YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

ÇANAKKALE DESTANI’NDAK? “TÜRK” RUHU

Çanakkale Destan?, bir milletin sahip oldu?u ve olmas? icap eden meziyetleri; bir milletin ruhunun nas?l tezahür etti?ine en büyük ve en güzel delildir.Bu destan ki, öyle s?radan  kazan?lm?? zaferler manzumesi de?ildir. Bu destan ki, bir milletin var olma mücadelesidir. Haddizat?nda, Müslüman-Türk milletinin bu varl?k mücadelesi,bütün ?slâm âleminin  gelece?inin mücadelesidir.Yine bu mücadele mazlum milletlerin mücadelesidir. Onlar ad?na Müslüman-Türk milletinin ve bu millete o ruhu veren inanc?n k?yamete kadar olan varl???n?n mücadelesidir.E?er, bu destan yaz?lmasayd?, dünya ahvalinin ?ekli ?u anki gibi olmayaca?? a?ikârd?r.Bu zafer, sadece Mehmedçi?in Çanakkale’de düveli muazzamay? geri püskürtüp, lay?k oldu?u cevab? vermesi de?ildir. Bu,ayn? zamanda bütün dünyan?n yeniden ?ekillenmesine vesile olan bir destand?r. Bu ruh, “Türk”ün ;bu kelimin hangi mânalar? ihtiva etti?ini bilen; bunun için,bu ruh yok edilmedikçe müstemlekecilik yapamayaca??n? anlayan haçl? zihniyetinin hangi ruhu; ve o ruhta gizli olan kutsî k?ymetleri yok etmek iste?i tarihten ?u anki zaman?m?za kadarki geli?meler kendilerini hakl? ç?karm??t?r. Ve maalesef o zaman geçemedikleri Çanakkale Ruhu’nu,?imdilerde içimizden birileri vas?tas?yla çoktan geçmi?ler. Dahilî ve haricî birçok gönüllü i?birlikçileri sayesinde her sahada bütün benli?imizi ahtapot gibi sarm??lar.Ama, ?u bir hakikattir ki, o Çanakkale Destan?’ndaki”Türk” ruhu bu milletin bütün fertlerinin iliklerine kadar i?lemi?tir. Kendini mü?terek bir inanç, tarih, kültür, sahih gelenek,dil ve din kaderini payla?an bu milletin yeniden diriltece?i o Çanakkale Ruhu elbette yumru?unu masaya vuracakt?r. Ki, bunun emareleri fazlas?yla mevcuttur.Bundan dolay? “malum zihniyet” var güçleriyle  ku?atma harekat?n? içten ve d??tan  geni?letmeye son sürat devam etmektedir.

 

  Çanakkale’deki o ruhun alâmeti fârikas? olan Seyit Onba?? ile nakledece?im di?er iki misal , hangi ruhtan bahsetti?imizi;duymayan kulaklara, görmeyen gözlere  ve en mühimmi de hissetmeyen kalplere; vur patlas?n çal oynas?n zihniyetine; ola ki, kendilerine gelmesine vesile olur.Ancak, onlar ne kadar “ötekilerden” olmaya çal??salar da, hakikat behemehal  tezahür edecektir.

 

  Seyid Onba?? Çanakkale Ruhu’nu bir sembolüdür.Ve bunu her Müslüman-Türk çocu?unun bilmesi laz?md?r.Malum, “Ocean z?rhl?s? 26 kutsal may?n hatlar?n? geçti ak?am üzeri saat 17:00 s?ralar?nda Mecidiye tabyam?z?n önlerine  kadar geldi.Bu tabyay? da a?arsa önünde hiç  engel kalmayacak, ve ertesi sabah ?stanbul dü?ecek, böylece Âl-i Osman y?k?lacak, çok çekindikleri Hilâfeti kendi elleriyle tarihe gömeceklerdi.Mecidiye tabyam?z? yo?un ate? alt?na ald?lar,.Dardanos Bataryas? imdada yeti?tiyse de saf d??? edildi.14 ?ehidimiz vard?. 24 mehmetçi?imiz ise a??r yaralanm??t?.Batarya K.Yzb. ve Havranl? Seyid Ali ile Ni?deli ayakta kalanlardand?.Seyid kan çana??na dönmü?  gözleriyle bir topa bakt? bir de Bo?az’a... O?in ?stanbul’a ilerlerken topun mermiyi namluya kald?racak vinci kopmu?tu.Seyid 276 kg’l?k  top merrmisini  s?k?ca kucaklad?.Ni?deli Ali’nin tarifi ile kemikleri k?r?l?yor gibi kütür kütür  ötüyordu.Üç basama?? böylece t?rmand?.Mermiyi bir omuz darbesiyle  namluya itti.O ana kadar hiç top kullanmam??t?.Yard?mc? askerdi.Birkaç hareketten sonra mekanizmay? çal??t?rd?.Büyük bir u?ultuyla mermiyi O?in’e yollad?.Mermi geminin kumanda kabininde patlad? ve Bo?az’?n so?uk sular?nda kayboldu.Böylece ?stanbul kurtulmu? ve  Âl-i Osman tehlikeyi atlatm??t?.Seyid 18 Mart günü harbe son noktay?  koymu?tu.Cevat Pa?a taraf?ndan  onba?? rütbesi ile ?ereflendirilen Seyid, her ö?ünde bir fazla tayin ile yükselecekti.Cevat Pa?a Seyid’e bu kadar a??r mermiyi  nas?l kald?rd???n?  sordu?unda:” Kumandan?m anam bana çocukken  bir dua ö?retmi?ti.Bakt?m dü?man gemisi ?stanbul’a geçiyor.Üç defa o duay? okudum.Mermiyi kald?r?p namluya verdim.Hepsi bu.” dedi.Pa?a: “Evlad?m ?u duay?  bir de bana okur musun? “diye sordu. Bunun üzerine Seyid “Evet kumandan?m.lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil  aliyyiz azim.” Cevat Pa?a:” Hah, dedi.bu iman ve bu ihlas ile tabi ki  bu mermi kalkar.”

 

( Nakleden:Salim Da?, Ufuklar Dergisi, Mart-2001,shf.,14)

 

  ??te bu ruh zikretti?imiz o ruhtur.?man ruhudur. Mukaddesat için her ?eyini fedaya haz?r olan “Türk” ruhu ?emsiyesi alt?nda mukaddesata sahip ç?kan ruhtur.Bunun için maddî ve manevî sahalarda mücadele eden ruhtur.Peki  ne oldu acaba  bu ruhun sembol ismi Seyid Onba??’ya? Bir sava?? bitiren o ruhun temsilcisi Seyid Onba??’ya sahip ç?kabildik mi? Ona lay?k oldu?u  mertebeyi bah?edebildik mi?Harp bitip haçl?lar çekip gidince Havranl? Seyid Onba??  köyüne döndü.Seyid’in ailesi çok fakir oldu?undan,baltas? ve urgan?yla kesti?i odunlar? satarak geçinyorlard?. Bu kesti?i odunlar? ta??yacak bir e?ekleri bile yoktu. Bu büyük kahraman Seyid Onba??;kenara f?rlat?verilmi?; art?k ona ihtiyaç kalmayan Havral? Seyid, 1939 Kas?m’?nda s?rt?nda odun ta??rken, terli terli ya?mura yakalan?yor. Zatürreden 42 derece ate?ler içerisinde  ç?rp?na ç?rp?na ?ehid olarak Hakk’?n rahmetine kavu?tu.??te, bizim bir vatan evlad?na,  öyle s?radan bir mehmetçik de?il; bilakis bir milletin kaderini d?i?tiren Müslüman-Türk ruhunun temsilcisi Seyid Onba??’ya gösterilen vefas?zl?k. Ve Yine, Çanakkale ?ehidlerine kar?? ak?l almaz  ihmalkârl?klar?n neticesinde yoklu?a terk etti?imiz ?ehitliklerimiz.Geçmi?ine sahip ç?kmayan bir milletin istikbali olamaz.

 

 

 

 

29/3/2008
Bu yazı 1535 defa okundu.

Diğer Yazıları