YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

GÖÇMEN ŞEHİRLERİ PROJESİ

Göç, bir ki­şi­nin veya bir gurup in­sa­nın ulus­la­ra­ra­sı bir sı­nı­rı ge­çe­rek veya bir ülke sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bir yer­den başka bir yere git­me­si­dir. Göç, in­san­lı­ğın ya­ra­tıl­ma­sın­dan gü­nü­mü­ze kadar her çağda ya­şan­mış ve in­san­la­rı bir­çok fak­tör­ler­le et­ki­le­miş sos­yal bir ol­gu­dur. 
İnsan göç­le­ri, tarih bo­yun­ca çok fark­lı ça­lış­ma­la­ra konu edil­miş, dev­let po­li­ti­ka­sı ve si­ya­si ik­ti­dar­lar açı­sın­dan, aka­de­mis­yen­ler açı­sın­dan çözüm ara­yış­la­rı­na gi­dil­miş­tir. Ancak etkin bir çözüm bu­lu­na­ma­mış­tır. En ilkel za­man­lar­dan mo­dern za­man­la­ra kadar as­lın­da göç se­bep­le­ri­de­ğiş­me­miş­tir. Mül­te­ci akım­la­rı­nın en önem­li se­bep­le­ri iç ça­tış­ma ve bas­kı­cı re­jim­ler­dir.
Her yıl göç alan ül­ke­le­rin sa­yı­sı art­mak­ta­dır. Özel­lik­le son yıl­lar­da Or­ta­do­ğu ül­ke­le­rin­de ya­şa­nan iç sa­vaş­la­rın se­be­biy­le bir­çok insan göç etmek zo­run­da kal­mış sonuç ola­rak ge­liş­miş ve ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler yoğun göç ha­re­ket­le­ri kar­şı­sın­da ciddi so­run­lar­la karşı kar­şı­ya kal­mış­lar­dır. 15 Mart 2011 de Su­ri­ye de baş­la­yan iç ka­rı­şık­lık­lar ne­de­niy­le bir­çok insan gü­ven­li bölge ara­yı­şı içe­ri­sin­de kit­le­ler ha­lin­de göç etmek zo­run­da kal­mış­tır.Bu göç olay­la­rın­da bir­çok insan ha­ya­tı­nı kay­bet­miş bir­çok insan çe­şit­li ör­güt­le­rin amaç­la­rı­na alet ol­muş­tur.Bu göç ha­re­ket­le­ri­ne hedef olan ül­ke­le­rin po­li­ti­ka­la­rı ve yak­la­şım tarz­la­rı so­ru­nun daha da bü­yü­me­si­ne sebep ol­muş­tur
Göç ha­re­ket­le­rin­de ev sa­hi­bi ül­ke­ler açı­sın­dan da başta gü­ven­lik riski gibi bir­çok sorun or­ta­ya çık­mış ve ül­ke­ler bu so­run­la­ra çözüm yolu bul­mak­ta zor­lan­mış­lar­dır. Bu se­bep­le bir­çok ülke mül­te­ci almak is­te­me­miş veya çok az sa­yı­da mül­te­ci kabul et­miş­tir. Ya­pı­lan mü­za­ke­re­ler gö­rüş­me­ler sonuç ver­me­miş, uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­ma­mış so­run­lar git­tik­çe art­mış­tır. Ül­ke­miz bu in­san­lık dra­mı­na ka­yıt­sız kal­ma­ya­rak mül­te­ci­le­re ka­pı­la­rı­nı açmış en çok mül­te­ci­ye ev sa­hip­li­ği yap­mış ve bir­çok ül­ke­den daha iyi şart­lar­da ba­rın­ma im­kâ­nı sağ­la­mış­tır. Ancak so­nu­nun çö­zü­me ka­vu­şa­ma­ma­sı mül­te­ci sa­yı­sı­nın ol­duk­ça fazla ol­ma­sı bir­ta­kım so­run­la­ra sebep ol­muş­tur.
GÖÇ­MEN ŞEHRİ
Çözüm ola­rak sun­du­ğu­muz göç­men şehri pro­je­si daha çok kit­le­sel göç ha­re­ket­le­ri­ne yö­ne­lik bir pro­je­dir. Bu pro­je­de­ki amaç Su­ri­ye krizi gibi olay­lar­da yoğun göç alan ül­ke­ler­de hem mül­te­ci­ler açı­sın­dan hem de ev sa­hi­bi ül­ke­ler açı­sın­dan ya­şa­na­cak so­run­la­rı en aza in­dir­ge­mek­tir. 
Göç­men şehri, mül­te­ci­le­re özel ku­ru­lan bir şeh­rin bütün un­sur­la­rı­nı as­ga­ri ola­rak içe­ren ve kendi içe­ri­sin­de bir eko­no­mi oluş­tu­ran bir şe­hir­dir.
Şeh­rin Ku­ru­lu­şu: Göç­men şehri sı­nı­ra yakın bir yerde ku­rul­ma­sı kont­ro­lün sağ­lan­ma­sı açı­sın­dan önem­li ola­cak­tır. Yer be­lir­len­me­si bir­çok fak­tö­re göre de­ği­şik­lik gös­te­re­bi­lir. Kul­la­nıl­ma­yan ve­rim­siz top­rak­la­rı­nı ter­cih edil­me­si veya bir emeğe da­ya­lı sek­tö­re veya ham­mad­de­si­ne ya­kın­lık gibi ne­den­ler bu fak­tör­ler­den ba­zı­la­rı­dır.
Yer be­lir­len­me aşa­ma­sın­dan sonra ilk bir çe­kir­dek şehir kon­sep­tin­de şeh­rin bütün un­sur­la­rı ile in­şa­sı­na baş­la­nır.Ko­nut­la­rın ya­pı­mın­da ma­li­yet un­sur­la­rı­na göre yapım mal­ze­me­si de­ği­şe­bi­lir. İlk etap­ta konut sa­yı­sı sı­nır­lı bir mik­tar ola­rak be­lir­le­nip daha sonra ih­ti­yaç du­ru­mu­na göre ar­tı­rı­la­bi­lir. Bir şe­hir­de ol­ma­sı ge­re­ken okul has­ta­ne, iba­det­ha­ne gibi ya­pı­la­rın hepsi be­lir­li bir ih­ti­ya­ca cevap ve­recek şe­kil­de inşa edi­lir.
Şeh­rin ku­rul­ma­sı ciddi bir fon ge­rek­tir­se de bir­çok so­ru­na çözüm ol­ma­sı ve iler­de sağ­la­ya­ca­ğı avan­taj­lar göz önün­de bu­lun­du­ru­lur­sa bu ma­li­ye­te kat­lan­mak makul kar­şı­la­na­bi­le­cek­tir.
Şehre Yer­le­şim: Be­lir­li bir sa­yı­da konut ya­pıl­dık­tan sonra mül­te­ci­ler bu şehre yer­leş­ti­ri­lir. İhti­yaç du­ru­mu­na göre konut sa­yı­sı ar­tı­rı­la­bi­lir. Mül­te­ci­ler sı­nır­dan içeri alı­nır­ken sa­de­ce bu şehre kont­rol­lü bir şe­kil­de yer­leş­ti­ri­lir ülke içe­ri­sin­de başka bir yere git­me­le­ri­ne izin ve­ril­mez.
Mül­te­ci­ler şehre alı­nır­ken bu in­san­la­rın ve­ri­le­ri de iş­le­ne­rek kayda alı­nır. Bu ve­ri­ler de­ğer­len­di­ri­le­rek in­san­la­rın ye­te­nek­le­ri­ne bilgi dü­zey­le­ri­ne göre, mes­lek­le­ri­ne göre kur­du­ğu­muz şe­hir­de ih­ti­yaç du­yu­lan has­ta­ne, okul, gü­ven­lik ku­rum­la­rı gibi bi­rim­le­re gö­rev­len­di­ri­lir.
Ül­ke­le­rin­den göç eden in­san­lar ara­sın­da be­lir­li dü­zey­de bilgi bi­ri­ki­mi olan, bir­çok ko­nu­da uzman, mes­lek sa­hi­bi ve var­lık­lı in­san­lar bu­lun­mak­ta­dır. Bu in­san­lar bu şe­hir­de de­ğer­len­di­ri­le­rek mes­lek sa­hi­bi olan ki­şi­le­re mes­lek­le­ri­ni yap­ma­la­rı­nı devam ede­bi­lecek im­kân­lar su­nul­ma­lı­dır. Şe­hir­de­ki in­san­la­rın ih­ti­yaç­la­rı bu in­san­lar sa­ye­sin­de gi­de­ril­me­ye ça­lı­şıl­ma­lı­dır. Şe­hir­de­ki in­san­la­rın ih­ti­ya­cı olan esnaf, mes­lek kol­la­rı, banka gibi un­sur­lar bu in­san­la­rın va­sı­ta­sıy­la gi­de­ril­me­li­dir. Böy­le­ce ev sa­hi­bi ül­ke­nin ma­li­yet­le­ri ve iş yükü ol­duk­ça aza­la­cak­tır.
Şe­hir­de­ki Düzen: Bu şeh­rin kont­ro­lü ev sa­hi­bi ülke ta­ra­fın­dan sağ­la­na­cak­tır. Şe­hir­de ih­ti­yaç du­yu­lan be­le­di­ye­ci­lik fa­ali­yet­le­ri, gü­ven­lik bi­rim­le­ri gibi ku­rum­lar ku­rul­ma­lı bu ku­rum­la­rın kont­ro­lü ev sa­hi­bi ül­ke­de ol­ma­lı ancak iş yükü mül­te­ci­ler ara­sın­dan be­lir­li kri­ter­le­re göre se­çi­len in­san­lar ta­ra­fın­dan gö­rül­me­li­dir.
Bir be­le­di­ye­nin şe­hir­de yap­mış ol­du­ğu alt yapı, çevre te­miz­li­ği, sos­yal fa­ali­yet­ler gibi bütün fa­ali­yet­le­ri bu şe­hir­de­ki in­san­la­rın as­ga­ri ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­de­recek şe­kil­de yü­rü­tül­me­li­dir. Şe­hir­de­ki in­san­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı en iyi şe­kil­de an­la­yan ve bu ih­ti­yaç­la­ra cevap ve­recek olan yine bu in­san­lar­dır. Bu se­bep­le yö­ne­ti­ci­ler ve kont­rol ev sa­hi­bi ül­ke­de ola­cak ama fa­ali­yet­le­ri yü­rü­ten mül­te­ci­ler ara­sın­dan se­çi­len in­san­lar ola­cak­tır. Şe­hir­de­ki as­ga­ri bütün ku­rum­lar ku­ru­lup fa­ali­yet­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­me­li­dir.
Şe­hir­de­ki Eko­no­mik Hayat: Gelen mül­te­ci­ler ara­sın­da eko­no­mik dü­ze­yi iyi olan be­lir­li ser­ve­ti olan in­san­lar­da bu­lun­mak­ta­dır. Ev sa­hi­bi ülke bu in­san­lar­la an­laş­ma­lar ya­pa­rak bu ki­şi­le­rin pa­ra­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me­le­ri­ne banka kur­ma­la­rı­na iş­let­me kur­ma­la­rı­na şeh­rin ih­ti­yaç duy­du­ğu iş kol­la­rı­nın ku­rul­ma­sı­na imkân sağ­la­ya­bi­lir. 
Ev sa­hi­bi ülke göç­men şeh­rin­de veya yakın bir yerde va­sıf­sız iş gücü ge­rek­ti­ren emeğe da­ya­lı bir sek­tör ge­liş­ti­re­rek bu şe­hir­de­ki mül­te­ci­le­ri is­tih­dam ede­bi­lir. Ör­ne­ğin ül­ke­miz­de bu şehir gü­ney­do­ğu­da bir yerde ku­rul­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğü­müz­de o böl­ge­de ye­ti­şen pamuk ku­ru­lan bir teks­til fab­ri­ka­sıy­la bir­çok insan is­tih­dam edi­le­rek iş­le­ne­bi­lir.
(Devam edecek)

15.06.2017
Bu yazı 298 defa okundu.

Diğer Yazıları