YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

(İSPAN­YA) EN­DÜ­LÜS'ÜN FETHİ

En­dü­lüs'ün fethi, hic­re­tin 92'nci se­ne­sin­de, Pey­gam­ber Efen­di­miz'in (s.a.v.) as­rın­dan sonra en ha­yır­lı asır olan tâ­bi­în dev­rin­de baş­la­dı. Bu sı­ra­da Eme­vî­ler­den Velîd bin Ab­dül­me­lik bin Mer­vân ha­li­fe idi. 
İlk fe­tih­le­re mu­vaf­fak olan Tâ­bi­în'den ve Kay­re­van va­li­si Musa bin Nu­sayr'in azad­lı­sı Târık bin Ziyâd idi. Af­ri­ka'nın kuzey batı ucun­dan kar­şı­ya geçip Kur­tu­ba'yı ele ge­çir­di. Daha sonra Musa bin Nu­sayr da büyük bir ordu ile karşı ya­ka­ya geçip Târık ile bir­leş­ti ve büyük fe­tih­ler oldu. En­dü­lüs her ci­het­ten İslâm dev­let­le­ri­nin ve mem­le­ket­le­ri­nin en gü­zî­de­le­rin­den biri ha­li­ne geldi. Lâkin daha sonra bir hü­küm­dar ida­re­si al­tın­da top­la­na­ma­dı­lar, bir­çok ufak bey­lik­le­re bö­lün­dü­ler ve ni­hâ­yet bu tef­ri­ka on­la­rın sonu oldu. 
En­dü­lüs uzun müd­det Müs­lü­man­lar için ribat ma­hal­li ve bir İslam ser­had­di oldu. Tâ­bi­înin bü­yük­le­rin­den bir­çok zât cihâd ve gazâ için En­dü­lüs'e git­miş­ler­dir. On­lar­dan ba­zı­la­rı şun­lar­dır: 
Mu­ham­med bin Evs bin Sâbit el-En­sâ­rî. Ebû Hü­rey­re haz­ret­le­rin­den hadîs ri­vâ­yet eder­di. 
Haneş bin Ab­dul­lâh San'ânî: Alî bin Ebî Tâlib (r.a.) ve Fa­dâ­le bin Ubeyd'den (r.a.) hadîs ri­vâ­yet eder­di. 
Ab­dur­rah­man bin Ab­dul­lah Gâ­fı­kî: İbn-i Ömer haz­ret­le­rin­den hadîs ri­vâ­yet eder­di.
Zeyd bin Kâsıd Sek­se­kî Mısrî: Ab­dul­lâh bin Amr bin Âs'dan (r.a.) hadîs ri­vâ­yet eder­di. 
Musa bin Nu­sayr: En­dü­lüs fâ­ti­hi. Te­mîm-i Dârî'den (r.a.) hadîs ri­vâ­yet eder­di. 
Pey­gam­ber Efen­di­miz (s.a.v.): “Garb (batı) ehli, kı­yâ­me­te kadar hak üze­ri­ne gâlip ola­cak­tır” bu­yur­du­lar (Sa­hîh-i Müs­lim). Bu ha­dîs-i şe­rî­fin ma­na­sı umûmî, yani bütün ba­tı­ya şâ­mil­dir. Mağ­rib: En­dü­lüs'ten İstan­bul'a kadar bütün Rum bel­de­le­ri de­mek­tir. Yani Re­sû­lul­lâh Efen­di­miz (s.a.v.) bu bel­de­ler­de İslâm'ın ya­yı­la­ca­ğı­nı ve kı­yâ­met gü­nü­ne kadar devam ede­ce­ği­ni müj­de­le­miş ve bu bel­de­le­rin kı­yâ­me­te kadar Hak Teâlâ'nın yar­dı­mı­nı ihsân ede­ce­ği ser­had­ler ola­ca­ğı­nı bil­dir­miş­ler­dir. (Hu­mey­dî, el-Cez­ve­tü'l-Muk­te­bes.)

03/04/2017

04.04.2017
Bu yazı 492 defa okundu.

Diğer Yazıları