YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

AKP ´babalar gibi´ kapat?l?rsa; "Derin Devlet" yine kaybeder!

Bu davan?n kanun ?ablonuna oturtulu? biçimini tart??mak benim i?im de?il. Yarg?tay’?n ad? Abdurrahman Yalç?nkaya olan Say?n Ba?savc?s?, o makama kadar yükselebilmi? ve oturdu?u makam?n kendisine verdi?i yetki ile bu kanunî gerekçeyi bularak kapatma talebini yapm?? ise, yetkisini kullanm??t?r ve bu yetkinin sorumlulu?u da hukuk ve tarih bak?m?ndan kendisine aittir. Kendisine en yak?n muhalefet partisi yüzde 20 civar?nda oy alm??ken, 22 Temmuz öncesinde gerçekle?tirilen “laik - antilaik kutupla?t?rma operasyonuyla”, milletimizin mânevî de?erlerine demokrasi d??? sald?r?lar sonucu olu?turulan savunma mekanizmas?yla, yüzde 47’lik bir oy oran?na ula?t?r?lan AKP’yi kapat?p kapatmama karar? da Anayasa Mahkemesi’ne aittir.

Anayasa’n?n ve bu anayasay? ?u veya bu ?ekilde oylayarak kabul eden Türk Milleti’nin kendisine tan?d??? yetkiyle, verece?i karar?n sorumlulu?unu da bu “en yüksek mahkeme” ta??yacakt?r. Dolay?s?yla kapatma davas?n? açan ve ad?yla “Allah?n kulu” say?lan Yarg?tay Ba?savc?s? ile karar? verecek olan Anayasa Mahkemesi’nin üyeleri hakk?ndaki esas hükmü de tarih içinde milletimiz verecektir.

 

Bahçeli derhal konu?mal?...

Dostlar?m, öncelikle bizler vicdan?m?za dan??arak kendi öz fikirlerimizle bir karara varmal?y?z... Türk Milleti “sokaklarda ?spanak fiyat?na sat?lan” ve kendi arzusu hilaf?na, “rejimi koruma” k?l?f?na sokulan, asl?nda “elit az?nl???n hükümranl???n? devam ettirmek ad?na” yap?lan diktac? müdahalelerle akamete u?rat?lan ?u cici demokrasi oyununu, “cambaz seyredercesine” daha ne kadar seyredecek?.. Peki Türk Milleti gerçek demokrasiye, milletimizin mânen ve maddeten bütün de?erlerine sayg?l?, milletimizin menfaatlerini her türlü ikbalin, ?ahsî menfaatlerin ve h?rslar?n üstünde tutacak bir demokratik hukuk sistemine lay?k de?il mi?.. Türk Milleti’ni “sürü” gören ama “kendisini” asla ve kat’a “çoban” bile de?il, “sürünün sahibi” sayan, dolay?s?yla “istedi?i koyunu kesme hakk?n?” da “kendisinin” bilen bu “ça?da?” etiketli, “ça?d??? az?nl?k zihniyeti”, milletimizin tepesinde giyotin salland?rmaya daha ne kadar devam edecek?..

Evet, BBP Genel Ba?kan? Muhsin Yaz?c?o?lu beyin sözlerine aynen kat?l?yorum... “Terör ve ?iddeti metot olarak benimsememi? siyasi partilerin kapat?lmas? demokratik de?ildir. Terör ve ?iddeti metot olarak benimseyen bir siyasi parti zaten parti olamaz. Siyasi partilerin bu gerekçelerle kapat?lmas?n?n ülkeye faydas? hiçbir zaman olmam??t?r” diyor ve ilave ediyor:

“Partiler kapat?ld?kça yeni bir isimle kald??? yerden devam ediyor.”

Ke?ke bu haber yay?l?r yay?lmaz, Türk Milliyetçili?i Hareketi’nin baba oca?? olan MHP’nin Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli bey de “bekle gör politikas?na” yatmadan ve “allame-i cihan” eyyamc?lar?na yol vermeden benzer ifadelerle kar?? ç?kabilseydi. Say?n Bahçeli çok iyi bilmelidir ki sözde rejimin, asl?nda kendi hükümranl?klar?n?n savunucusu olan ve bat? taklitçili?ini ça?da?l?k zanneden az?nl?k, bir sonraki ad?mda, MHP’nin de kap?s?na “kapat?ls?n” diye dayanacakt?r. Yarg?tay Ba?savc?s?’n?n “AKP’yi kapatma davas?” n?n gerekçelerinden biri, kanaatimce millet evlatlar?na verdi?i bunca zarar?n yan?nda, en önemli hizmetlerden biri olan ama halen gayesine ula?amayan “üniversitelerde ba?örtüsü zulmünün sona erdirilmesine yönelik anayasa de?i?iklikleridir” ki... TBMM’nin o karar? almas?nda, MHP’li 70 milletvekili de bu ?erefli hizmete anahtar parti s?fat?yla bizzat oy vermi?lerdir.

 

Hat?rlanaca?? üzere daha bu de?i?iklik tasar?s? MHP ve AKP taraf?ndan Meclis’e getirilirken, bu 2 parti baz? makamlar taraf?ndan “uyar?lm??”, bizzat Ana Muhalefet Partisi Genel Ba?kan? ve baz? çevreler taraf?ndan da tehdîd edilmi?lerdi. O tehditler kar??s?nda “Milletimize hizmet için her türlü bedeli ödemeye haz?r?z” diyebilen MHP Genel Ba?kan?’n?n, bu bekle gör politikas?, “temkinli olmakla” izah edilemez. Bahçeli beyin yar?n? bile beklemeden fikirlerini milletle payla?mas?, çok ama çok önemlidir.

 

Gerdan k?ra k?ra zil tak?p oynay?n!..

Ay?pt?r çok say?n “ça?da? yobazlar” ay?pt?r!.. Körü körüne hayran? oldu?unuz, bir k?sm?n?z?n özellikle göbeklerinizden ve “mankurt kafalar?n?zdan” ba?l? oldu?unuz “Vah?î Bat?’ya teslimiyet” yolunda; “AB devlet politikam?zd?r, ABD stratejik orta??m?zd?r” yaveleriyle ?ak?aklay?p durdu?unuz ?u “??portac? ?ktidar”, devletimize ve milletimize ait olan bütün varl?klar?m?z? “babalar gibi satarken” ç?t?n?z ç?kmad?, büyük bir k?sm?n?z s?rtlar?n? s?vazlayarak desteklediniz. Ayyuka ç?kan yolsuzluk ve pe?ke? çekme iddialar? kar??s?nda k?l?n?z? k?p?rdatmad?n?z!.. Sevr’in yeniden dayat?lmas?ndan ba?ka bir ?ey olmayan ?u son Vak?flar Yasas? TBMM’den geçirilirken, Çeteba?? Öcalan’?n “Celal Day?s?”, bizim gözümüzde “i?galci kuklas?” ve “çapulcu ay?s?”, Ankara’n?n göbe?inde “siyasî çözüm” diye milletimize ve vatan?n?za bölünmeyi dayat?rken susacaks?n?z; milletimizi yine manevî de?erleri üzerinden tahkîr ve tahrîk edebilecek, AKP’yi millet nezdinde daha da ma?dur duruma dü?ürebilecek gerekçelerle parti kapatma davas? aç?l?nca, “o milli ?ef, o tek parti döneminde tak?l? kalm?? nato mermer nato kafalar?n?zla” gerdan k?ra k?ra zil tak?p oynayacaks?n?z!.. Dostlar?m, bir Türk Milliyetçisi olarak “Türkiyeli Dengir”le ayn? cümlede birle?ece?imi asla ve kat’a dü?ünemezdim. Ama bozuk saatler de günde 2 defa do?ruyu göstermiyor mu?.. “Unutulmamal?d?r ki (gerçek) demokrasilerde temsil yetkisinin kayna?? millettir; demokrasi ve hukuk kar?? kar??ya getirilemez, getirilmemelidir.”

Ve son söz!.. Elbette sözde “ulusalc?” geçinen dikta heveslilerine de?il, Türk Milliyetçilerine, ülküda?lar?ma... Terörü kendisine referans almayan siyasî partileri kapatma kararlar?, hiçbir zaman milletimizin faydas?na olmam??t?r. Milletimiz, gerçek ama gerçek demokrasiye en az di?er milletler kadar lay?kt?r. AKP kapat?l?r m? bilemiyorum ve hiç temenni etmem. Bilinmelidir ki kapat?lmas? kar??s?nda yeniden kurulmas? bir yana, “milletimizin manevî de?erlerini tahkîr edebilecek” bu kapatma davas?n?n aç?lmas? bile AKP’yi güçlendirecektir.

Yani AKP “babalar gibi” kapat?l?rsa, milletimizin anas? daha çok a?layacakt?r!..

( Servet Kabakl?;Yeniça? gazetesi,16/03/2008)

 

 

19/3/2008
Bu yazı 1892 defa okundu.

Diğer Yazıları