YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

Yılbaşı ve teşebbüh: Başkasına benzemek…

Teşebbüh; taklid etmek, benzemek mânâlarına gelir.Bu benzeme,inanç ve îtikâdî esaslarda olabileceği gibi, fikir, söz ve fiilde de olabilir.Benzeme, küfre olursa, küfür; mâsiyete olursa, mâsiyet,hayra ve güzelliğe olursa makbul ve mûteberdir.(Avnu’l-Mâbûd Şerh-i Sünen-i Ebu Dâvûd 11/95)

   Müsâmahayı esas alan İslâm dîni,başkasına benzeme ve bilhassa kâfirleri ve fâsıkları taklit etme husûsunda, çemberi iyice daraltmıştır.Adam öldürmek, zinâ etmek, içki içmek gibi fiiller çok büyük günah olmasına rağmen küfür sayılmazken, küfür alâmeti sayılan sözler ve fiilerde ve gerekse âdet ve yaşayışta ehl-i küfrü taklid etmek,küfür sayılmıştır.Dinin direği olan na-maz ibadeti dahi,güneşe tapanlara benzememek için, kerahet vakitlerinde yapılmaz.

   Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’inde meâlen şöyle buyurur:” Ey îman edenler.Yehûd ve Nasârâyı yâr tutmayın.Onlar ancak birbirlerinin yârânıdırlar ve siz müminlerden her kim, onları tanır, velî tutarsa, şübhe yok ki o da onlardandır.(Onlara temessül etmiş, onların huyunu kapmıştır.O artık Hakk’a değil onlara ve hevâsına hizmet eder. Netîce îtibâriyle onlardan sayılır.Âhirette onlarla beraber haşrolunur…)”(Mâide:51Elmalılı 3/1712)

   Peygamber Efendimiz(s.a.v.) de ehl-i küfre teşebbühten tahzî ( benzemekten korkutmak) için:”Kim bir kavme benzemeye azmederse, o ondandır.”(Feyzü’l-Kadir)

   Diğer bir hadîs-i şerîflerinde;”Bir kişi diğer bir kişinin ameline, yoluna ve âdetine râzı olursa, muhakkak ki o onlardandır.”buyurmuşlardır.(Kenzü’l-Ummanl9/10)

   Naklolunduğuna göre Hâris bin Muâviye, Medîne’ye, Hz.Ömer’in yanına geldiğinde, aralarında şöyle bir konuşma geçer:

   - Şam’da durum nasıl?

   -Allah’a hamdolsun, iyi.

   -İhtimal ki müşriklerle oturup kalkıyorsunuzdur?

   -Hayır, ey müminlerin emîrî.

   -Sizler, müşriklerle hemhâl olursanız,bunun neticesinde,çok sürmez onlarla beraber yemek de yer, meşrûbât da içersiniz.Onlarla oturup kalkmadığınız müddetçe dâimâ hayır içinde olursunuz.(Hayâtüssahabe 3/259)

  İbn-i Ömer(r.a.) teşebbüh hakkında şöyle  buyururlar:”Bir kimse müşriklerin arzına ev bina edip, onların bayramlarına katılmak sûretiyle onlara benzerse, o kimse kıyâmet günü onlarla berâber haşrolunur.”(Feyzü’l-Kadir 104)

   İmam-ı Rabbânî Hazretleri de:” İki dini tasdik eden dahi, şirk ehlinden sayılır. İslâm hükümleri ile küfrü bir araya getirmeye teşebbüs eden dahi müşriktir.Halbûki küfürden teberrî etmek,(uzaklaşmak) şirk şâibelerinden sakınmak vaciptir.” buyurarak şöyle devam eder.

   Hindûların büyük bildikleri günlere tazim,Yahûdîlerce bilinen âdetlere uymak,küfrü icap ettirir. Nitekim Ehl-i İslâm’ın câhilleri, bilhassa kadınlar, küffârın belli günlerindeki küfür merâsimini icrâ etmektedirler.Bunları, kendileri için de bayram kabul edip,kızlarının ve kardeşlerinin evlerine onlara benzeyen hediyeler yollarlar… Böylelikle o merâsîme tam mânâsı ile îtinâ  ederler.”( Mektubât-ı Şerife,3/41)

 Küfürle iman arasındaki ince çizgi...

Çok dikkat gerekiyor...

Milli ve yerli olalım...,

Biz olalım...

Öz olalım...

Yeter...

31.12.2016
Bu yazı 959 defa okundu.

Diğer Yazıları