YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

DÖRT MEZHEP RAHMETTİR

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat’ın amelde dört büyük (Hanefî, Malikî, Şafiî ve Hanbelî) mezhebi, Müslümanlar hakkında bir ilâhî rahmettir. Bunlar edille-i erbaadan (Kitap, sünnet, icmâ ve kıyâs-ı fukahâdan) dinî hükümleri çıkarmış, Müslümanlara takip edecekleri yolu açıkça göstermişlerdir. Bu mezheplerden birine uyan bir Müslüman, Peygamberimizin yolunda bulunmuş olur.

Bu pek muhterem müçtehitlerin hepsi de dinî meselelerin esasında müttefiktirler. Aralarında bir ayrılık yoktur. Ancak ikinci derecede bulunan bir kısım meselelerde ihtilâf etmişlerdir. Fakat güzelce incelenirse görülür ki, bunların birçoğu da zâhirî bir ihtilaftan başka bir şey değildir. Çünkü bu meselelerin birçoğunda bu mübarek zâtlardan biri bir azimet ve takva yolunu, diğeri de bir ruhsat ve müsaade yolunu tercih etmiş, bu sûretle Ümmet-i Muhammed’in önünde geniş bir rahmet sahası açık bulunmuştur. İşte “Ümmetimin (âlimlerinin) ihtilâfı bir rahmettir” hadîs-i şerîfi ile buna işâret buyurulmuştur.

Müslümanlıkta ibâdetlere, muamelelere ve saireye ait çok meseleler vardır. Bunların hükümlerini, âyet-i kerîmelerden, hadîs-i şeriflerden ve ümmetin icmaından bulup meydana çıkarmak öyle her Müslüman için kolay bir şey değildir. Bu pek büyük bir ihtisas işidir. İşte bu yüksek müçtehitler, bu vazifeyi sırf Hak Teâlâ’nın rızâsı için yapmış, Müslümanlara lâzım olan bütün meseleleri açıkça bildirmiş, her asırda milyonlarca müslümana rehber olmuşlardır. Artık bu muhterem zatların Müslümanlar için ne büyük hizmetlerde bulunmuş olduğunda, bunların her türlü şükrana lâyık bulunduğunda şüphe edilemez. Bu kıymetli âlimler, büyük bir metânet ve seciye ile ve pek güzel bir niyet ile içtihat sahasında çalıştıkları içindir ki, isabet ettikleri meselelerden dolayı iki kat, isabet edemedikleri meselelerden dolayı da bir kat sevaba nail olmuşlardır.

Bu dört büyük müçtehide ait dört mezhepten her birinin mensupları kendi mezheplerinin daha doğru, daha isabetli, sünnete, maslahata daha muvâfık ve daha elverişli olduğuna inanır. Fakat bundan dolayı diğer mezheplerin kadrini azaltmak akıllarından geçmez, bu dört mezhebin dördüne de hürmet ederler. Bu hürmet, Ehl-i Sünnet’in şiarı (alâmeti)dir.

10.08.2017
Bu yazı 184 defa okundu.

Diğer Yazıları