YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMehmet ÖZÇAKIR

YEREL BASIN, MİLLİ BİR GÖREVDİR. YEREL DE DESTEK İLE YÜKSELECEKTİR.

   “Mart ka­pı­dan bak­tı­rır, kazma kürek yak­tı­rır “sö­zü­nü teyit eden bir ilk­ba­har ya­şı­yo­ruz. Bitti gitti de­ni­len kışın ar­dın­dan, şaka yap­tım der­ce­si­ne geri dönen kışın ar­dın­dan, sağa bak­sam bir hasta, sola dön­sem, kar­şı­la­şı­yo­rum nezle grip bir ar­ka­daş­la. Çiçek açan ağaç­la­rın al­dan­ma­sı bir yana, so­ğuk­ta ağaç­la­rın mey­ve­le­ri zarar gör­mez in­şal­lah...

    Hafta sonu Aydın ye­re­lin­de Efe­ler Kent Kon­se­yi Yü­rüt­me Ku­ru­lu üye­le­ri ile Efe­ler İlçesi yerel basın ga­ze­te sa­hip­le­ri ve yazı iş­le­ri mü­dür­le­ri bir araya ge­le­rek, Milli Aydın Ban­ka­sı VİP top­lan­tı sa­lo­nun­da “Ga­ze­te­le­rin nasıl daha çok oku­nu­lur ol­ma­sı ve ga­ze­te ar­zı­nın nasıl daha fazla ge­liş­ti­ri­le­ce­ği” ko­nu­sun­da görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lun­du­lar. 
    Bu üst dü­zey­de son yıl­lar­da, ba­sı­nın ye­rel­de bir araya gel­di­ği güzel et­ki­li ve fay­da­lı bir bu­luş­may­dı.
    Hem basın için­de fi­ilen bir yazar, hem Aydın Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’nde, hem de Efe­ler Kent Kon­se­yi’ndeki gö­rev­le­rim ne­de­niy­le, her kol­tuk­tan baş­tan so­nu­na dek dik­kat­le iz­le­di­ğim top­lan­tı­nın ama­cı­na ulaş­tı­ğı iz­le­ni­mi­ni edin­dim. 
    Bir ga­ze­te sa­hi­bi­nin özet­le­di­ği gibi, “ biz yerel basın da ra­ki­biz, ama düş­man de­ği­liz”. Ortak sek­tö­rel çı­kar­lar­da ve amaç­lar­da bir araya gel­me­li­yiz.”
    Yerel basın zor şart­lar­da eko­no­mik so­run­lar için­de hem ka­li­te­yi ya­ka­la­mak, hem de oku­nur olmak, ter­cih edil­mek, hem de er­te­si gün ye­ni­den nasıl ya­yı­na ha­zır­la­na­ca­ğı­nın ger­gin­li­ği ve he­ye­ca­nıy­la sü­rek­li yük­se­len bir ad­re­na­lin ile ça­lı­şı­yor.
Üs­te­lik sa­tı­şa su­nu­lan ürü­nün be­ğe­ni­lip be­ğe­nil­me­di­ği­ni, sa­tı­lıp sa­tıl­ma­dı­ğı­nı, geri dö­nüş­le­ri iz­le­mek zor iş ves­se­elam..! 
    Ga­ze­te sa­hi­bi, yazar, mu­ha­bir ola­rak, edi­tör ola­rak, baskı, da­ğı­tı­cı, mu­ha­se­be, vs. tam bir acil ser­vis gibi ad­re­na­li yük­sek bir sek­tör basın..! Adeta has­ta­ne­le­rin acil ser­vis­le­ri, nö­bet­çi ec­za­ne­ler ve 7/24 görev yapan iş­yer­le­ri gibi. Hata, ge­cik­me, işin ba­şın­dan ay­rıl­ma gibi bir lük­sü­nüz yok. Am­bu­lans gibi her şe­yi­niz sa­at­le­re bağlı. Eğer bir gün ge­ci­kir de ya­yın­la­na­maz­sa­nız vay ha­li­ni­ze..!
    Za­ma­na karşı bir yarış için­de her­gün ger­gin­lik, her gün ad­re­na­lin.
İşte bu şart­lar­da ga­ze­te­ler, içe­ri­ği­ni gü­zel­leş­tir­me­nin, oku­nur ol­ma­nın ça­ba­sın­da iken, çık­tık­la­rı pa­zar­da sa­tı­la­bil­me ve oku­nur olma ve ter­cih edil­me ya­rı­şı için­de de ayrı bir per­for­mans har­can­ma­sı ne­de­niy­le ga­ze­te­ci­nin ha­ya­tı hep ger­gin ve he­ye­can için­de geç­mek­te­dir.
    
    İşte bu so­run­la­rın için­den bazı yük­le­rin ga­ze­te sa­hip­le­ri­nin sır­tın­dan alı­na­bil­me­si için pro­je­ler.
    Bü­yük­şe­hir­ler­de ga­ze­te­ler hem­şeh­ri­le­ri­nin ye­rel­den ha­ber­dar ol­ma­sı için o kente su­nu­lur­lar. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin HALK OTO­BÜS­LERİ, İLÇE­LE­RE VE BÜYÜK MER­KEZ­LE­RE 100'e yakın oto­büs ile se­fer­ler dü­zen­le­ni­yor. Aydın İl mer­ke­zi Efe­ler ge­ne­lin­de gün­lük ya­yın­la­nan va­sıf­lı 7 adet ga­ze­te­nin pa­ra­sal ederi 5 TL bile değil. Yani her halk oto­bü­sü­ne 7 tane ga­ze­te al­sa­nız bir yolcu bi­le­ti­ne denk gelir. 100 oto­büs­te ise gün­lük 500 lira des­tek ile yol­cu­la­rın se­ya­hat­le­ri bo­yun­ca, kon­for­lu yol­cu­luk­la­rın­da bir ga­ze­te­yi oku­ma­sı ve bil­gi­len­me­si, yerel ba­sı­nın bi­li­nir­li­ği­ni ve oku­nur­lu­ğu­nu art­tı­ra­cak­tır. 
    Ak­şa­ma dek bu ga­ze­te­le­ri kaç ki­şi­nin oku­du­ğu­nu he­sap­lar­sa­nız varın siz he­sap­la­yın gün­lük ga­ze­te­le­rin okur sa­yı­sı­nı..!
    Böy­le­ce ka­mu­yu ay­dın­lat­ma gö­re­vi­ni üs­te­le­nen yerel yö­ne­tim­ler, bu kül­tür hiz­me­tiy­le de hem hem­şeh­ri­le­ri­ne hem de, yerel ba­sı­na des­tek ola­cak­tır.
Halk oto­büs­le­rin­de yaşı 65'i geçen hem­şeh­ri­le­ri­miz, bugün be­da­va­ya di­le­di­ği yere se­ya­hat ede­bi­li­yor. Yani sos­yal des­tek pro­je­siy­le Bü­yük­şe­hir, bin­ler­ce hem­şeh­ri­si­ne süb­van­si­ye­de bu­lu­nu­yor. Halk oto­büs­le­rin­de kol­tuk arka cep­le­ri­ne ko­na­cak yerel ga­ze­te­le­rin okun­ma hiz­me­ti ile de, hem va­tan­daş­la­ra, hem de yerel ga­ze­te­le­re bü-yük des­tek sağ­lan­mış ola­cak­tır.
    Unut­ma­yın Sev­gi­li Özlem Çer­çi­oğ­lu, aynı des­te­ği, geçen yıl Sul­tan­hi­sar, Ku­yu­cak, Pa­mu­kö­ren’den satın al­dı­ğı 75 ton por­ta­ka­lı, 6 şar ki­lo­luk pa­ket­ler ha­lin­de yok­sul va­tan­daş­lar­la pay­laş­mış­tı. 
    Boz­do­ğan­lı üre­ti­ci­ler­den satın al­dı­ğı 250 ton pa­ta­tes, yine pa­ket­ler ha­lin­de Aydın’daki ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne da­ğı­tıl­ma­mış mıydı..? Şimdi de sıra yerel ba­sı­na des­tek kam­pan­ya­sın­da.
    Aydın halk oto­büs­le­rin­de birer yerel ga­ze­te ile yerel med­ya­mı­za sahip çı­ka­lım, Aydın'ı ga­ze­tey­le bu­luş­tu­ra­lım. 
    Bir başka proje öne­rim Halk Ekmek bü­fe­le­ri için.
    Halk ekmek 2 adedi 1,25 TL. Daha doğ­ru­su bi­ri­ni satın alana “biri be­da­va” diye sa­tı­lan çift ekmek bir lira yir­mi­beş kuruş. Bazen bozuk para sı­kın­tı­sı­na neden olu­yor.
    Onun ye­ri­ne “iki ekmek alana, bir ga­ze­te be­da­va” kam­pan­ya­sı baş­la­tıl­sa ve iki ekmek alana ya­nın­da bir yerel ga­ze­te 25 ku­ru­şa ve­ril­se, top­lam­da 1,50 TL’ye her gün bir eve bir yerel ga­ze­te girse..?
    Dört ekmek alana fark­lı iki yerel ga­ze­te..!
    Sev­gi­li Çer­çi­oğ­lu Baş­kan, bu öne­ri­mi gün­de­mi­ne alır­sa, Aydın yerel ba­sı­nı artık her eve gi­recek ve çift ekmek alan bir ga­ze­te ile Aydın gün­de­mi­ni her Ay­dın­lı evin­de oku­ya­bi­le­cek­tir. 
    Yerel med­ya­sı­na, Aydın ye­re­li sahip çı­kar­sa, yü­ce­lecek ve yük­se­le­cek­tir.
    Ne der­si­niz Sayın baş­kan To­puk­lu Efe..?
    Aydın için , “HALK İSTER, BÜ­YÜK­ŞEHİR YAPAR” di­yor­su­nuz ya, bill­bo­ard­lar­da, 
    İşte bun­dan ce­sa­ret alıp size öne­rim­dir bu pro­je­ler.
Yerel ba­sı­nın ha­mi­si ve ba­ni­si siz ken­tin duy­gu­sal sa­hi­bi­ne .
    Onun için Sayın Çer­çi­oğ­lu bi­li­yo­rum bu pro­je­ler­de ıs­rar­cı ve ka­rar­lı olur­sa­nız, Aydın yerel ba­sı­nı­na en büyük des­tek, siz ola­cak­sı­nız.
    Hadi gelin Aydın basın çev­re­le­ri ile bu ko­nu­yu gö­rüş­mek üzere bir el sı­kı­şa­lım..!
    Aydın ili, ye­re­liy­le, si­vi­liy­le, tüm ku­rum­la­rıy­la, ka­mu­oyu des­te­ğiy­le daha güçlü, dik ve ayak­ta ola­cak­tır...!
var mı­sı­nız bu ha­re­ke­te, 
Siz de des­tek ver­me­ye..? 

SÖZÜN ÖZÜ:
ZEKİ İNSAN­LA­RIN 
EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ, 
HER ŞEYİ BİLMENİN MÜM­KÜN 
OL­MA­DI­ĞI­NIN FAR­KIN­DA 
OL­MA­LA­RI­DIR.
Onun için her zaman, baş­ka­la­rı­na 
da­nış­ma­lı­dır.

14/03/2017

14.03.2017
Bu yazı 476 defa okundu.

Diğer Yazıları