YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

1571 'DEN 2017'YE BAKMAK(1)

7 Ekim 1571 İne­bah­tı Deniz Sa­va­şı'ında Os­man­lı Do­nan­ma­sı'nın ye­nil­me­si ve so­nuç­la­rı üze­rin­den gü­nü­mü­zü oku­mak, fay­da­lı so­nuç­lar ve­re­cek­tir.R03;En iyi ve kuv­vet­li za­ma­nı­nız­da­ki küçük mik­rop­lar vü­cu­da zarar ver­me­ye­bi­lir. Ama, bunun o vü­cu­da nasıl gir­di­ği­ne bak­mak, is­tik­ba­li­miz açı­sın­dan önem azr et­mek­te­dir. Bu an­lam­da şu tah­li­li­miz dik­kat­li okun­ma­lı­dır diye dü­şü­nü­yo­rum.
Zil­let­lik, refah se­vi­ye­si yük­sel­miş mil­let­le­rin ka­çı­nıl­maz sonu ol­du­ğu­nu ta­ri­hi ger­çek­ler­den an­lı­yo­ruz. İnsan­la­rın zi­hin­le­rin­de he­def­le­ri kal­ma­yın­ca; bir şe­kil­de ha­ki­ka­ti­ni in­ka­ra matuf ara­yış için­ce ola­ca­ğı va­kı­adır. Ge­liş­me­si­ni ta­mam­la­mış bir dev­le­tin men­sup­la­rın­da, ile­ri­ye doğru gi­di­şa­tın daimi ola­ca­ğı fikri ha­kim­dir. Ha­yat­la­rı­nı bu min­val üze­ri­ne devam et­ti­rir­ler. Belki bir iki nesil; hatta üç nesil mu­zaf­fer bir eday­la dün­ya­ya ba­kı­şı­nı sür­dü­rür­ken; en zayıf ye­rin­den hü­cu­ma maruz ka­lın­ca “böyle bir şey var­mıy­mış” di­ye­rek ken­di­le­ri­ni sor­gu­la­ma­ya baş­lar­lar. Ancak, muk­te­dir ol­duk­la­rı bir asır­da zaman zaman bazı ka­za­la­rın mev­cu­di­ye­ti o anda hakim bir mil­le­tin zih­nin­de çok da sar­sı­cı ruh hali oluş­ma­ya­bi­lir. Çünkü, ilk anda ani du­rak­la­ma; ce­mi­ye­tin ge­ne­li­ne tesir edici durum gös­ter­me­ye­bi­lir. Gös­ter­mez de. Zira, dev­let çarkı çok iyi iş­le­mek­te­dir. Derin tec­rü­be o anki şok halin de­va­mı­na izin ver­mez. De­va­sa cüs­se­ye kü­çü­cük siv­ri­si­ne­ğin et­ki­si ne ola­bi­lir ki? Ni­te­kim So­kul­lu Meh­met Paşa'nın İne­bah­tı mağ­lu­bi­ye­tin­den sonra Ali Paşa'ya söy­le­di­ği şu söz­ler bunun en dik­kat çe­ki­ci ör­ne­ği­dir: “Paşa Os­man­lı dev­le­ti­nin kuv­vet ve kud­re­ti ol mer­te­be­de­dir ki, do­nan­ma len­ger­le­ri gü­müş­ten, re­sen­le­ri (ip­le­ri) ib­ri­şim­den, yel­ken­le­ri at­las­tan temin etmek fer­man olun­sa mü­yes­ser­dir.” (Uzun­çar­şı­lı:26)
Bu ah­va­lin bütün top­lum­da böyle ol­ma­sı; as­lın­da, bir ha­ki­ka­tin de göz­ler­den ırak edil­me­si­ne se­bep­tir: Siv­ri­si­nek o cüs­se­ye nasıl nüfuz etti?
Kay­nak­ça:
Uzun­çar­şı­lı, İ.Hakkı, Büyük Os­man­lı Ta­ri­hi, 3.R03;Cilt , Ata­türk-Kül­tür, Dil ve Tarih Yük­sek Ku­ru­mu Türk Tarih Ku­ru­mu ya­yın­la­rı, XIII.R03;Di­zi-Sa.R03;16.R03;cld

04/03/2014

04.03.2017
Bu yazı 501 defa okundu.

Diğer Yazıları