YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMehmet ÖZÇAKIR

SALI PA­ZA­RI TAM BİR TRAFİK CUR­CU­NA­SI

SALI PA­ZA­RI TAM 
BİR TRAFİK CUR­CU­NA­SI,
BU DA YENİ AL­TER­NATİF 
YOL GÜ­ZER­GA­HI .
Bugün gene Salı pa­za­rı 
Kent için­de yine bir tra­fik cur­cu­na­sı. 
Fikri takip ya­pa­lım bugün.
Haf­ta­lar önce gün­de­me ge­tir­di­ği­miz Salı pa­za­rı kent içi tra­fi­ği­nin hali pür me­la­li­ni.
Bü­yük­şe­hir Aydın'ı yö­ne­ten­ler belki far­kı­na va­rır­lar .
UKOME, Bü­yük­şe­hir ve Aydın va­li­si ile Tra­fik­ten so­rum­lu tüm bü­rok­rat­lar.
Bi­li­yo­rum kent içi tra­fi­ği UKOME yani Ula­şım Ko­or­di­nas­yon Mwer­ke­zi nin yet­ki­sin­de . Ama kent te Va­li­lik ko­or­di­ne­sin­de bir de Tra­fik ko­mis­yo­nu var.
Aydın lının her Salı çek­ti­ği bu çile kim­se­nin umu­run­da değil mi..?
Bu şehri yö­ne­ten­ler bu kadar mı du­yar­sız..? 
Zafer mey­da­nı Salı gün­le­ri adeta bir kilit .
Büyük İsken­der'in kör dü­ğü­mü gibi aça­bi­le­ne aşk olsun..!
Bir mey­da­na açı­lan tam beş ana cadde.Doğu gazi Bul­va­rı, batı gazi Bul­va­rı , Ege­men­lik cad­de­si ve Zafer il­ko­ku­lu ile bah­çe­li­ev­le­re giden yol­la­rın ke­siş­ti­ği yerde üs­tü­ne üst­lük bir değil iki mi­ni­büs du­ra­ğı yet­me­di…bir de taksi du­ra­ğı aynı kav­şak­ta..!
Bir de Salı pa­za­rı ek­le­nin­ce bu cur­cu­na­ya ..!
Şe­hir­ci­lik­te ol­ma­ma­sı ge­re­ken tüm ar­gü­man­lar bir arada..!
Tire gibi Ay­dı­nın­da en büyük pa­za­rı Salı pa­za­rı.
Her iki Pazar'ın ku­rul­du­ğu gün ken­tin tra­fi­ği açık­ça tam bir cur­cu­na. Ga- 
zi Bul­va­rın­dan Hü­kü­met bul­va­rı­na ,
Çal çal oyna.
Hele Zafer mey­da­nı , tam bir kar­ma­şa.
Kışın için­de­yiz ,bu ya­zı­nın ka­le­me alın­dı­ğı Salı günü,
ya­ğış­lı bir ha­va­da so­ğuk­ta açık­ta sergi açan ,
köylü va­tan­daş­la­rı­mı­za Allah sabır ver­sin.
Kolay değil sa­at­ler­ce açık­ta nö­bet­çi gibi bek­le­mek.
Pa­za­ra alış­ve­ri­şe çı­kan­lar­da na­si­bi­ni alı­yor so­ğuk­tan.
Daha önce de öner­di­ğim gibi Mi­ni­büs ga­ra­jı­nın Ka­pa­lı Pazar yeri
Ola­rak dü­şü­nül­me­si aci­len Pazar ye­ri­nin bu­ra­ya ta­şın­ma­sı artık bir
Acil ge­rek­li­lik­tir.
ga­ra­jın halen kul­la­nı­lı­yor ol­ma­sı ne­de­niy­le , bu aşa­ma­da ol­ma­sa da,
Çine yo­lu­na ta­şı­na­cak şe­hir­ler arası oto­büs ga­ra­jı­na ,
Mi­ni­büs ga­ra­jı­nın ta­şın­ma­sıy­la , şehir için­de­ki 1957 yı­lın­da
Açı­lı­şı ya­pı­lan eski sant­ral ga­ra­jı­nın mut­la­ka ka­pa­lı garaj yeri ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­si­ne Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­sin­den hala bir açık­la­ma gel­me­di.
Sa­ğol­sun Be­le­di­ye­miz­den ba­sı­na geri dönüş açık­la­ma­sı­na iliş­kin ,
adet de yok an­la­şı­lan.
Bu­ra­ya DİM Dünya İş Mer­ke­zi ıs­ra­rın­dan vaz­geç­me­li­dir Sayın baş­kan.
Çünkü yu­ka­rı­da­ki tra­fik cur­cu­na­sı­na bir de DİM ya­pıl­ma­sı kenti felç et­mek­tir.
Genel ola­rak Pazar yer­le­ri­ne iliş­kin daha önce bir başka baş­ka­nın ba­şı­nı yiyen bu ko­nu­ya her­kes me­sa­fe­li du­ru­yor.
Mü­ba­rek salı pa­za­rı” kelle ko­pa­ran “ bir gayya ku­yu­su.!
Ama ce­sa­ret­le fatih ka­pa­lı Pazar ye­ri­ne alı­nan , daha doğ­ru­su bir­leş­ti­ri­len Per­şem­be ve Cuma semt pa­zar­la­rı ne güzel oldu..!
Ama şeh­rin en büyük Salı pa­za­rı bir dört beş sene ye­rin­den kalk­ma­ya­cak an­la­şı­lan.
Ay­dı­nın tra­fi­ği ne ola­cak o zaman ..?
Salı gün­le­ri ne am­bü­lans, ne de it­fa­iye ,gi­re­bi­lir o so­kak­la­ra,
Zafer Ma­hal­le­si­ne gi­ril­me­si müm­kün ol­ma­dı­ğı gibi,
Ana arter Gazi Bul­va­rı­nı kul­la­nan araç­lar yı­ğıl­ma­ya neden olu­yor.
Madem Salı pa­za­rı­nı bir kang­ren, bunun en et­ki­li kısa vade çö­zü­mü pa­za­rın Pı­nar­ba­şı mev­ki­ine doğru öte­le­ne­rek, zaten boş ve atıl du­rum­da­ki Pı­nar­ba­şı'na ta­şın­ma­sıy­la şehir için­de Pazar ola­cak­tır. 
As­lın­da bunun kesin bir çö­zü­mü ka­pa­lı Pazar..!
Tra­fi­ği ra­hat­la­ta­cak bir başka çözüm , Gazi Bul­va­rı­nın bypas edil­me­sin­den ge­çi­yor..!
Nasıl mı..?
Top­ya­ta­ğı var­yan­tın­dan kal­fa­köy yolu ile hemen kar­şı­sın­da­ki,
Su de­po­su ile Sos­yal Hiz­met­ler ve Ye­tiş­tir­me yur­du­na bir üst geçit ya­pıl­ma­sı…!
Böy­le­ce , Hü­kü­met ko­na­ğı ta­ra­fın­dan , Zafer ma­hal­le­si'ne veya Ilı­ca­ba­şı'na , Gi­decek araç­lar bu üst ge­çi­di kul­la­na­rak ,Üni­ver­si­te­nin hemen al­tın­dan
Zafer ma­hal­le­si ve Ilı­ca­ba­şı­na ula­şım daha da ko­lay­la­şa­cak­tır.
Böy­le­ce Gazi Bul­va­rı­nın yükü daha aza­la­ca­ğın­dan,
Bek­le­me ya­pıl­ma­dan ve ışık­la­rın­da et­ki­si ile tra­fik­te ki­lit­len­me­den 
acil du­rum­lar­da ta­bak­ha­ne de­re­si­nin kes­ti­ği iki ya­ka­nın
ula­şı­mı sağ­lan­mış ola­cak­tır.
Ay­dı­nın ku­ze­yin­de­ki köy­ler­den ge­len­ler­de bu yolu kul­la­na­rak ,
Ken­tin do­ğu­su­na git­mek is­te­yen­ler ter­cih ede­cek­tir.
Adeta Kuzey çevre yolu gibi hiz­met ve­re­cek­tir.
Aydın kent Kon­se­yi­ni “proje üret­mi­yor­su­nuz “diye suç­la­yan 
Bayan to­puk­lu efe­mi­ze du­yu­ru­lur..!
TMMOB ve mes­lek oda­la­rın­dan görüş alı­na­bi­lir.
Hani ortak akıl ile yö­ne­te­ce­ği­miz Aydın ..? Bu kadar kolay çö­zü­mü olan bir Salı pa­za­rı­nı artık Aydın'a zehir et­me­ye­lim..!
Aydın'ın Çıl­gın pro­je­le­ri ara­sı­na ta­ri­he not dü­şü­yo­rum.
Siz buna da olmaz mı di­yor­su­nuz,
Unut­ma­yın olmaz olmaz de­me­yin.,
bir gün olur, olmaz olmaz...! 
Bu çevre yo­lu­nu bir gün yapan , bunu oku­yun­ca , dü­şün­dü­ğü­mü­ze inan­maz..!
SÖZÜN ÖZÜ : 
BANA SÖY­LER­SEN UNU­TABİLİRİM.
GÖS­TERİRSEN ANIM­SA­YABİLİRİM.
AMA BENİ DE KA­TAR­SAN AN­LA­YABİLİRİM.

21/03/2017

21.03.2017
Bu yazı 583 defa okundu.

Diğer Yazıları