YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

En tehlikeli Türk; Müslüman-Türk’tür(3)

 

 

Muhalif fikirlerle (topyekün Batı değerleri) mücadele, onlara karşı verilecek mukavemetle mümkündür. Mukavemetin tesiri ve gücü,asıl kaynağın aynen devam etmesi sayesinde imkân dahilindedir.Asıl mehaz ise, maddî an’ane ile manevî geleneğin bileşkesindeki isabetin derecesidir. Aslına rücû zannedilip “Nass“ı yok farz ederek aklın emrine verilen telakkî, Batı’nın Aydınlanma macerasının neticesindeki Pozitivizmin amacına hizmetten başka bir işe değildir. Mukavemet,bir milletin fert fert müspet ilim ile techiz edilmiş aklî ve naklî tefekkürle tezahür eder. Değişime karşı durmak, akl-ı selim ile irtibatlı olunamayacağından dolayı,Muhafazakâr Değişim’i ana gaye edinmek muciptir.

Tekâmülün önündeki maniler de, işte bu şekil fikriyatın hakim  ve müessir olmasıdır. İtimatsızlığın ve her şeye öcü gibi bakılmasının neticesinde, gelişemeyen, içe dönük bir toplum meydana getirilmiş olunuyor. Halbuki, Muhafazakâr Değişim’in rehberliğinde, mahalliliğin verdiği şuurlu bir güçle; evvela kendi coğrafyasında, bilâhere global bir dünyanın menfiliklerine sahih düşüncenin güzellikleriyle karşılık verilmesi elzemdir.Her şeyimizle değişmek mecburiyetinde değiliz. İfrat ile tefridi çok ince çizgilerle tespit etmek durumundayız.Dış dünyaya açılım; tedrici, safha safha, ama evvela kendi korkularımızdan sıyrılarak kararlı duruşumuzla ve cesaretle, bütün dinamik dayanışmalara dahil olmalıyız. Üç maymun taklidiyle  muhalif olmanın ülkenin ve milletin menfaatine hiç bir faydası yoktur. Ahlakî olarak, tarihî ve kültür merkezli karşı çıkışlarda; emperyalizmle sloganlarla mücadele etmek yerine, bilfiil içinde yer alarak,Türk Milletini hak ettiği yere getirmek mecburiyetindeyiz. Bu,teslim olmak yada olmamak gibi bir anlayışla heraket edilecek bir Batılılaşma ya da Modernleşme çabası değildir. Dünyada varolma mücadelesi ve mücahedesidir. Modernizmin kölesi olmak yerine, medeniyetin getirdiklerinden faydalanarak, bütün insanlığa yön vermiş bir Millet telâkkisiyle; bu hasletlerimizi yeniden depreştirerek, derin tarihî gücümüzle bizden medet bekleyen - başta Türk ve İslâm âlemi olmak  üzere- mağdur ve mazlum milletlere kol kanat germeliyiz. Bu da, ancak, vehimlerimizden kurtularak, korkularımızı yenerek; yeni bir fetih ruhuyla teşekkül edecektir.  Tedrici bir tekamül; hatalı değerler, yanlış içtihatlar, muharref tarihî, irfanî, ilmî verilerle değil; aslî unsurları muhafaza ederek mümkündür.Sapkınlığa düşmeden, radikalliğe meyletmeden, entegrist bir düşünceye kapılmadan; Batı’nın korktuğu Müslüman-Türk umdelerini hayata geçirmek; tarihî bir zarurettir.  Onları “Bizim“ kıymetlerimiz olduğunu tasavvur edip,“âtinin sahiplerine“ teslim etmek mecburiyetindeyiz. Batı’nın Biz’den korkmasını beklemeden; Müslüman-Türk Milletinin istikbalini, Muhafazakâr Değişim’i temessül etmiş yeni neslin uhdesine vermeliyiz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaynakça:

Barutçugil, Hikmet, Tarih-Düşünce Dergisi,İstanbul,Eylül-2003

Baudrillard , Jean, “Batı’nın Kusursuz İki Yüzlülüğü”, Terc.,Cemal Aydın, Yeni Şafak Gazetesi, 03.05.1999

Berman, Marshall, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Nakleden, M.Naci Bostancı, Türkiye Günlüğü Dergisi,Sayı:75, 2003

Dağı, İhsan, “Avrupa Birliği’ne Doğru: Devletin ’Batı’sı, Devletin ’Bekas’sı”,Türkiye Günlüğü Dergisi,Kış-2001

Davutoğlu,Ahmet , “Batı Medeniyeti ve Hıristiyanlık”,Divan Dergisi,2002/2

Dıranas, A.Muhip,Toplu Yazılar, YKY,İstanbul,2003

Duralı, Teoman, Gerçek Hayat Dergisi, İstanbul,5-11 Aralık 2003

Göle ,Nilüfer, Dünden Bugüne Tercüman gazetesi, 09.08.2003

Gürsoy,Kenan, Le Monde Dıplomatıque,İstanbul,15 Temmuz-15 Eylül,2003

 

Haldun, İbn-i,Mukaddime Terc.,Halil Kendir; Yeni Şafak Yayınları, İstanbul , 2004

_____, Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesi, 10.12.2003

 

Köktürk,Milay,Yarın Dergisi,Temmuz-Ağustos 2004

Landes,David, Terc.:Tuncay Önder,Tükiye Günlüğü Dergisi/ 71-2002

Meriç,Cemil, Bu Ülke,İletişim Yayınları İstanbul, 2002

____,Osmanlı Tarihi,C.,3,Çamlıca  Basım Yayın,İstanbul,2008

Poole, R., Ahlak ve Modernlik,Nakleden, Ayşe Böhürler, İzlenim Dergisi-0cak-1994

Topçu,Nurettin,Yarınki Türkiye,Dergâh Yayınları,İstanbul,2011

 

Uzunçarşılı, İ.Hakkı,Büyük Osmanlı Tarihi,3.Cilt ,Atatürk-Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu yayınları,XIII.Dizi-Sa.16.cld

Woodley, Tony, The Guerdian,Terc., İ.Tayfub Salcı Gerçek Hayat Dergisi,2004

12.05.2016
Bu yazı 916 defa okundu.

Diğer Yazıları