YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüHAVVA ÇETİNTÜRK

İLK İSLAM ÜNİVERSİTESİ HARRAN'DA...

Brük­sel'de bir demir ato­mu­nun mil­yon­lar­ca kez bü­yü­tül­müş mo­de­lin­de ge­zer­ken yıl­lar önce Har­ran'da ku­ru­lan üni­ver­si­te­de bunun der­si­ni veren alim­le­rin ol­du­ğu­nu ha­tır­la­dım. 
Pey­gam­ber­ler şehri Ur­fa­da­yım. Ko­ca­ka­rı so­ğuk­la­rı­nın ken­di­ni iyice his­set­tir­di­ği gün­ler­dey­dik. Ba­lık­lı Göl'e bakan otel oda­mız­da öğ­ret­men ar­ka­da­şım Fulya'yla Har­ran'a gitme pla­nı­mı­zı soğuk da olsa er­te­le­le­me­me ka­ra­rı al­mış­tık. Kah­val­tı­dan sonra yola ko­yul­duk..
Urfa'da ikin­ci haf­ta­mı­zın cu­mar­te­si gü­nüy­dü. Ga­ra­jı bul­ma­mız zor ol­ma­dı. Garaj ya­kı­nın­da­ki ker­me­se ta­kıl­ma­sak daha da erken bi­ne­cek­tik. Har­ran dol­mu­şu­na ama ta­kıl­dık. Ur­fa-Har­ran arası dol­muş­lar­la 45-50 da­ki­ka sü­rü­yor bi­li­ne. Bir har­ran­lı aile iki kız üç erkek öğ­ren­ci yola çık­tık. “Sa­ğı­mız­da so­lu­muz­da hiç mi ağaç olmaz bu mem­le­ket­te. “ diye diye top­rak dam­la­rı ge­ri­de bı­rak­tık.


Har­ran'a gel­di­ği­miz­de, o öğ­ren­ci­ler Har­ran Üni­ver­si­te­si yurt­la­rı­na doğru iler­le­di. Dol­muş­ta iki kadın kal­mış­tık. Şoför son du­ra­ğın konik evler ol­du­ğu­nu orada reh­be­re ih­ti­ya­cı­mız ola­ca­ğı­nı bunun için bir ar­ka­da­şı­nın yar­dım­cı ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Öyle de oldu. Bir te­le­fon­la reh­be­ri­miz geldi. Reh­be­ri­miz daha önce pro­fes­yo­nel reh­ber­le­re eşlik et­ti­ğin­den ge­zi­miz bo­yun­ca çok fay­da­lı bil­gi­ler verdi. Konik ev­le­re gir­me­den önce köyde genel ola­rak gez­dir­di. Ke­çi­ler, ko­yun­lar, kö­pek­ler ve hiç ısıt­ma­yan güneş eşlik etti bize. 


Har­ran Adem'le Havva'nın cen­net­ten ko­vul­duk­tan sonra dün­ya­da ayak bas­tık­la­rı yer­miş. Ne yazık ki dün­ya­ya in­dik­le­rin­de, et­raf­la­rın­da hiç ağaç yok­muş, gö­re­me­miş­ler, bu­la­ma­mış­lar. Adem cen­net­ten ge­tir­di­ği gül ve nar dal­la­rı­nı bu­ra­da top­ra­ğa dik­miş. Bir süre sonra ka­rın­la­rı acık­mış. Havva'nın avu­cun­da ge­tir­di­ği buğ­da­yı top­ra­ğa ek­miş­ler. Adem za­ma­nı ge­lin­ce gül ağa­cın­dan saban yap­mış ve ken­di­ni koş­muş. Ama kar­şı­la­rı­na öküz çıkıp boy­nu­nu uzat­mış. Adem bunun üze­ri­ne sa­ba­nı ökü­zün boy­nu­na ge­çir­miş. Böy­le­ce in­san­lık ta­ri­hin­de ilk tarım bas­la­mış. Ve dün­ya­nın ilk ayak ba­sı­lan yeri Har­ran kabul edil­miş.
Bu kadar eski ta­ri­he sahip olun­ca adı­nın an­la­mı­da taa Sü­mer­le­re da­ya­nı­yor­muş. Sü­mer­ce ve Akat­ça­da“Se­ya­hat-Ker­van” Ki­mi­ne göre de “Ke­si­şen Yol­lar” de­mek­miş. Dün­ya­nın ilk üni­ver­si­te­si bu­ra­da ku­rul­muş. Antik Kül­tü­rü­nün tem­sil­ci­le­ri Sa­bi­iler, Hris­ti­yan­lar ve Müs­lü­man­lar Har­ran'da büyük bir uyum içe­ri­sin­de bir­lik­te ya­şa­mış­lar, bu­ra­da­ki okul­lar­dan dün­ya­ca ünlü alim­ler ye­tiş­miş. 


Har­ran'a git­ti­ği­niz­de ken­di­ni­zi zaman ma­ki­na­sı­na gir­miş gibi his­set­tim.. İnsan­lı­gın baş­la­dı­ğı dö­nem­den, Or­ta­çağ'a geç­tim, or­ta­çağ­da bilim mer­ke­zi ha­li­ne gelen Har­ran'da do­laş­tım sonra 7. Yüz­yıl­da Eme­vi­le­re ge­çi­şiy­le İslam dün­ya­sı­nın bilim mer­ke­zi ha­li­ne gelen şe­hir­de; Müs­lü­man dün­ya­sı­nın ilk üni­ver­si­te­sin­de öğ­ren­ci oldum. Üni­ver­si­te­de Kur'an ve hadis yo­rum­la­rı ya­pı­lır­mış. Ama benim öğ­ren­ci­li­ğim Sümer, Asur ve Mısır bil­gin­le­ri­nin göz­lem­le­ri­ne da­ya­nan ast­ro­no­mi ça­lış­ma­la­rın­da oldu... Antik Çağ fel­se­fe­si­nin önem­li kay­nak­la­rı Arap­ça'ya çev­ri­le­rek bil­gi­ye bilgi ka­tı­lır.
1200 yıl önce fizik kimya bil­gi­ni Cabir bin Hay­yam öğ­ren­ci­le­ri­ne şöyle ses­len­miş: 'Madde yoğun ener­ji­dir. Bu yüz­den, antik çağ fi­zik­çi­le­ri­nin, mad­de­nin bö­lü­ne bö­lü­ne par­ça­la­na­maz bir en küçük par­ça­cık ile son bul­du­ğu­na ve kit­le­nin bu sa­yı­sız par­ça­cık­lar­dan -Grek­çe ato­mos­lar­dan- mey­da­na gel­di­ği­ne dair id­di­ala­rı yan­lış­tır! Cüz-I Ye­te­cez­za yani ato­mos da par­ça­la­nır, ve bun­dan öyle bir ener­ji hasıl olur ki, ben­zet­mek gibi ol­ma­sın Allah kud­re­ti gi­bi­dir, ve bir hab­be­ci­ğin bu şe­kil­de par­ça­lan­ma­sı Allah gös­ter­me­sin Bağ­dat gibi bir şehri yok ede­bi­lir!'Şimdi gelin de şa­şı­rıp kal­ma­yın! Cabir bin Hay­yam 1200 yıl önce öğ­ren­ci­le­ri­ne atom ener­ji­si­ni ve bom­ba­sı­nı an­lat­ma­mış ta ne an­lat­mış? İnsan dü­şün­me­den ede­mi­yor, o kadar yük­sek bir me­de­ni­yet ve bilgi se­vi­ye­sin­den sonra bu­gün­kü du­ru­mu­mu­zun ne ol­du­ğu­nu ...
Har­ran Üni­ver­si­te­si­nin ,her türlü olum­suz doğa şart­la­rı­na ve insan tah­ri­ba­tı­na karşı ayak­ta kal­ma­ya ça­lı­şan ra­sat­ha­ne­si gö­rül­me­ye değer ...

21/03/2017 

21.03.2017
Bu yazı 684 defa okundu.

Diğer Yazıları