YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMehmet ÖZÇAKIR

AY­DIN­LI­LAR İÇİNDEN ÇI­KAN­LA­RA SAHİP ÇIK­MA­LI­DIR.

AY­DIN­LI­LAR İÇİNDEN 
ÇI­KAN­LA­RA SAHİP 
ÇIK­MA­LI­DIR.
MESUT ABİ İZMİR'E VEFA İÇİN OTO­BÜS 
KAL­DIR­MA­LI­DIR
Her şe­hir­den çıkan ün­lü­ler ülke zen­gin­li­ği­miz ola­rak ta­ri­he geç­miş­ler­dir.
Her mes­lek­ten bir çok kişi eği­tim alsa da, ba­zı­la­rı çok fark­lı bi­li­ni­yor ve anı­lı­yor.
Hiç unut­mam 1974 yı­lın­da Aydın Li­se­si­ni bi­tir­di­ğim­de ka­zan­dı­ğım Üni­ver­si­te sı­na­vıy­la baş­la­dı­ğım şim­di­ki adıy­la Yıl­dız Tek­nik Üni­ver­si­te İnşaat Fa­kül­te­si bö­lü­mün­de “ To­poğ­raf­ya “ der­si­ne giren top sa­kal­lı ho­ca­mı­zın ede­bi­yat ya­za­rı ol­du­ğu­nu ve ki­tap­la­rı­nın çok tu­tu­lan eser­ler ol­du­ğu­nu ko­nu­şur­lar­dı sı­nıf­ta.
Biz taş­ra­lı­lar, Ana­do­lu' dan gelip gur­bet bel­le­di­ği­miz İstan­bul ' da şim­di­ki gibi ile­ti­şim kay­nak­la­rı bu­lun­ma­dı­ğın­dan ho­ca­mı­zı ta­nı­ya­ma­mış­tık, de­ğe­ri­ni de bi­le­me­dik.
Çok son­ra­dan ra­hat­sız­la­na­rak aman­sız has­ta­lık­tan öğ­ren­ci­le­ri ola­rak gurur duy­du­ğu­muz ve anar­şi­nin diz boyu ol­du­ğu 1977 yı­lın­da vefat et­ti­ği­ni öğ­ren­di­ği­miz ,ho­ca­mız çağ­daş Ede­bi­yat dün­ya­mı­zın usta ka­le­mi Oğuz ATAY de­ğil­miy­miş..!
Tu­tu­na­ma­yan­lar ki­ta­bı­nın ya­za­rı ho­ca­mız 
Aydın şeh­rin­den nice ün­lü­ler çık­mış ve ta­ri­he ad­la­rı­nı yaz­dır­mış­lar­dır. Ulu ön­de­ri­mi­zin baba ta­ra­fın­dan sü­la­le­si­nin Söke'den Se­la­nik'e git­ti­ği bazı ki­tap­lar­da yer al­mak­ta­dır. Biz­zat ka­tıl­dı­ğı Ege Ma­nev­ra­la­rın­da uğ­ra­dı­ğı Söke'de am­ca­la­rıy­la gö­rüş­tü­ğü an­la­tıl­mak­ta­dır.
Ab­dul­lah Bin Yusuf: Na­zil­li­li­dir. Ka­dı­lık yap­mış­tır. Milli hakem Adnan Sü­va­ri, Ayhan Kır­dar , Gök­han Kır­dar, Ayla Dik­men ,Bed­ret­tin Dalan , res­sam Cemil Ka­ra­ba­ba, Be­şik­taş­lı Milli Fut­bol­cu Coş­kun Taş ve Kemal Ünlü, Güven Önüy , Kaya Kös­te­pen , aslen Sö­ke­li Çağan Irmak , Hi­da­yet Sayın , ga­ze­te­ci yazar İlhan Sel­çuk ,Mah­mut Esat Boz­kurt, Mus­ta­fa Fehmi Ku­bi­lay, şük­ran Gün­gör ,Rıd­van Dil­men , Oyun­cu Vey­sel Diker , ya­ban­cı­lar­dan Dario Mo­re­no Ger­men­cik­te ya­şa­mış, üç ya­şın­da İzmir e ta­şın­mış­tır. Asan­sör sem­tin­de­ki evi hala ko­ru­ma al­tın­da­dır.Dido So­ti­ri­yo yazar Aydın'ın so­kak­la­rın­da toz yut­muş­tur.
Bun­lar ara­sın­da si­ya­set­çi­ler özel­lik­le çok fazla ol­du­ğun­dan ya­zıl­ma­sa da, Adnan Men­de­res mut­la­ka ol­maz­sa ol­maz­dır. Spor sanat, si­ne­ma ve ede­bi­yat ha­ya­tın­da is­mi­ni bı­rak­mış ün­lü­le­rin yanı sıra, Bel­gin Doruk, Yıl­dız Ken­ter, gibi de ge­lin­ler­le anıl­mak­ta­dır.
Bu ün­lü­ler­den biri de sev­gi­li ar­ke­olog Şükrü TÜL' dür.
Aydın Li­se­si 1974 yılı me­zu­nu ve ar­ke­olog olmak için bir yı­lı­nı har­ca­mak­tan çe­kin­me­yen , Lise yıl­la­rın­da dahi aklı fikri dağ­lar­da taş­lar­da ta­ri­hi ob­je­ler­de kalan dos­tu­muz Şükrü için Efe­ler be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan, öne­rim­le , Ku­yu­cu­lar kö­yün­de adına bir park yap­tı­rıl­mış­tı.
Şükrü TÜL de ha­sa­ne­fen­di ma­hal­le­si sa­kin­le­rin­den Genç­lik cad­de­si­ne açı­lan sokak için­de tarih ve ar­ke­olo­ji sev­da­lı­sı, Tral­le­is antik ken­ti­nin en mü­da­vi­mi, 1973 yı­lın­da ku­ru­lan Aydın Eski Eser­le­ri Se­ven­ler Der­ne­ği­nin de ku­ru­cu üye­le­rin­den­dir.
Geç­ti­ği­miz iki yıl önce Aydın tabip Oda­sı­nın da­vet­li­si ola­rak gel­di­ği Aydın Nev­zat Biçer 
Sa­lo­nun­da iki sat süren su­nu­mun­da Aydın İl mer­ke­zi­nin EFE­LER il­çe­si­nin ta­ri­hi­ni biz­le­re sun­muş­tu. 9 Mart 2015 Pazar günü Aydın'ın Efe­ler il­çe­sin­de bu­lu­nan Nev­zat Biçer Top­lan­tı Sa­lo­nu'nda dü­zen­le­nen 'Sebah ve Jo­a­il­li­er Aydın'da' isim­li et­kin­lik­le mem­le­ke­ti Aydın da bu­luş­muş­tu. Aydın Tabip Odası ve Efe­ler Kent Kon­se­yi'nin or­tak­la­şa dü­zen­le­di­ği et­kin­li­ğe ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­lan Tül, Fran­sız Fo­toğ­raf­çı­lar Sebah ve Jo­a­il­li­er'in 1900'lü yıl­la­rın baş­la­rın­da Aydın'da çek­tik­le­ri fo­toğ­raf­lar­la Aydın'ın ta­ri­hi­ni an­lat­mış­tı. Aydın'a gelen eski fo­toğ­raf­çı­la­rın , ko­lek­si­yon­la­rın­dan seçme eser­ler eş­li­ğin­de , Tral­le­is 'i, Pı­nar­ba­şı­nı , şehri ve ta­ri­hi­ni bi­lin­me­yen yön­le­riy­le an­lat­tı.
Sunum sı­ra­sın­da da çok ra­hat­sız­dı.
İki kez la­va­bo­ya git­mek zo­run­da kal­dı­ğın­dan eşlik etmek is­te­di­ğim­de gerek yok dedi işa­ret­le.
Meğer tan­si­yon so­ru­nu epey ağır­laş­tı­ğın­dan , bu ra­hat­sız­lık ne­de­niy­le olu­şan baş dön­me­si­ni , me­ni­ere send­ro­mu­na bağ­lı­yor­du.
Ta­bip­ler Oda­sı­nın yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si­nin özel ara­cıy­la İzmir'den ge­ti­ri­lip gö­tü­rü­len Şükrü kar­de­şi­mi­ze , Ta­bip­ler Odası dok­tor­la­rı ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne ikaz edi­le­rek , mut­la­ka has­ta­ne­ye ya­tır­ma­la­rı­nı ısrar et­ti­ler­se de, din­le­me­miş , gece geri dön­mek is­te­miş ve Hatay Ye­şil­yurt'ta evine bı­ra­kıl­mış­tı.
Ani beyin ka­na­ma­sı ge­çir­di­ği­ni er­te­si gün 10 Mart 2015 Salı günü ortak dos­tu­muz Aydın Li­se­sin­den ar­ka­da­şı­mız ve ar­ke­olog Ahmet Bo­ra­tav du­yu­run­ca adeta şok olduk.Du­ru­mu da cid­diy­di.Üç gün sonra da 13. Mart 2015 ta­ri­hin­de ken­di­si­ni kay­bet­tik ma­ale­sef. Ar­ke­olog Tül'ün ce­na­ze­si 14 Mart Cu­mar­te­si günü Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si içe­ri­sin­de bu­lu­nan Hacı Fatma Ta­ta­ri Camii'nde öğle na­ma­zı­nın ar­dın­dan kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Buca Kay­nak­lar Me­zar­lı­ğı'na def­ne­dil­di.
Aydın da Efe­ler il­çe­si­ni an­lat­tı­ğı­nı son su­nu­mu ve çe­ki­len ka­re­ler biz­le­re ya­di­ğar kaldı.

BİTEK TOP­RAK­LAR ÜZERİNDE AYDIN adlı ki­ta­bı ile EGE DEF­TER­LERİ ya­yın­la­rı Aydın ili­nin öze­lin­de bir kay­nak ki­tap­tır. 

ŞÜKRÜ TÜL KİMDİR..?
Şükrü Tül, 24 Mayıs 1956 günü Aydın'da dün­ya­ya geldi. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Kla­sik Ar­ke­olo­ji Bö­lü­mü'nden mezun oldu. Ulus­la­ra­ra­sı ki­tap­lar­da bö­lüm­ler yazdı, ulu­sal bi­lim­sel top­lan­tı­lar­da bil­di­ri­ler sundu, bu su­num­la­ra ki­tap­la­rın­da da yer verdi. “Apos­to­los Psal­toff ma­dal­ya­sı”, “İzmir zen­ci­le­ri­nin üre­ti­mi cam bi­le­zik­ler”, “Gil­bert Epik'ten alı­na­rak:İzmir yan­gı­nı için şiir”, “16. yüz­yıl­dan gü­nü­mü­ze Na­maz­gah çev­re­si”, “Aydın'dan erken fo­toğ­ra­fik ka­yıt­lar”, “Gü­zel­hi­sar Ulu­ca­mi­si”, “İzmir'in Bü­yük­ba­ba Sa­at­le­ri”, “İzmir Aile ev­le­ri” adlı ya­yın­la­rı ha­zır­la­dı. “Şi­rin­ce-Bir Za­man­lar Çir­kin­ce”, “Tür­ki­ye'nin Antik Kent­le­ri”, “Aigai-Ai­olis'te Bir Dağ Kent” adlı ki­tap­la­rı ya­yım­lan­dı. Pek çok özel dergi sa­yı­sı­nı ha­zır­la­dı. “Ege Ge­zi­si”, “Gediz”, “Ku­şa­da­sı”, “Yörük Ali”, “İzmir”, “Aydın” ve “9 Eylül” bel­ge­sel­le­ri­ne imza attı. Ege TV de 1994-2001 yıl­la­rı ara­sın­da EGE GEZİSİ baş­lık­lı bel­ge­sel­le­ri ha­zır­la­dı. Pek çok kurum ta­ra­fın­dan ödül­len­di­ril­di.
Ge­çen­ler­de eşi sev­gi­li Yeşim TÜL 13 mart Pa­zar­te­si günü İzmir de Al­san­cak Tür­kan Say­lan Kül­tür mer­ke­zin­de bir anma top­lan­tı­sı ha­zır­lan­dı­ğı­nı ile­tin­ce bu ya­zı­yı ka­le­me almak is­te­dim.
Açık­ça bu anma top­lan­tı­sı­na Ay­dın­lı­lar ola­rak ka­tıl­ma­mız ge­re­kir.R03;En azın­dan kur­du­ğu der­nek üye­le­ri ve ya­kın­dan ta­nı­yan­lar için Aydın dan bir küçük mi­ni­büs Aydın lı , anma top­lan­tı­sın­da hazır bu­lun­ma­la­rı ru­hu­nu da ra­hat­la­ta­cak ve yal­nız ol­ma­dı­ğı­nı , doğ­du­ğu top­rak­lar­dan in­san­la­rın bağ­rı­nı bas­tı­ğı­nı gö­rün­ce se­vi­ne­cek­tir mut­la­ka…!
Efe­ler de Ku­yu­cu­lar ma­hal­le­sin­de parka adını ver­di­ği­miz , Efe­ler be­le­di­ye­si 13 Mart pa­zar­te­si günü saat 19.00 da İzmir'de ya­pı­la­cak top­lan­tı­ya ahde vefa gös­te­rip , bir araç­la git­mek is­te­yen­le­re des­tek ver­me­si­ni is­te­yen­le­rin ter­cü­ma­nı­yım..!
As­lın­da neden Aydın da anma prog­ra­mı­nın ya­pıl­ma­dı­ğı so­rul­sa da, İzmir deki ya­kın­la­rı­na mut­la­ka İzmir e gel­mek is­te­di­ği­mi­zi be­lirt­tim.
Bana Aydın daki yakın ar­ka­daş­la­rı­nın ilet­ti­ği bu ko­nu­yu , Aydın'ın Mesut abisi geri çe­vir­me­ye­cek­tir uma­rım.
Özel ka­lem­de bu­lu­nan te­le­fo­num 24 saat açık­tır..!
SÖZÜN ÖZÜ : 
İNSA­NOĞ­LU ZA­MA­NIN DEĞERİNİ ZAMAN AZA­LIN­CA AN­LI­YOR.

08/03/017
 

08.03.2017
Bu yazı 1349 defa okundu.

Diğer Yazıları