YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMehmet ÖZÇAKIR

SOR­MUŞ­LAR ADAMA, İNSAN OLDUN MU DİYE ..? CEVAP VERMİŞ, ŞART MIDIR NİYE..!


Adam olmak kolay de­ğil­dir. 
As­lın­da, Kadın olmak da öy­le­dir ger­çek an­la­mın­da..!
Ama ”insan olmak” demek ge­re­kir ta­ma­mı­na.
hi­ka­ye­le­ri­mi­ze, ma­sal­la­ra anek­dot­la­ra konu ol­muş­tur ,
adam gibi adam olmak..!
Pa­di­şah olup, ba­ba­sı­nı aya­ğı­na ge­tir­ten oğ­lu­na,
“Oğlum ben sana pa­di­şah ola­maz­sın de­me­dim, adam ola­maz­sın” de­di­ği gibi..!
Ma­ka­mın­da pa­di­şah olsa da, adam ol­ma­yan­lar.
Otur­du­ğu ma­ka­ma şeref ver­mek ye­ri­ne ,
O ma­kam­dan şeref alan­lar..!
adama sor­muş­lar 
"Ha­yat­ta en çok ne olmak is­ter­sin?"
Adam "tava" demiş....
Neden diye sor­muş­lar..? 
İçinde her zaman ye­necek bir şey var, kar­nın ise hep tok..!
Altın her zaman sıcak, üşüme der­din yok..!
Ta­va­nın sapı da sı­ca­cık hep bir ka­dı­nın elin­de..!
Daha başka ne is­ter­sin ki...?
Bu anek­dot­lar la­ti­fe, adam olmak için,
Tava değil, önce man­gal gibi yürek,
Kazan gibi gönül ister.
Bu­gü­ne dek Aydın Sev­da­lı­sı ola­rak hep yaz­dık çiz­dik.
Ni­ye­ti­miz salis , pro­je­le­ri­miz halis ..!
Daha ön­ce­ki köşe ya­zı­la­rım­da de­ğin­di­ğim , 
Milli Aydın ban­ka­sı ve diğer Ta­ri­hi Ya­pı­la­rı­mı­zın Ay­dı­na ka­zan­dı­rıl­ma­sı, 
al­ter­na­tif kent mey­dan­la­rı, oto­park so­ru­nu­na okul­la­rın al­tın­da ve ka­mu­sal alan­la­rın alt­la­rı­na ya­pı­la­cak park yeri öne­ri­le­ri, 
yeni fut­bol sa­ha­sı için Efe­ler arena , 
Top­ya­ta­ğın­da­ki As­ke­ri te­si­si­sin kal­dı­rı­la­rak, sivil halka ve Tu­riz­me açıl­ma­sı Tral­le­is ve Ar­se­nal'in ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si, Bi­rin­ci sa­na­yi si­te­si ka­ra­yo­lu üzeri ve Ilı­ca­ba­şı kent­sel dö­nü­şü­müm ben­ze­ri öne­ri­le­rim 2014 yılı yerel se­çim­ler­de to­puk­lu Efe Sayın Özlem Çer­çi­oğ­lu'nun seçim bro­şür­le­rin­de yer al­mış­tı.
Peki son­ra­sı , 
Sa­de­ce Milli Aydın ban­ka­sı­nın ka­mu­oyun­da ka­za­nı­mı dı­şın­da, 
Aydın teks­til ve taş­dö­ner si­ne­ma­sı ka­mu­laş­tır­ma­sı ve Kent için­de gene benim öne­rim­le gün­de­me gelen ta­ri­hi “Fi­li­be­li “ fab­ri­ka­sı­nın ka­mu­laş­tır­ma­sı dı­şın­da diğer pro­je­ler bek­li­yor ard arda sı­ra­da..!
Aydın Sev­da­lı­sı gö­nül­lü bir çok akil adam,
köşe ya­za­rı dost­la­rı­mız,
ba­sı­nın en yü­rek­li ya­zar­la­rı ,
Aydın ve Ay­dıns­por için ,
Aydın'ın marka ol­ma­sı için yır­tın­dı, di­din­di, yazdı çizdi yıl­lar­dır..!
“otur­du­ğu ma­ka­ma şeref ve­ren­le­rin değil, kol­tu­ğun­dan şeref alan­la­rın “
yö­net­ti­ği bir Aydın ha­ya­lim­dir.
Gerek yerel ve mülki amir­ler,
Ge­rek­se gö­nül­lü sev­da­lı­lar,
En önem­li­si de kent­le­rin Sivil Gö­nül­lü­le­ri ,
Kent Kon­sey­le­ri..! 
Kent kon­sey­le­ri ne ida­re­le­rin kar­şı­sın­da, ne de ya­nın­da­dır.
Ken­tin sev­da­lı­sı özgür akil adam­la­rın ye­ri­dir.
Üze­ri­ne Be­le­di­ye ve­sa­ye­ti ve göl­ge­si düş­me­miş , 
kenti en iyi bilen ve ta­nı­yan ruhu ve gönlü genç “ih­ti­yar aza­la­rı­dır. “
Yeri gel­di­ğin­de, kent için alı­nan yan­lış ka­rar­la­rı is­ti­şa­ri ni­te­lik­te uya­ran ,
Yeri gel­di­ğin­de ken­di­si yeni proje üre­ten ça­lış­ma grup­la­rı­dır.
El­bet­te son karar be­le­di­ye­nin­dir. 
Kent kon­sey­le­ri be­lirt­ti­ğim gibi İSTİŞARİ OR­GAN­LAR 'dır.
Kent kon­sey­le­ri asla resmi ki­şi­ler­den oluş­ma­ma­lı­dır.
Çünkü Kent Kon­sey­le­ri, “non go­vern­met or­ga­ni­za­ti­on” ,
yani ta­ma­men sivil olu­şum­lar­dır.
Kent Kon­sey­le­ri de­mok­ra­si­nin en iyi iş­le­di­ği or­gan­lar­dır.
hak­sız eleş­ti­ri­de bu­lu­nan­lar,
As­lın­da mey­ve­li ağacı taş­la­yan­lar­dır.
De­mok­ra­si­den kor­kan­lar­dır. 
Aydın için bir tuğla dahi ko­ya­ma­yan­lar, Aydın'ı ye­rin­de say­dı­ran­lar..!
Aydın hafta so­nu­nu gün­lük gü­neş­lik ha­va­da kırda pik­nik ya­par­ken , 
Efe­ler kent Kon­se­yi geç­ti­ği­miz 25-26 Şubat ta Milas'ta dü­zen­le­nen 21. Kent Kon­sey­le­ri top­lan­tı­sın­day­dı baş­ka­nı , genel sek­re­te­ri ve yü­rüt­me ku­ru­lu üyesi bu köşe ya­za­rıy­la.
Aydın'ı, je­oter­ma­lin so­run­la­rı­nı kür­sü­den tüm Tür­ki­ye Kent kon­se­yi baş­kan­la­rı­na ilet­tik. Efe­ler be­le­di­ye­si­nin de ta­nı­tı­mı ve ik­ram­la­rıy­la ağız­la­rı tat­lan­dır­dık, bel­lek­ler­de Efe­ler adını ka­zı­dık
İki gün süren se­mi­ner­de yap­tı­ğım ko­nuş­may­la Doğal çevre ko­nu­su­nu tüm kent kon­sey­le­ri ile pay­laş­tık. 
Ba­sı­na ye­ter­li ser­vis ya­pıl­ma­sı öne­rim uygun gö­rü­le­rek , ulu­sal ve ulus­la­ra­sı med­ya­ya so­run­la­rın ile­til­me­si öne­ri­min uy­gu­la­na­cak 
ol­ma­sın­dan Efe­ler Kent kon­se­yi ola­rak gurur duy­dum. 
Her İl'in bizim Je­oter­mal gibi ben­ze­ri, Ener­ji, sa­na­yi, Nük­le­er sant­ral vb. Çevre so­run­la­rı­nın ol­ma­sı ve ma­ale­sef bu ko­nu­da du­yar­sız kalan yerel yö­ne­ti­ci­le­rin ha­re­ke­te geç­me­me­si, çok dü­şün­dü­rü­cü.
Bizim Men­de­res nehri kir­li­ği için dert­le­nir­ken , Mar­ma­ra böl­ge­si Er­ge­ne hav­za­sı için ayak­ta .
Doğal, Kül­tü­rel SİT alan­la­rı kav­ra­mı­na bir de TARIM SİT alan­la­rı Büyük Ova pro­je­si ile yeni ta­nış­tı.Aydın ,Söke ve Da­vut­lar ile kar­puz­lu ova­la­rı bu kap­sam­da son zirai alan­lar­dır.
Gelin görün ki, bu TARIM SİT alan­la­rın­da tarım ya­pıl­ma­sı ge­re­kir­ken JE­OTER­MAL üre­ti­min de­ne­tim­siz­li­ği yü­zün­den tarım yok olu­yor..! 
Bu ken­tin sa­hip­le­ri için­de ya­şa­yan­lar bil­gi­li ancak yet­ki­siz iken , karar ve­ren­ler ma­ale­sef yet­ki­li ama bil­gi­siz de­me­ye­lim , du­yar­sız.
Aydın , ve diğer 80 il aynı çevre so­run­la­rıy­la bo­ğu­şur­ken , Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı ile ya­şa­dık­la­rı ken­tin duy­gu­sal sa­hi­bi Be­le­di­ye­ler ve Bü­yük­şe­hir­ler , ele ele ve­ri­le­rek “bi şey yap­ma­lı “..! 

SÖZÜN ÖZÜ : 
HAK­SIZ ELEŞTİRİ,
AS­LIN­DA GİZLİ BEĞENİDİR.

28/02/2017
 

28.02.2017
Bu yazı 618 defa okundu.

Diğer Yazıları