YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMehmet ÖZÇAKIR

TÜRKİYEDE HER İL'DE HA­VA­ALA­NI, AYDIN'DA ÇIL­DIR “HA­VA­SI­NI ALANI” ..!

Geçen tam da bugün bir yıl olmuş AYTO bir açı­lım ya­pa­rak, ha­zır­lat­tı­ğı Çıl­dır ha­va­ala­nı ra­po­ru su­nu­mu basın önün­de ger­çek­leş­tir­miş­ti.

Bu ko­nu­da Sev­gi­li Hakan ÜLKEN ve AYTO Yö­ne­tim ve Mec­lis üye­le­ri­ni tüm per­so­ne­li­ni ve özel­lik­le bu ra­po­ra emek ver­di­ği­ni bil­di­ğim isim­siz kah­ra­man­la­rı ,Genel Sek­re­ter İlknur Kah­ra­man KA­BA­SA­KAL ile Nuray UZA' yı kut­lu­yo­rum .Ol­duk­ça kap­sam­lı ve adeta Üni­ver­si­te tez araş­tır­ma ürünü ni­te­li­ğin­de­ki bu ça­lış­ma artık sudan ba­ha­ne­le­re tokat bir cevap oldu. Sa­yı­sal ve ger­çek ve­ri­ler­le Aydın Çıl­dır ha­va­ala­nın­dan sa­de­ce gidiş gün­lük yolcu sa­yı­sı­nın iki­bin'in üze­rin­de ol­du­ğu or­ta­ya ko­nul­du. Ge­len­ler­le be­ra­ber Çıl­dır üç dört bin yolcu sir­kü­las­yo­nu sağ­la­ya­cak ran­tabl bir ya­tı­rım. Böy­le­ce ha­va­ala­nı­nın zarar ede­ce­ği id­di­ala­rı çü­rü­tül­müş oldu. Ama tam bir yıl geçse de, bu ra­por­dan sonra bir arpa boyu yol ala­ma­dık 
ADÜ ön­ce­ki dönem Rek­tö­rü Sayın Mus­ta­fa Bi­rin­ci­oğ­lu gö­re­ve gel­di­ği gün­ler­de bir top­lan­tı­da hiç unut­mam , ne de­miş­ti bi­li­yor­mu­su­nuz ..?
“Bir İl'in ha­va­ala­nı yoksa o kent Bü­yük­şe­hir de­ğil­dir..!”
Tür­ki­ye de bugün 81 ilin 56 ' inde ha­va­ala­nı var. Bun­lar ara­sın­da Hak­ka­ri (Yük­se­ko­va) , Mar­din, Şır­nak, Iğdır gibi nü­fu­su Aydın'dan daha az il­ler­de birer ha­va­ala­nı, ba­tı­nın en ucun­da bir kent Çıl­dır ile Aydın “ha­va­sı­nı alanı “..!
Sa­de­ce Ma­ni­sa ve Aydın da Bü­yük­şe­hir ol­ma­sı­na rağ­men ha­va­la­anı yok ma­ale­sef..!
Ama yazın bir yere ..!
Ma­ni­sa ya bu ge­liş­me­siy­le bir ha­va­ala­nı'na ka­vu­şa­cak­tır.
Aydın ise, var ola­nıy­la avu­cu­nu ya­la­ya­cak­tır.
Aydın , Çıl­dır'a ha­va­ala­nı is­ti­yo­ruz de­dik­çe , Kars'ın Çıl­dır il­çe­si­ne ha­va­ala­nı ya­pı­la­ca­ğı­nı zan­ne­den­ler 60 yıl­dır yılan hi­ka­ye­si­ne dönen Ay­dın-Çıl­dır Ha­va­li­ma­nı'nın uçuşa açıl­ma­sı ma­ce­ra­sı so­nun­da mil­le­tin ağ­zı­na bir par­mak bal ça­lı­na­rak THY Uçuş Aka­de­mi­si açıl­dı.
As­lın­da AKP Aydın İl baş­kan­lı­ğı­nın basın top­lan­tı­sın­da gün­de­me ge­ti­rip sor­du­ğum Çıl­dır ha­va­ala­nı­nın ya­pıl­ma­sı­na, ik­ti­dar mil­let­ve­kil­le­ri­nin açık­ça or­ta­ya çıkıp bunu is­te­yip is­te­me­dik­le­ri teyit et­me­li­dir­ler.
Aydın va­li­si 2016 yı­lı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği top­lan­tı­da prog­ra­mın­da ha­va­ala­nı var ise de, kimse bir ça­lış­ma gös­ter­mi­yor. An­ka­ra ne kadar ve­rir­se ba­şı­nı eği­yor. Açık­ça An­ka­ra'dan bir şey is­te­me­si­ni bil­mi­yo­ruz..!
Çıl­dır ha­va­ala­nı araş­tır­ma­la­rım­da , Ay­dın­lı­la­rın bir za­man­lar rah­met­li Mus­ta­fa Çıl­dır'ın va­si­ye­ti ve mi­ra­sı ha­va­ala­nı­nı kul­la­na­rak İstan­bul'a veya ha­cı­ya git­tik­le­ri­ni an­la­tı­yor­lar­dı.
Aydın'dan İlk uçuşu ya­pan­la­rı araş­tı­rır­ken sos­yal pay­la­şım si­te­le­rin­de 1950 li yıl­lar­da Aydın Dev­let has­ta­ne­sin­de baş­he­kim­lik yapan ve halen Tel­li­de­de me­zar­lı­ğın­da son uy­ku­sun­da ki 
Dr. Baha ÖRS­TAN ve sev­gi­li kızı Beste (ÖRS­TAN ) BARKİ 'nin 1950 li yıl­lar­da ço­cuk­ken 5-6 yaş­la­rın­da İstan­bul'a uç­tu­ğu­nu bana an­lat­tık­tan sonra, biz yeni bir hak değil , sa­de­ce var olan uçuş hiz­me­ti­mi­zi tek­rar ka­zan­mak is­ti­yo­ruz.
Halen Ka­na­da da ya­şa­yan ilk uçu­şun ta­nık­la­rın­dan Beste ÖRS­TAN BARKİ ,her ne kadar Aydın do­ğum­lu değil ise de, 1952 yı­lın­da iki ya­şın­day­ken gel­di­ği Ay­dın­da 7 Eylül il­ko­ku­lun­da 3 yıl okula devam etmiş.
Beste barki ( ÖRS­TAN ) bugün tek­rar uçuşa açıl­ma­sı­nı bek­le­di­ği­miz Çıl­dır ha­va­la­nı­nın­dan 1956 yı­lın­da İSTAN­BUL'a uçu­şu­nu bakın nasıl an­la­tı­yor.
“Benim Aydın'dan ilk uçu­şum bir rast­lan­tı so­nu­cun­da 1956 yı­lın­da Çıl­dır ha­va­ala­nın­dan ger­çek­leş­miş­tir . Aydın Cum­hu­ri­yet ma­hal­le­sin­den Mus­ta­fa Çıl­dır, 1956 yılı Eylül ayın­da Aydın'da Türk Hava Ku­ru­mu Türk kuşu uçak ve pa­ra­şüt­çü­le­ri­nin yap­mış ol­du­ğu hava gös­te­ri­sin­den duy­du­ğu he­ye­can­la, o ta­rih­te Te­pe­cik'te bir buçuk mil­yon lira de­ğe­rin­de­ki 500 dö­nüm­lük ara­zi­si­ni, hava mey­da­nı ya­pıl­mak üzere dev­le­te ba­ğış­la­mış­tır. 
Türk Hava Ku­ru­mu Genel İdare Ku­ru­lun­ca bir altın ma­dal­ya tak­dim edi­le­rek , THK Genel İdare Ku­ru­lun­dan bir heyet ta­ra­fın­dan Aydın'da tö­ren­le Mus­ta­fa Çıl­dır'a ve­ril­miş­ti.
Aydın'dan İstan­bul'a DC-3 ile uçtum.
Men­de­res Hü­kü­me­ti 1950­li yıl­lar­da pek çok ilde ha­va­ala­nı yapma ka­ra­rı almış, 1956 yı­lın­da yeni ku­ru­lan THY Ano­nim Or­tak­lı­ğı­nın yurt içi uçuş­la­rı baş­la­tıl­mış­tır.
(ÇIL­DIR­DAN UÇAN İLK UÇAK­LAR ) 

Aydın'dan İstan­bul'a baş­la­tı­lan yolcu se­fer­le­ri­nin ilk müş­te­ri­si ola­rak DC-3 uçağa ilk kez 1956 yı­lın­da bin­di­ği­mi ha­tır­lı­yo­rum. Ailem­den gelen bil­gi­le­re göre bu uçu­şun 1956 yı­lın­da Tem­muz ayın­da ya­pıl­mış ola­ca­ğı dü­şü­nü­lü­yor. Arşiv bil­gi­le­ri Mus­ta­fa Çıl­dır'ın ha­va­ala­nı ba­ğı­şı­nı Eylül 1956 tarih ola­rak be­lir­ti­yor. Demek ki benim bin­di­ğim uçak ilk se­fe­ri­ne Türk Hava Ku­ru­mu'nun gös­te­ri yap­mış ol­du­ğu sa­ha­dan baş­la­mış olsa gerek.
D-3 uçak­la­rı zor ko­şul­la­ra da­ya­nık­lı ve büyük ol­ma­yan uçak­lar­dı. 1956 yı­lın­da 6 ya­şım­day­ken ya­pı­lan uçuş­ta, aile dos­tu­muz bir hanım, oğlu, büyük kurt kö­pe­ği, annem Gül­ten Örs­tan ve birde 6 ya­şın­da olan benim ol­du­ğu­mu­zu ha­tır­lı­yo­rum.Uçak­ta biz­den baş­ka­sı da yoktu
Uçak çok gü­rül­tü­lü ve sar­sın­tı­lıy­dı. Per­va­ne­li mo­tor­la­rı çok gü­rül­tü çı­ka­ra­rak ya­vaş­ça ha­va­la­na­rak beyaz mavi renk­le­rin ara­sın­dan sü­zü­lür­ken , ara sıra hava boş­luk­la­rı­na denk ge­li­yor ve düş­mek­ten kor­ku­yor­dum.
Bu­nun­la da bit­mi­yor, iniş­te ku­lak­la­rı­mın hiç duy­ma­dı­ğı­nı fark edi­yo­rum.
59 yıl önce ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­miş bu uçu­şun bugün, her za­man­kin­den daha çok gerek du­yul­du­ğu bir dö­nem­de , Çıl­dır ha­va­ala­nın­dan bu­gü­ne dek hala dü­zen­li ola­rak uçu­şun sür­dü­rü­le­me­miş ol­ma­sı çok dü­şün­dü­rü­cü.
Te­pe­cik Çıl­dır Ha­va­ala­nı ba­ğış­çı­sı Mus­ta­fa ÇIL­DIR'ın ev­lat­la­rı ve to­run­la­rı­nın ve Aydın sev­da­lı­la­rı­nın ve Mes­lek oda­la­rı­nın dile ge­tir­dik­le­ri böl­ge­mi­zin ve ken­ti­mi­zin ti­ca­ret ve tu­riz­mi­ne ivme ka­zan­dı­ra­cak haklı is­tek­le­ri­ne ve Aydın'ın ha­ket­ti­ği ha­va­ala­nı­na bir an önce ka­vuş­ma­sı­nı di­li­yo­rum.”
İşte yıl­lar ön­ce­sin­den bir THY 'nin İstan­bul'dan Aydın'a uçu­şun ya­pıl­dı­ğı­nı gös­te­ren ve Beste Barki'nin de­dik­le­ri­ni doğ­ru­la­yan ga­ze­te ilanı ku­pü­rü.

Bu­gü­ne dek çe­şit­li tek­nik ge­rek­çe­ler­le karşı çıkan bü­rok­ra­si, bu kez de pis­tin uza­tıl­ma­sı­na kar­şın , İzmir Ata­türk Ha­va­ala­nı­nın Aydın'a çok yakın ol­ma­sı ne­de­niy­le karşı çı­kıl­ma­sı üze­ri­ne Aydın De­niz­li il sı­nı­rı­na Bu­har­kent'e bir ha­va­ala­nı ya­pıl­ma ça­lış­ma­la­rı­na Ay­dın­lı­lar haklı ola­rak sıcak bak­mı­yor­lar.Çünkü yeni ha­va­ala­nı­nın ya­pı­la­ca­ğı Bu­har­kent ile İzmir Ata­türk ha­va­ala­nı arası aynı me­sa­fe­de. 

Aydın'da uzun yıl­lar ik­ti­dar­da bu­lu­nan ve Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı da yapan Nahit Men­te­şe'nin bile uçu­ra­ma­dı­ğı Çıl­dır ha­va­ala­nı TOBB Baş­ka­nı ve THY Genel Mü­dü­rü­nün ve hatta Ulaş­tır­ma ba­kan­la­rı­nın özel uçak­la­rı ile 15 Tem­muz ge­ce­si Cum­hur­baş­ka­nı'nın al­ter­na­tif kul­la­na­ca­ğı alan­lar ara­sın­da yer alan Çıl­dır ha­va­ala­nı­na iniş ya­pı­la­bil­di­ği­ne göre ,
Kim 60 yılın he­sa­bı­nı ve­recek .?
Şim­di­ler­de Çıl­dır ha­va­ala­nın­da genç pi­lot­lar eği­tim uçak­la­rıy­la ge­le­ce­ğin pi­lot­la­rı ola­rak ye­tiş­ti­ri­li­yor­lar.
Aydın se­ma­la­rın­da sıkça gör­dü­ğü­müz­de işte onlar.
Ay­dın­da uçak­lar uçu­yor ama , sa­de­ce aday pi­lot­lar.
Ha­va­ala­nı ara­zi­si­ni ba­ğış­la­yan Mus­ta­fa Çıl­dır'ın va­si­ye­ti hala bir türlü ye­ri­ne ge­ti­ri­le­me­di.
İşte 40 yıl önce de Ay­dın­da ya­yın­la­nan SES ga­ze­te­sin­de 13 Tem­muz 1972 günlü nüs­ha­sın­da bu haber bir türlü de­ğiş­me­di..!
2011 yı­lın­da soğuk bir Şubat ayı ba­şın­da dö­ne­min Baş­ba­ka­nı ve bu­gü­nün Cum­hur­baş­ka­nı­na çer­çe­ve­let­ti­re­rek Borsa mec­lis baş­ka­nıy­la be­ra­ber An­ka­ra da sun­du­ğu­muz bu ga­ze­te ha­be­ri­ni, ara­ba­sı­nın ar­ka­sı­na koy­dur­ta­rak, il­gi­le­ne­ce­ği­ni de be­lirt­me­si­ne rağ­men , 6 yıl­dır batı cep­he­sin­de de­ği­şen bir şey yok. ..!
Bu konu Ay­dın­lı si­ya­set­çi­le­rin An­ka­ra da ağır­lık­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si. 
Rah­met­li Mus­ta­fa Çıl­dır'ın va­si­ye­ti 60 yıl­dır ye­ri­ne gel­me­di­ğin­den me­za­rın­da bile dönüp duru mu bi­lin­mez ama, artık Ay­dın­lı­lar artık, sa­ba­hın kö­rün­de İzmir'e gidip gel­mek ye­ri­ne, kendi ha­va­ala­nı Çıl­dır'dan uçmak is­ti­yor­lar..! Çünkü ner­dey­se ka­ra­yo­lu yol­cu­lu­ğu­nun ya­rı­sı zaman için­de erken kal­kıp İzmir'e gidiş geliş sü­re­si ge­çi­yor zaten. 
Nü­fu­su Aydın'dan az, ama Ha­va­ala­nı olan , Hak­ka­ri, Mar­din, Şır­nak, Iğdır 'lı­lar­dan daha fazla ve çok mu şey is­ti­yor­lar..?
AYTO' nun ve Aydın Borsa 'sının bu Aydın Sev­da­lı­sı gi­ri­şi­mi­nin Ay­dın­lı ve­kil­ler ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­me­si , seç­men­le­ri­ne bor­cu­dur. 
Bu aynı za­man­da bugün kim­se­nin cüret ede­me­ye­ce­ği beş­yüz dönüm ara­zi­yi ba­ğış­la­ma bü­yük­lü­ğü gös­te­ren mer­hum Mus­ta­fa Çıl­dır'ında me­za­rın­da rahat uyu­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak­tır.
Aydın sev­da­lı­sı AYTO ve BORSA büyük bir al­kı­şı ve te­şek­kü­rü yıl­lar­dır hak etti. 
Artık sıra Aydın'ın An­ka­ra'ya gön­der­di­ği se­çil­miş­le­rin­de..! 

SÖZÜN ÖZÜ :
DÜN­YA­DA HİÇ KİMSE SEYİRCİ KOL­TU­ĞUN­DA OTU­RAN CESUR İNSAN­LA­RI AL­KIŞ­LA­MAZ,
AL­KIŞ­LAR HEP SAH­NE­YE ÇI­KAN­LAR İÇİNDİR.
MEH­MET ÖZ­ÇA­KIR
mehmetozcakir@R03;hotmail.R03;com
15/02/2017

15.02.2017
Bu yazı 1106 defa okundu.

Diğer Yazıları