YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günü



Mesut Mezkit

Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği,Ya­hu­di-Hı­ris­ti­ya­n Uy­gar­lı­ğı­na son ve­recek!

Dev­le­ti ele ge­çi­ren iki asır­lık İngi­liz-Ya­hu­di gü­düm­lü it­ti­hat­çı bü­rok­ra­tik oli­gar­şi bi­tecek, dün ol­du­ğu gibi bugün ve yarın da her­ke­se kol kanat ge­recek Yeni Tür­ki­ye adım adım inşa edi­lecek diyen Yusuf Kap­lan, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı sis­te­mi İngi­liz-Ya­hu­di iş­ga­li­ne son ve­recek bir yö­ne­tim sis­te­mi ola­rak ta­nım­lı­yor.

Bu tes­pit bizim de Ya­hu­di-Hı­ris­ti­yan Uy­gar­lı­ğı Vahşi Ka­pi­ta­list sis­te­mi­ne set çek­me­nin ye­ga­ne yolu.R03;Bun an­lam­da -bize göre çok sathi de­ği­şik­lik- kısmi Ana­ya­sa tas­hi­hi bile Türk Mil­le­ti­nin önünü aça­cak diye dü­şü­nü­yo­rum. Bunu, Yeni Fikir SAM ( Yeni Fikir St­ra­te­jik Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi) Baş­ka­nı sı­fa­tıy­la söy­lü­yo­rum. Yusuf Kap­lan , Yeni Şafak'taki kö­şe­sin­de şun­lar dile ge­tir­di:

Tan­zi­mat'tan iti­ba­ren Tür­ki­ye'de ipler bu ül­ke­nin ço­cuk­la­rı­nın elin­de değil.
Os­man­lı, Kar­lof­ça ve Pa­sa­rof­ça An­laş­ma­la­rıy­la bir­lik­te ilk kez top­rak kay­bet­ti ve ken­di­ne olan gü­ve­ni­ni yi­tir­di.

Sta­tü­sü­nü, yani hem dev­let­ler den­ge­sin­de­ki be­lir­le­yi­ci ko­nu­mu­nu hem de tarih yap­ma­sı­nı müm­kün kılan öz­gü­ve­ni­ni ve zihnî, si­ya­sî ve st­ra­te­jik ze­mi­ni­ni kay­bet­ti bu top­rak ka­yıp­la­rın­dan sonra.

Do­la­yı­sıy­la dev­let­te bir öz­gü­ven bu­na­lı­mı ve va­ro­luş me­se­le­si mey­da­na geldi.
İngi­liz­ler, dö­ne­min dünya gücü ola­rak bunu çok iyi de­ğer­len­dir­di­ler ve Os­man­lı eli­tok­ra­si­si­ne de­rin­le­me­si­ne nüfûz et­ti­ler Tan­zi­mat'ta.

Başka bir ifa­dey­le İngi­liz­ler hem elit­le­ri hem de Os­man­lı Mü­nev­ver'le­ri­ni zih­nen tes­lim al­dı­lar.
İngi­liz­le­rin nü­fû­zu, Cum­hu­ri­yet'le bir­lik­te biz­zat Ba­tı­lı­laş­ma pro­je­si­ni uy­gu­la­ya­cak kad­ro­la­rın hem zih­nen hem de fi­ilen kont­rol edil­me­siy­le yeni bir ev­re­ye girdi.
Os­man­lı tas­fi­ye edi­lecek ye­ri­ne me­de­ni­yet id­di­ala­rı­nı ter­ke­den se­kü­ler bir dev­let inşa edi­le­cek­ti. Ni­te­kim biz Ba­tı­lı­la­ra karşı İstik­lal Sa­va­şı ver­dik ama Ba­tı­lı­la­rın bütün pro­je­le­ri­ni uy­gu­la­ya­rak is­tik­ba­li­mi­zi kay­bet­tik.

Eğer biz, Ba­tı­lı­la­rın se­kü­ler­leş­me pro­je­le­ri­ni uy­gu­la­ya­cak idiy­sek, Ba­tı­lı­la­ra karşı niçin sa­vaş­mış­tık ki?
Bu soru öyle basit bir soru değil.

Tür­ki­ye, Os­man­lı'nın sta­tü­sü­nü kay­bet­me­sin­den iti­ba­ren hür­ri­yet, mü­sa­vat, meş­rû­ti­yet slo­gan­la­rıy­la ay­dın­la­rı ta­ra­fın­dan re­for­ma sü­rük­len­di.
Cum­hu­ri­yet­le bir­lik­te bu re­form­lar etme ke­mi­ğe bü­rün­dü: Tür­ki­ye, me­de­ni­yet id­di­ala­rı­nı ter­ket­ti ama aynı za­man­da Ba­tı­lı­la­rın gü­dü­mü­ne girdi.
Şunu iyi bi­le­cek­si­niz: Ba­tı­lı ül­ke­le­rin da­yat­tık­la­rı bütün re­form ha­re­ket­le­ri, yok oluş­la so­nuç­lan­mış­tır: İnti­har­la.
Bizde de öyle oldu: Tür­ki­ye, tarih yapan bir ülke olma özel­li­ği­ni yi­tir­di; Ba­tı­lı­la­rın yap­tı­ğı ta­rih­te tatil yapma fi­gü­ran­lı­ğı­nı kabul etti!
Os­man­lı, fark­lı din­le­ri, kül­tür­le­ri bir arada ya­şa­tan mu­az­zam bir me­de­ni­yet tec­rü­be­siy­di. O yüz­den Os­man­lı zaaf gös­te­rin­ce ve ta­rih­ten çe­ki­lin­ce ül­ke­de ip­le­ri her ba­kım­dan azın­lık­lar ele ge­çir­di. İngi­liz­le­rin ve Ya­hu­di­le­rin gü­dü­mün­de­ki Bal­kan kö­ken­li azın­lık­lar, her şeyi kont­rol et­ti­ler: Sivil ve as­ke­rî bü­rok­ra­si üze­rin­den Ba­tı­lı­la­rın ve­sa­ye­ti­ne girdi Tür­ki­ye son iki asır­dır. İlk asır­da örtük, ikin­ci asır­da açık­ça bütün bü­rok­ra­si dı­şar­dan kont­rol edi­len ve­sa­yet­çi ve it­ti­hat­çı ya da neo-it­ti­hat­çı şe­be­ke­le­rin eline geçti.
Şimdi bu ve­sa­yet­çi it­ti­hat­çı oli­gar­şik dü­ze­nin so­nu­na ge­lin­di.
Tür­ki­ye, zor ve zorlu bir sü­reç­ten ge­çi­yor... Ül­ke­de ipler, ilk defa bu ül­ke­nin yerli ço­cuk­la­rı­nın eline ge­çecek...
Yeni ve ta­ri­hî bir süreç baş­lı­yor: Bu süreç zorlu ge­çecek...
Bu sü­reç­te, dün ol­du­ğu gibi bugün ve yarın da in­ti­kam duy­gu­suy­la ha­re­ket et­me­ye­ce­ğiz. Her şeye rağ­men Rah­met Pey­gam­be­ri­nin üm­me­ti ol­du­ğu­muz şu­uruy­la bütün fark­lı ke­sim­le­ri yine ku­cak­la­ya­ca­ğız. Her şeye rağ­men... Tıpkı Me­di­ne'de Pey­gam­be­ri­mi­zin (sav) yap­tı­ğı gibi...
Dik durur ve dik­kat­li olur­sak, Allah cc önü­mü­zü aça­cak­tır bi­iz­nil­lah.
Ba­si­re­ti ve fe­ra­se­ti elden bı­rak­maz­sak, iyi ha­zır­la­nır­sak, zorlu bir süreç de olsa, Allah yar­dım ede­cek­tir.
Allah yar­dı­mı­nı esir­ge­me­sin ve son ka­le­nin önümü açsın, maz­lum­la­rın umu­du­nun sür­me­si­ni sağ­la­sın. Âmîn.
Önem­li Ha­tır­lat­ma: Bir haber de biz­den.R03;Yeni Fikir Der­gi­si'nin de des­tek­çi ku­ru­lu­şu­Ye­ni Fikir SAM (Yeni Fikir St­ra­te­jik Araş­tır­ma­la­rı Mer­ke­zi)'ın İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Der­nek­ler Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­da des­tek­len­me­ye layık gö­rü­len “Göç­men So­ru­nu­na Genç Bakış” isim­li pro­je­si var. Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si (ADÜ) ve Tür­ki­ye Kı­zı­lay Der­ne­ği Aydın Şu­be­si de proje or­tak­la­rı. Proje, ADÜ'lü öğ­ren­ci­le­rin göç­men so­ru­nu­na ba­kı­şı­nı ele alı­yor. Kısa film-hi­ka­ye-ma­ka­le ya­rış­ma­sı dü­zen­li­yor Yeni Fikir SAM. Hem ödül­lü hem de ilk üçe giren eser­ler 10 dile ter­cü­me edi­lecek. Ka­ri­yer plan­la­ma­sı olan­lar için güzel bir fır­sat. Ay­rın­tı­lı bil­gi­www.R03;ye­ni­fi­kir­sam.R03;com resmi in­ter­net si­te­sin­de.

01/02/2017

01.02.2017
Bu yazı 664 defa okundu.

Diğer Yazıları