YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMehmet ÖZÇAKIR

KA­DI­NI­ DA ERKEĞİ DE DO­ĞU­RAN KADIN , 8 MART'TA BİR GÜNE SIĞAR MI HİÇ ADIN


Dünya Emek­çi Ka­dın­lar günü, dün sabah Va­li­lik önün­de tö­ren­le, Efe­ler Kent Kon­se­yi ile be­ra­ber kut­lan­dı. Cum­hu­ri­yet Ka­dın­la­rı Der­ne­ği'nin de çe­lenk­le yer al­dı­ğı kut­la­ma, İmam­köy Göl­cük Köyü'nde devam etti. 
Bu an­lam­lı günde ka­dın­la­rı yal­nız bı­rak­ma­dık..!
EFE­LER KENT KON­SEYİ'nin erkek üye­le­ri de des­tek olmak için mey­dan­day­dık.

Yine sat 14.00'da Ar­ke­olo­ji mü­ze­sin­de bir panel ve Milli Aydın Ban­ka­sı'nda resim ser­gi­si günün et­kin­lik­le­ri ara­sın­da dolu dolu anıl­dı.
Tabii bir gün ön­ce­sin­de 7 ka­dı­nın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği Bursa'da ki tra­fik ka­za­sı, ka­dın­lar gü­nü­ne gölge dü­şür­dü. 
Bak­ma­yın siz sa­de­ce bir gün­lü­ğü­ne,
As­lın­da 365 gün ka­dın­la­rın !
An­ne­ler Günü, Sev­gi­li­ler Günü, 8 Mart Dünya Ka­dın­lar Günü,
Kla­sik bir söy­lem ama, so­kak­ta­ki adam da so­ru­yor.
Nerde er­kek­ler günü..?
Sa­de­ce ba­ba­lar günü ge­li­yor ak­lı­ma.
Der­ler ki, "evin başı er­kek­tir; ama kadın da boy­nu­dur, unut­ma ki, boyun ne ta­ra­fa is­ter­se, baş o ta­ra­fa döner.”
As­lın­da dün­ya­yı ka­dın­lar idare eder­ler, sö­zü­nü doğ­ru­lu­yor.
Hani fa­na­tik ta­raf­tar­la­rın di­lin­den düş­me­di­ği gibi,
Ne­re­dey­se, “her­kes bir gün kadın ola­cak”
Aydın'da bir fark­lı ka­dı­nı, bu an­lam­lı güne ta­şı­mak is­te­dim.
Aydın'ın tek kadın muh­ta­rı sev­gi­li Yıl­dız Ka­ra­daş Taş­çı­oğ­lu.
Fatih Ma­hal­le­si'nin kadın muh­ta­rı, ka­pa­lı pazar ye­rin­de mü­te­va­zı bü­ro­sun­da ma­hal­le hal­kı­na hiz­met ve­ri­yor. Ka­pa­lı pazar ye­ri­nin açıl­ma­sı için, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile ça­lış­ma­sı­nın se­me­re­si­ni ni­ha­yet gördü.
Ama muh­tar­lık bü­ro­su­nun ka­pı­sı­nı açın­ca sizi bir sürp­riz kar­şı­lı­yor.
Kapı ya­nın­da içi dolu bir ki­tap­lık, ha­yır­se­ver­le­re ulaş­tı­rıl­ma­sı için ba­ğış­la­nan gıda mal­ze­me­le­ri benim de çok il­gi­mi çekti.
Muh­tar­lık adeta bir kü­tüp­ha­ne, yar­dım, bağış mer­ke­zi gibi.
Bir­bi­rin­den güzel şiir ve tarih ki­tap­la­rı, öğ­ren­ci­le­re me­rak­lı­la­ra ücret alın­ma­dan su­nu­lu­yor.
İhti­ya­cı olan­la­ra gıda mal­ze­me­le­ri da­ğı­tı­lı­yor.
Oku­ma­nın ve ay­dın­lan­ma­nın önemi ve bi­lin­ci­ne var­mış, ça­lış­kan ve aydın bir Ay­dın­lı.
Ana­la­rın eğit­ti­ği top­lum, ge­le­cek­te bir ül­ke­yi şe­kil­len­di­ren en büyük et­ken­dir.
Ço­cu­ğu­na okuma sev­gi­si ve eği­ti­min öne­mi­ni aşı­la­yan an­ne­ler, önce fert ola­rak bi­re­yi top­lu­ma ka­zan­dır­mış, sonra da ülke ola­rak, çağ­daş uy­gar­lı­ğı ya­ka­la­mış de­mek­tir.
Er­ke­ği de, ka­dı­nı da, ge­le­ce­ği­mi­zi de bir anne şe­kil­len­di­rir.
İnsanı da eği­ten, işte bu ka­dın­dır..!
Sof­ra­mız­da­ki yeri Ana­do­lu'da, ökü­zü­müz­den sonra gelse de, artık kız­la­rı­mı­zın oku­ma­sı, ül­ke­le­rin ge­le­ce­ği ka­dın­la­rın el­le­rin­de­dir.
Ka­dı­nı ay­dın­la­tır­sa­nız, her­ke­si ay­dın­la­tır­sı­nız.
En büyük öğ­ret­men KADIN'dır.
Ak­lı­ma yıl­lar önce eşe­ği­ne sırt­la­dı­ğı ki­tap­lar­la, köy köy gezip ödünç kitap da­ğı­tan, kü­tüp­ha­ne­yi hal­kın aya­ğı­na gö­tü­ren Ür­güp­lü kü­tüp­ha­ne me­mu­ru Mus­ta­fa Gü­zel­göz geldi.

Oku­ma­nın ka­dı­nı er­ke­ği olmaz diyen Yıl­dız Hanım, 2005 yı­lın­da rah­met­li olan Mus­ta­fa Bey gibi,
Aydın'da Fatih Ma­hal­le­si muh­tar­lık bi­na­sın­da oku­mak is­te­yen­le­re kü­tüp­ha­ne açmış. Bir çeşit “Kül­tür se­bi­li”. 
Eğer 8 Mart için bir ödül ve­ril­me­si ge­re­kir­se, bu kişi, ka­dın­la­rı, genç­le­ri oku­ma­ya teş­vik eden Yıl­dız Hanım ol­ma­lı­dır.
Örnek ça­lış­ma­sıy­la bu an­lam­lı günde ken­di­si­ni kut­lu­yo­rum.
Aydın Muh­tar­lar Der­ne­ği ön­ce­ki dön­mem baş­ka­nı, Ha­sa­ne­fen­di ve Ra­ma­zan­pa­şa Ma­hal­le Muh­ta­rı,
Sev­gi­li Er­tuğ­rul Öz­de­mir'i de, an­ma­dan ge­çe­me­ye­ce­ğim.
Onun da ilk­le­re imza atan gi­ri­şim­le­ri­ne, Ba­ba­lar Günü'nde de­ği­ne­ce­ğim..!
Ne de olsa bugün ka­dın­lar günü..!
Bugün he­pi­miz ka­dı­nız..!
Ka­dın­la­rı­mız baş ta­cı­mız..!

SÖZÜN ÖZÜ: 
ATEŞ KAR­ŞI­SIN­DA 
BO­ZUL­MA­YAN ALTIN,
ALTIN KAR­ŞI­SIN­DA 
BO­ZUL­MA­YAN KADIN,
KADIN KAR­ŞI­SIN­DA 
BO­ZUL­MA­YAN ERKEK, 
KALİTELİDİR…!
09.03.2017 

09.03.2017
Bu yazı 575 defa okundu.

Diğer Yazıları