YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

EHL-İ SÜNNET İTİKADI(3)

  Ehl-i sünnet ve’l-cemaât akidesi, kitap ve sünnete tesanüd eder.İslâm âlimleri bu hususları  ilmî kelam ve ilmî tevhid yoluyla Müslümanların anlayabileceği bir şekle getirerek, umdeleştirmişlerdir. Özellikle bu ehl-i sünnet akidesini özlü bir metinde toplayan ve Müslümanların istifadesine sunan Hanefî mezhebinin kurucusu, büyük İslâm âlimi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleridir.İmam-ı Azam Hazretleri bunu “el-Fıkhü’l Ekber” isimli eserinin özlü metinde ehl-i sünnetin umumi prensiplerini ana hatlarıyla ortaya koymuştur. Bizde bunu şu şekilde hülasa etmek suretiyle inanç sahiplerinin idrakine sunalım:

  Kâinat,vehim ve hayâlden ibaret değildir.Onun bir özvarlığı ve hakikati mevcuttur.İnsan, bu kâinatı tanımaya, ayrıca bilgi edinmeye muktedirdir.Kâinat , bütün ayrıntılarıyla birlikte  yaratılmıştır. Onun mutlaka tek olan yaratıcısı olan (Allah) vardır.

   Allah Teâlâ, kemâl sıfatlarıyla muttasıf, noksan sıfâtlardan münezzehtir.Onu ( zatını) akıl idrak edemez.O’na zıtlık ve benzerlik isnad edilemez. Mekândan münezzehtir.Ondan bakâsı, gerçek mânâda rızık,şifa,hayat,ölüm ve benzeri şeyler veremez.O, hiçbir yere hulûl etmez.Zatı ve sıfatları ezelîdir.Cevher, araz, cisim diye düşünülemez.

   Allah’ı cennette görmek haktır.Allah yaptıklarından sorumlu değildir, dilediğini yapar, hikmet sahibidir.Kullarına zulmetmez.Hüküm, sadece O’nundur.

   Hayır ve şer, O’nun yaratmasıyla olur. Melekleri vardır.Cinler ve şeytanlar, O’nun  yaratıklarıdır.

   Öldükten sonra dirilmek, hesap, ceza, sırat, mizan, havz, kevser haktır.Cehennem ve cennet  yaratılmıştır ve halen mevcuttur.Kur’an-ı Kerim,Allah kelâmı olup, Mushaflarda yazılı, gönüllerde saklıdır.Onu okuyuşumuz ve yazışımız mahlûk, kendisi ise mahlûk değildir.

   Allah, Hz.Adem’in soyunu onun sülbünden çıkardı, ona akıl verdi,ona vahyetti, imanı emredip, küfürden sakındırdı.Ruhlâr âleminde bütün kullar, onun Rab olduğunu “Belâ” cevabı ile ikrar ettiler.(el-A’raf,7/172) Hepsi mümin oldu ve bu fıtrat üzere doğdular.Bundan sonra kâfir olan fıtratını bozmuş, iman eden ise fıtratını korumuş, ikrarını sürdümüş oldu. Allah, yarattıklarından  hiç birini iman ve küfre zorlamadı.Kulun hareket ve sükünet halindeki bütün fiillerin  yaratıcısı ise Allah’tır.

   Bütün her şey , onun  dilemesi, ilmi, kazası ve kaderi ile olur, kader haktır; fakat kul, zorlama altında değildir.

   Peygamberler masumdur, ismet  sıfatı ile muttasıftırlar.Onların  dışında kimse masum ( günahsız) değildir. Peygamberlerden ancak ‘zelle’ denilen küçük sürçmeler sadır olabilir.

   Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’ın kulu ve son Peygamberidir. Ondan sonra ne nebî, ne de bir Rasûl gelecektir.O, Allah’ın Habibi ve en son Peygamberi “Hâtemü’l- Enbiyâ”dır. Bütün peygambelerin mucizeleri haktır.

   Nebîlerden sonra insanların en hayırlısı Hz. Ebû Bekir’dir.Sonra Ömer el- Fâruk, sonra Osman Zinnûreyn, sonra da Ali el-Murtazâ’dır.Sahâbelerin hepsi udûldür.Yani  adaletli kabul edilir.Evliyadan daha faziletlidir.Aşer-i Mübeşşere ( cennetle müjdelenen on kişi) cennetliktir. Mirac ve keramet haktır.

   Büyük günah işleyen birisi bile olsa Ehl-i  kıble ‘den hiç kimse tekfir edilemez. Ona ancak, fâsık denilebilir. Büyük günahı işleyen cehennemde ebediyen kalmayacaktır. Allah dilerse, günahkâr kulunu affeder, dilerse günahları karşılığı kadar cehennemde azab eder.

   İslâmî yönetimin hâkim olduğu bir toplumda açıkça küfrü görülmemiş, zâhiren Müslüman bilinen herkesin cenaze namazı kılınır.

   Mümin her imamın ( ister fâzıl, ister fâcir olsun) arkasında durulabilir.Mestler üzerine meshetmek caizdir.

  Kabir azabı haktır. Ölüler, dirilerin dualarından, sadaka ve haclarından faydalanırlar.

  Günahkârlar için Peygamber Efendimizin şefaati haktır.

  İman, dil ile ikrâr, kalp ile tasdiktir.İman artmaz ve eksilmez, şek ve şüphe götürmez.

 

16.08.2016
Bu yazı 722 defa okundu.

Diğer Yazıları