) şe­re­fe­si­ne Yu­nan­lı­lar ma­ki­na­lı tü­fek­ler yer­leş­tir­miş­ler Koz­di­bin­den,Cum­hu­ri­yet cad­de­sin­den,ağa­ça­ra­sın­dan, Turan cad­de­sin­den iler­le­yen efe­le­ri­mi­ze ateş ede­rek anı­tın di­kil­di­ği yerde şe­hit­ler ver­dir­miş­ler­dir. Bu anıt ,va­ta­nın her köy ve ken­ti­nin ge­lecek ku­şak­la­rı­mı­za de­de­le­ri­nin kan­la­rı ile su­la­na­rak düş­man­dan alın­dı­ğı­nı gös­ter­mek için 1926 yı­lın­da oraya di­kil­miş­tir.”yazar...
Abi­dey­le il­gi­li içimi acı­tan anımı dile ge­tir­mek is­ti­yo­rum... 
15 Tem­muz 2016 ge­ce­si ya­şa­nan as­ke­ri darbe gi­ri­şi­mi­nin halk ta­ra­fın­dan nasıl en­gel­len­di­ği­ni he­pi­miz ya­şa­dık bi­li­yo­ruz. Sela ses­ler­le­ri sa­ba­ha kadar sus­ma­dı... halk bu ma­be­din az ile­ri­sin­de mey­dan­da top­lan­dı... Ama bazı had­di­ni bil­mez­ler, geç­mi­şi­ni ta­nı­ma­yan­lar, ma­be­din üze­rin­de çidem çe­kir­dek çıt­la­ta­rak , plas­tik san­dal­ye­ler üs­tün­de an­lam­sız­ca, ka­la­ba­lı­ğa boş boş baktı.. Bu nasıl şe­hit­le­re say­gıy­dı hala aklım almaz ?Mey­dan­da olan­lar da benim gör­dü­ğüm bu man­za­ra­yı el­bet­te gör­dü­ler. Gön­lüm is­ter­di ki mik­ro­fon­da ko­nuş­ma yapan gö­rev­li­ler sık sık bu uya­rı­yı yap­sın. Ben da­ya­na­ma­dım ço­cuk­lu bir aile­ye ya­naş­tım ve sor­dum: “ siz ne­re­de otur­du­ğu­nu­zun far­kın­da mı­sı­nız?” Saga sola bak­tı­lar, “bu­ra­sı bir abide, bugün ra­hat­ca otur­du­ğu­nuz yerde ata­la­rı­mı­zın kan­la­rı var. bu­ra­sı kut­sal alan dedim. Utan­dı­lar, kal­kıp git­ti­ler... ama genç­ler so­ru­ma sı­rı­ta­rak hatta biri alçak sesle “s... git der­ken, bir­ka­çı da “teyze nol­muş yani” dedi..
Bugün Ata­türk'ün Ay­dı­na ge­li­şi­nin yıl­dö­nü­mü... O gün­le­ri dü­şü­nün­ce ak­lı­ma ge­li­ver­di bu anım. As­lın­da sa­de­ce o gün değil bu ya­şa­nı­lan.. her kut­la­ma­da, bul­va­rın tra­fi­ğe ka­pa­tı­lıp halka açık ol­du­ğu her kar­şı­la­ma ve tö­ren­de kar­şı­laş­tı­ğım man­za­ra... Bunun önüne ge­çil­me­li, nasıl mı ?anons­lar ya­pıl­ma­lı, şe­rit­ler çe­kil­me­li, hatta telle çev­ril­me­li o gün­ler­de...
Bu Ay­dın­da ya­şa­yan her­ke­sin, şe­hit­le­ri­mi­ze olan bor­cu­dur...

    

07/02/2017

07.02.2017
Bu yazı 1274 defa okundu.

Diğer Yazıları