YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

II. ABDULHAMİD HAN VE SİYONİZM(3)

 Osmanlı Devleti’i dış mihrakların yıkma faaliyetleri kesif bir şekilde devam ederken; içteki muhalefet Siyonizmin ve Masonların büyük tazyiki ile Meşrutiyeti getirme adına ülkenin elden çıkmasına vasat temin edilmektedir. İçte İkinci Abdulhamid Han ve İslam halifesine hürriyet ve İslam adına maalesef meşhur birçok kişi de bu guruhun içinde yer almışlardır. İslami kimliği ile tanınan bu kişiler şunlardır: Mehmet Akif Ersoy, Said-i Nursi, Elmalılı Hamdi Yazır, Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Süleyman Nazif daha niceleri... mesela Mehmet Akif Ersoy bir şiirinde içindeki kini şöyle dile getirir:

“Hamiyyet gamz eden bir pâk alın her kimde gördünse,/ “Bu bir câni” dedin sürdün,ya mahkum eyledin hapse./ Müvekkel eyleyip câsûsu her vicdana,her hisse,/Düşürdün milletin en kahraman evladını ye’se../ Ne mel’unsun ki rahmetler okuttun rûh-i İblis’e! (8)

Yine meşhur bir zat olan Said Nursi ise İkinci Abulhamid Han ve Meşrutiyet hakkındaki görüşleri ise şöyledir: “Asıl şeriatın gerçek sahibi hakikat ve Meşrûtiyettir. Demek Meşrutiyeti şer’i delillerle kabul ettim...Meşrutiyet, adalet ve şeriattir. Padişah ne vakit Peygamberimiz (a.s.v) emrine itaat etse ve yolunda gitse halîfedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa zulmedenler, pâdişâh da olsa hayduttur.... Meşrutiyetin gelmesi için, milletin yarısı bile fedâ olsa buna değer... her ne inşa ettimse üstazımız olan Meşrutiyet’ten öğrendim.”(9)

 İkinci Abdulhamid’i hal edenler maalesef kim hizmete ettiklerini bilmeyecek kadar câhil ve gafil idiler; ya da bunu bile bile yaparak koskoca Osmanlı Devleti’ni on sene gibi kısa bir sürede hak ile yeksan olmasına zemin hazırlayıp, sebep oldular. Tarih bunları yargılayacaktır. Hakikat ergeç anlaşılacaktır. Ancak şu husus hiç unutulmamalıdır ki; İkinci Abdulhamid Han’a hal kararını bildirenlerin kim olduğu dikkate alındığında meselenin vuzuha kavuşması hızlanacaktır. Zira hal kararını bildiren heyetin içinde tek bir Türk yoktur. Kimler vardır? Selanik Mebusu Yahudi Emanuel Karaso, İşkodra Mebusu Arnavut Esat Toptanî, Âyandan Ermeni Aram Efendi ‘dir. Padişâh hal kararını kimlerin  tebliğ etmeye geldiklerini mabeyn başkâtibi Cevat Bey’e sorup öğrendikten sonra: “Bir Türk Padişahına, otuz üç sene bu makamda bulunmuş İslam halîfesine hal kararını bildirmek için bir Yahudi, bir Ermeni, bir Arnavut ve bir nankörden balşkasını bulamadılar mı”(10) diyerek teessürlerini ifade etmiştir. Zira Karaso Selanik’te Mason Locasının üstad-ı azamı idi. Yahudidir. Talat Paşayı mason yap kişi budur. Diğerleri de ismleri ile mevsuftur.

 Günümüzdeki Ortadoğu, Balkanlar‘ın içler acısı hâli  o zaman yapılan hataların mahsulüdür. Bunu insaf sahibi herkes kabul etmektedir. Osmanlı’nın yeniden gündemde olduğu ve gelecekte Osmanlı Sistemi’nin tekrar uygulanabilirliği konusunda hemfikir olanların adedi dünyada giderek artmaktadır.

Son olarak zamanında ihanet edip daha sonra Abdulhamid Han’nun ruhundan özür dileyen feylezof lakabılya meşhur Rıza Tevfik’in şiiri ile bizde meselemize nihayet koyalım:

“Nerdesin Şevketlilim Sultan Hamid Han/Feryâdım varır mı bârgâhına/ Ölüm uykudsundan bir lahza uyan/ Şu nakör milletin bak günâhına***...Padişah hem zalim, hem deli dedik/İhtilale kıyam etmeli dedik/ Şeytan ne dediyse biz beli dedik/ Çalıştık fitnenin intibahına/*** Divane sen değil, meğer bizmişiz/ Bir çürük üpliğe hulya dizmişiz/Sâde deli değil, edepsismişiz/ Tükürdük atalar kıblegahına/***... Lâkin sen Sultanım gavs-e ekbersin/ Âhiretten bile himmet eylersin/ Çok çekti şu millet, murâda ersin/ Şefâat kıl Şâhım meded-hâhına-Rıza Tevfik”(11)

Ümid edilir ki diğer meşhurlarımız da ruhundan istimdat eylemişlerdir. Ne mutlu ki buyük Padişahı hakkıyla anlayanlara....

8-Safahat;(Nakleden Ö.Faruk Yılmaz, Belgelerle İkinci Abdulhamid Han)s.75

9-Said Nursi, Münâzarat,İst.,1329, s., 6,10,12,44,(Nakleden Ö.Faruk Yılmaz, Belgelerle İkinci Abdulhamid Han) 10- Ö.Faruk Yılmaz, Belgelerle İkinci Abdulhamid Han, Osm.Y.İst.,s.,187

11- Yılmaz,a.g.e., s.,360 ( Bu şiir 15 kıt’adır.)

01.01.2016
Bu yazı 1444 defa okundu.

Diğer Yazıları