YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

‘Bekle gör’ tavr? MHP’ye yak??mad?

 ?imdi meseleye bir de siyasi aç?dan bakal?m:

 

Bir vatanda? gözüyle "KAPATMA" y? de?erlendirelim.

 

Yarg?tay Ba?savc?s? Abdurrahman Yalç?nkaya, Türk hukuk tarihine utanç belgesi olacak iddialarla iktidardaki AK Parti'ye kapatma davas? açt?.

Bu dava en az, cumhurba?kanl??? sürecinde yarg?ya yafta olarak yap??t?r?lan 367 ?art? kadar zorlama ve hukuk d???. Anayasa Mahkemesi taraf?ndan reddedilece?i kesin bir karalama çabas?ndan öte bir ?ey de?il.

Sand?kta milleti a?amayanlar, temsil yetkisinin kayna??n? dola?mak için her yolu deniyorlar. Bir zamanlar Önce “azg?n az?nl???” harekete geçirdiler. Hukuk d??? güçleri de devreye alarak milleti a?maya çal??t?lar. Beceremediler.

“Millet” kavram?ndan “dü?man”dan çok korkanlar, bu giri?imlerinden sonuç alamayacaklar?n? anlay?nca ard?ndan vatan? dü?mana kar?? koruma görevini üstlenen ordu üzerinden bu emellerini gerçekle?tirmeye çal??t?lar.

Her giri?imlerinde milletten tokat? yiyenlerin, emellerine ula?makta engel tan?mad?klar? görünüyor.

Türkiye’yi yeniden 28 ?ubat hukuksuzlu?una götürme sevdal?lar?, yeni soygunlara zemin haz?rlamada yeni bir yöntemin pe?indeler.

Bu yöntemin ne oldu?u 14 Mart’ta netle?meye ba?lad?. "Fadime’ye bak Fadime"ye diyenlerin amaçlar?n?n, bu fakir halk?n 45 milyar dolar?n? götürmek isteyenlere perdelemek oldu?u sonradan ortaya ç?kt?.

Anla??lan bu kez Fadime’nin yerine ne koyacaklar?n? bulmu?lar. Bu kez “türbana bak, türbana” diyorlar.

 

-         Bu ülke tarihinde ilk kez 23 çeyrek dönemdir pozitif kalk?nmay? gerçekle?tirdi.

 

-         Türkiye dünya sermayedarlar?n?n gözbebe?i haline geldi. Y?llard?r a??t yakt???m?z, “niye gelmiyor?” diye her yola girilen yabanc? sermaye, Türkiye’yi do?ru bir liman saymaya ba?lad?.

 

-         Cari aç?k d???ndaki bütün ekonomik veriler pozitif yönde sonuç verdi.

 

 

Bütün bunlar orta yerde dururken, iktidar?n ard?nda halktan al?nm?? terütaze bir temsil yetkisi varken, güven ve istikrar ortam?n? bozmak isteyenler bedelini ödeyecekler.

Art?k Türkiye, istedikleri gibi at oynatacaklar? ülke olmaktan çoktaaan ç?kt?.

                                 ***

Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?s? Abdurrahman Yalç?nkaya’n?n Anayasa Mahkemesi’ne yapt??? ba?vurudan sonra siyasi parti temsilcileri pe?pe?e  görü?lerini aç?klad?.

CHP’nin tavr?n?n kimse farkl? olaca??n? beklemiyor. Bir kö?ede, “acaba ?ir ?ey ç?kar m??” diye el ovu?turmaya ba?lad?.

DYP, ANAVATAN, BBP hatta DTP bile demokrasiden yana tavr?n? net bir ?ekilde ortaya koydu.

Son dönemde yapt??? demokratik aç?l?mlarla toplumun sempatisini kazanan MHP ad?na yap?lan aç?klama tam bir talihsizlik örne?i. “Bekle gör” tavr?n? partisine  yak??t?ran Cihan Paçac?, MHP’ye yak??mad?.

Bir anlamda “Bakal?m, e?er parti kapat?l?rsa yeni bir dönem ba?lar biz de ona göre tav?r al?r?z” basitli?i MHP’nin resmi tavr? olamaz.

- Gün, demokrasiden yana olma günü.

- Gün, gücü bir ?ekilde eline geçirenlerin Türkiye’yi karanl??a sürüklemek istemesine kar?? tav?r belirleme günü.

- Gün, Türkiye’yi dünyaya kapatmak isteyen 1930’lardan kalma arkaik beyinlilere kar?? dik durma günü.

- Gün, Türkiye’yi hukuk ad?na hukuksuzlu?un girdab?na atmak isteyenlere kar?? birlik olma günü.

- Gün, Türkiye’yi dünyaya güldürmek isteyenlere kar?? ciddiyetten yana olma günü.

- Gün, kafa buland?rmak isteyenlerin heveslerini kursaklar?nda koyma günü.

E?er Türkiye hakimler ülkesi de?il de ad?nda oldu?u gibi “cumhur”un sözünün esas oldu?u bir cumhiyet ise bu dava reddedilecek. Hukuku, hukuksuzlu?a alet etmek isteyenlerin hevesleri kursa??nda kalacak.

Bir siyasi partiyi kapatacak tek bir güç var. O da o ülkenin insanlar?. Millet istedi?i partiyi iktidar da yapar, tarihin tozlu raflar?na da kald?rabilir.

18/3/2008
Bu yazı 1850 defa okundu.

Diğer Yazıları