YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMehmet ÖZÇAKIR

YERELİN SAHİBİ SİVİLLERDİR SON SÖZ HAL­KIN DEDİĞİDİR

Cemre geçen iki pa­zar­te­si ha­va­ya ve suya düştü.

Ba­ha­rın müj­de­ci­si üçün­cü­sü ise ge­lecek hafta 6 mart­ta top­ra­ğa dü­şecek ve ondan son­ra­sı gel­sin hıd­rel­lez,
Bir mayıs bahar bay­ra­mı , ar­dın­dan deniz güneş plaj man­za­ra­la­rı.
Yan­dık de­di­ği­miz sı­cak­lar gel­sin geri.
Şi­ka­yet et­ti­ği­miz yaz ay­la­rı gene baş ta­cı­mız.
İnsa­noğ­lu, yazın kış'ı , kışın da yaz'ı di­lin­den dü­şür­mez.
Sıcak ol­ma­sa , so­ğu­gun , soğuk ol­ma­sa sı­ca­ğın far­kın­da olmaz insan.
Nasıl siyah'ı gör­me­den beyaz ,beyaz ı gör­me­den si­ya­hın far­kı­na va­rıl­maz­sa,
çe­şit­li­lik­tir zen­gin­li­ği­miz.
Doğa da bile ya­ra­dan bizi çeşit çeşit şe­kil­len­dir­miş.
Sonra da bu fark­lı­lık­la­rı­nız ay­rış­ma değil , zen­gin­li­ği­niz olsun demiş.
Bunun far­kın­da olan ve ha­ya­tın de­mi­ni ala­bi­len Mev­la­na ve Yunus Emre, işin sır­rı­na eren­ler­den ol­du­ğun­dan se­ve­lim se­vi­le­lim diye işi özet­le­miş.
Bugün top­lu­mu­muz başta si­ya­set­çi­le­rin söy­lem­le­rin­den ger­gin­lik­le­ri makul se­vi­ye­yi çok­tan aşmış du­rum­da ma­ale­sef.
Eleş­ti­ri hoş­gö­rü em­pa­ti kav­ram­la­rı­nı unut­tuk git­tik.
İnsa­nın insan'a bı­ra­kın sev­gi­si­ni ,say­gı­sı­nı unut­tuk git­tik.
her­kes pat­la­ma­ya ramak kal­mış bir bomba..!
N'oldu bize..?
N'olu­yor bize..? 
Bi­ri­le­ri­nin bu ger­gin­li­ği sona er­dir­me­si ge­re­ki­yor.
Hırs , si­ya­set­te ve eko­no­mi­de yan­lış yöne gö­tü­rür.
Oysa he­pi­miz aynı yöne giden tren'e bin­miş in­san­la­rız.
Bi­ri­ler­miz öne , di­ğer­le­ri ge­ri­ye koşsa da aynı kom­part­man'dayız.
,As­lın­da aynı tren' de aynı yöne gi­di­yo­ruz.
Tek ek­si­ği­miz , İle­ti­şim ve hoş­gö­rü­müz..!
Oysa bun­lar bizim öz has­let­le­ri­miz idi daha düne kadar..!
Ko­nuş­mak sev­me­me­izi ge­rek­tir­me­se de , ger­gin­lik­le­ri yan­lış an­la­şıl­ma­la­rı or­ta­dan kal­dı­ra­cak­tır.
Onun için son­ra­dan aç­ma­ma­ız ge­re­ken ka­pı­la­rı çarp­ma­dan çık­ma­lı­yız .
Daha çok bir araya gel­me­li­yiz.
Si­ya­si kin , düş­man­lık ve ay­rış­ma­la­rı ön­le­mek için , em­pa­ti yap­mak zo­run­da­yız.
De­mok­ra­si­ye inan­mak , önce de­mok­rat ol­mak­la eş­de­ğer­de­dir.
Bunun bir yolu da Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı­nın ça­ba­la­rıy­la ger­çek­le­şe­cek­tir.
Çok değil daha bir yıl önce bu­gün­ler­de bir ilk ya­şan­mış­tı Aydın'da.
Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rın tem­sil­ci­le­ri kah­val­tı­lı basın top­lan­tı­sın­da bir araya gel­di­ler.
Otuz der­nek ve el­li­ye yakın tem­sil­ci Aydın ve Ülke gün­de­mi­ni ma­sa­ya ya­tır­dı­lar .
Bu Aydın için bir ilk ti, Aydın da belli et­kin­li­ği olan STK lar bir araya gel­di­ler.
Tü­mü­nün ortak sev­da­sı , daha güzel bir Aydın rü­ya­sı.
As­lın­da Aydın'da Kent Kon­se­yi, AY­TES­KON gibi bir­lik­te­lik olu­şum­la­rı var
Ancak alı­nan ka­rar­la­rı yü­rü­tecek ve lobi ya­ra­ta­cak bir bir­lik­te­lik yoktu bu­gü­ne dek.
Bun­dan son­ra­sı bu top­lan­tı­la­rın ge­le­nek­sel ola­rak devam et­ti­ril­me­si , Ortak akıl üre­til­me­si.
Di­ya­log ek­sik­li­ği­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı için bu çok ge­rek­li.
Çünkü Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rın da­ya­nış­ma­sı, kent­le­rin Mil­let Mec­li­si­dir.
Tek elin nesi. var oysa iki elin Sesi var,
Ama bir öz eleş­ti­ri , Aydın da bugün hala bilgi kir­li­li­ği ve ego var.
Eko­no­mik açı­dan bir­lik yaniş EKOBİRLİK ge­re­kir­ken
Hemen ön yagı ve ard­ni­yet­le EGO BİRLİK e dö­nü­yor in­san­la­rı­mız.
Eko sis­tem der­ken , ego sis­tem yer­le­şi­yor akıl­la­ra.
As­lın­da ego iş yapma he­ye­ca­nı­dır biraz ama,bilgi sa­hi­bi ol­ma­dan fikir sa­hi­bi olmak da en kö­tü­sü,
Ulu önder Ata­türk 'ün şu veciz sözü beni çok et­ki­le­miş­tir.
Biz cahil de­di­ği­miz zaman, mek­tep­te oku­ma­mış olan­la­rı kas­tet­mi­yo­ruz. Kas­tet­ti­ği­miz ilim, ha­ki­ka­ti bil­mek­tir. Yoksa oku­muş olan­lar­dan en büyük ca­hil­ler çık­tı­ğı gibi, hiç oku­mak bil­me­yen­ler­den de ha­ki­ka­ti gören ger­çek alim­ler çı­ka­bi­lir.
Ca­hil­le­re her şey ne güzel , her şeyi oku­ma­dan bi­lir­ler.
Bizde de oku­ma­dan , bil­me­den fikir sa­hi­bi olmak has­ta­lı­ğı var . 
Bir de Efe­le­rin oyun­la­rı gibi tek ba­şı­na diz vurma top­lum­sal ça­lış­ma­lar­da or­ga­ni­ze ola­ma­ma..!
Hadi hafta sonu bu kadar ciddi sa­tır­lar­dan sonra biraz da gü­le­lim.
Şiş­man bir adam, çok ünlü bir dok­to­run MU­AYE­HA­NESİNE gider ve bir türlü za­yıf­la­ya­ma­dı­ğı­nı der­di­ne çare arar.
Dok­tor, bir hafta kul­lan­mak üzere, isim­siz bir hap verir,
Adam ilk kul­lan­dı­ğı gece, uyur uyu­maz rüya gör­me­ye baş­lar.
Bir saray için­de, et­ra­fın­da on­lar­ca ca­ri­ye,
sabah uyan­dı­ğın­da, kan ter için­de...
Her gece aynı şey,
bir haf­ta­nın so­nun­da bütün fazla ki­lo­la­rın­dan kur­tul­muş.
Gün­ler sonra yolda ken­di­si gibi şiş­man bir ar­ka­da­şı­na rast­lar ve nasıl kilo ver­di­ği­ni an­la­tı­yor
Ar­ka­da­şı da doğru o dok­to­run ça­lış­tı­ğı HAS­TA­HA­NE­YE gider
dok­tor ona da ayni te­da­vi­yi uy­gu­lar,
İlk gece, adam rü­ya­sın­da bir sa­ray­da..!
Ama et­ra­fın­da ca­ri­ye­ler ye­ri­ne on­lar­ca iri yari zenci kö­le­ler..!
Tu­tar­lar­sa adamı fena ya­pa­cak­lar.
Bizim şiş­man önde, on­lar­ca iri yarı zenci pe­şin­de.,
Baş­lı­yor­lar sa­ra­yın için­de ko­şuş­tur­ma­ya.
Üçün­cü gün so­nun­da adam za­yıf­lı­yor ama da­ya­na­mı­yor
dok­to­ru te­le­fon­la arar.
"Ya Dok­tor bey,
Neden ar­ka­da­şım­la benim rü­ya­la­rım fark­lı?”
"O ca­ri­ye­ler­le vakit ge­çi­rir­ken, ben neden zen­ci­ler­den kaçıp du­ru­yo­rum rü­yam­da”
Dok­tor biraz dü­şün­dük­ten sonra sorar:
'Siz HAS­TA­HA­NE­YE mi gel­miş­ti­niz, MU­AYEN­HA­NE­YE mi?"
Kıs­sa­dan hisse,
Fık­ra­da­ki gibi,
Her şeyi men­fa­at ile çar­pıp bö­ler­sek, sonra çı­kar­dık­la­rı­mız tek­rar top­la­ya­ma­yız.
Mu­aye­ne ile has­ta­ne far­kı­na döner bizim en gü­ven­dik­le­ri­miz.
Oysa biz, biraz da es­ki­le­rin de­yi­miy­le mec­ca­nen yani para al­ma­dan, top­lum için de ça­lış­ma­lı­yız.
Çünkü bil­gi­nin ze­ka­tı pay­laş­mak­tır.
Hadi ba­ka­lım Pazar günü yarın, saat 14.30 da Aydın da Adnan Men­de­res'e.
Yarın Pazar günü Aydın'da Ay­dıns­por ile Lider Gü­müş­ha­nes­por ara­sın­da Adnan Men­de­res sta­dın­da ligin derbi maçı var.
Tüm Ay­dın­lı­lar bu maçta ego­la­rı­nı ev­le­ri­nin as­kı­sı­na bı­ra­kıp ,
bir­lik olmak için Sa­ha­da tri­bün­ler­de bu­luş­ma­lı­yız.

SÖZÜN ÖZÜ :
NE YA­PAR­SAN YAP PİŞMAN GİDE­CEKSİN BU DÜN­YA­DAN, 
BELKİ YAP­TIK­LA­RIN­DAN, BELKİ DE YAP­MA­DIK­LA­RIN­DAN

04/03/2017

 

04.03.2017
Bu yazı 602 defa okundu.

Diğer Yazıları