YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

EVLİYA ÇELEBİ NAS­REDDİN HOCA TÜR­BESİ'NDE

Ev­li­ya Çe­le­bi, Nas­red­din Hoca'nın tür­be­si­ni zi­ya­re­ti­ni Se­ya­hat­na­me­sin­de şöyle an­la­tır:
Nas­red­din Hoca, Ak­şe­hir'de dört ta­ra­fı par­mak­lık­lı ve üzeri kub­be­li tür­be­sin­de med­fun­dur.
Gece ya­rı­sı göç bo­ru­la­rı ça­lı­nıp bütün yük­ler gi­der­ken ben de hiz­met­çi­le­ri­mi gön­der­dim. Bir kö­lem­le gece ya­rı­sı şe­hir­den dı­şa­rı çık­tım.
“Her kim Hoca Nas­red­din'i zi­yâ­ret eder­se bazı la­ti­fe­le­ri­ni ha­tır­la­yıp el­bet­te güler.” diye dü­şün­düm.
“Ana­yo­lun sol ta­ra­fın­da me­zar­lı­ğa doğru mü­ba­rek kab­ri­ne at ile var­dım ve:
- Es­se­lâ­mü aley­küm ey kabir ehli! dedim.
Hemen Hoca Nas­red­din Tür­be­sin­den:
- Ve aley­küm­se­lam ey him­met­li can, diye ses geldi.
Atım ürktü, iki ayak üzere kal­kıp fır­la­ya­rak me­zar­lık için­de şah­lan­dı. Bir ayağı bir kabre girdi, güç­lük­le zap­tet­tim. Hemen yine Hoca Tür­be­si'nden:
- Ağa sa­da­ka­nı­zı verin de güle güle gidin, diye ses­le­nil­di.
Meğer tür­be­dar imiş.
- Bire adam, ben kabir eh­li­ne selâm ver­dim. Sen dünya ehli iken niçin selâm aldın, dedim. Bir­kaç akçe sa­da­ka ver­dim. O da:
- Var yar­dım­cın Allah ola! diye duâ etti.
Bazan bunu ha­tır­lar ve gü­le­rim.

(Ye­di­kı­ta Tarih ve Kül­tür Der­gi­si)

28/03/2017

28.03.2017
Bu yazı 509 defa okundu.

Diğer Yazıları