YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

ÇANAKKALE DESTANI’NDAK? “TÜRK” RUHU

Türk milletinin tarih boyunca yapt??? muharebelerin; hususiyle Müslüman olduktan sonraki harblerin maddî cephesinin yan?nda mutlaka manevî bir ciheti de mevcuttur.Ecdad?m?z muharebe meydanlar?nda evvela manevî tedbirleri alarak maddî harbe ba?lam??t?r.Le?ker-i Gazâ (Gazâ Ordusu)diye inanc?m?z?n memba?ndan tevellüt eden ve “mehmedçik”te kendini bulan maddî ordunun ?ahlan???,ileriye pervas?zca “Allah Allah” diyerek hamle yapmas?nda; Le?ker-i Dua diye vas?fland?r?lan Maneviyat ordusunun ehemmiyeti Müslüman-Türk medeniyetinin in?as?nda en büyük rolü oynam??t?r.??te,” Türk” ruhu diye tarif etti?imiz  kutsî telâkkinin ard?nda yatan esas âmilin,mânâdan maddeye seyr-ü seferine i?aret vard?r.Ve as?l ruhun burada yatt??? unutulmamal?d?r.Cesede ruhu veren inanc?m?z?n mukaddes k?ymetlerine verilen  ehemmiyete binaen,bütün mücadelelerin buna matuf olmas?ndan kaynaklanmaktad?r. Nas?l ki, ?stanbul’un bir maddî fatihi var ise,(ki Fatih Sultan Mehmed Han’d?r) manevî fatihi de Ak?emseddin Hazretleridir.Dolay?s?yla Çanakkale Ruhu’na ruh katan,Çanakkale Destan?’n? maddilerin yazmas?na vesile olan manevî zevat?n; bu sava??n malum olan maddî ve manevî önemine atfedilerek yapm?? olduklar? ve deruhte ettikleri vazifelerinden bir misal verelim de, mânâs?z maddiyat?n olamayaca??n?,anlamayanlara anlats?n. ?öyle ki:

 

  Kilitbahirli Ka??kç? Dede’nin Çanakkale ‘de destan yazanlara verdi?i manevî deste?i, 400 sene evvelden ko?up geldi?ini;Çanakkale Sava??’na kat?larak ?ahit olan Konya Ladik’ten Ahmet A?a hadiseyi ?u ?ekilde anlat?r. “15 Temmuz 1915 s?cak bir yaz günü.Bir taraftan dü?man?n ate?i, öte yandan güne?in har? kavurur yar?m aday?.Mehmedçi?in en büyük ihtiyac? su olur o günler.Cepheye  yeni sevk edilen bir bölük asker, Bigal? Kale K??las?’ndan Bigal? köyüne do?ru yola ç?kar?l?r.Düz ovada ilerleyen acemi askerlerimize susuzlu?un harareti tam çökmek üzeredir ki yolun sol taraf?nda üç yol a?z?nda çe?me ba??nda oturmu? sakall? bir dede seslenir onlara:

 

  -Gelin evlatlar?m so?uk su vereyim, gelin doldurun mataralar?n?z?.Ko?arlar o tarafa do?ru. Geri kal?p susuz kalmamak için gizli bir yar?? ba?lar içlerinde.Bir de bakarlar ki çe?me akm?yor.( Bu çe?me halen mevcut olup k???n akt??? halde Haziran gelince suyu  kesilir) Dedenin  elinde bir toprak testi vard?r ama o da ta? çatlasa 10-15 litre su al?r.Önce suya kavu?mak için  askerler t?k?? t?k?? olurlar.Hiç 300-400 ki?iye ufac?k testinin suyu yeter mi? Ka??kç? Dede: ”Acele etmeyin yavrular?m, için kana kana, doldurun mataralar?n?z?.” der. Lâdikli Ahmet Efendi de gençtir,toydur o zaman ama kalp gözü uyan?k nasipli bir delikanl?d?r her halde. Hiç acele etmez ve hep en sonu bekler. Anla??lan haberdard?r baz? ?eylerden. Nihayet herkes  su için mataras?n? doldurur ama testide hâlâ su bitmez!.. O da uzat?r mataras?n?, içer kana kana suynunu.Hâlâ toprak testi de su vard?r.Ahmedcik dayanamaz sorar:

 

 -Dede senin ad?n ne?

 

 -Ka??kç? Dede derler evlad?m bana.Kilitbahirli köyünde otururum.

 

 O da ho?lan?r vatana kendini kurban adam?? delikanl?dan ve onun davran??lar?ndan, tevekkülünden.?lâve eder:

 

 -Evlad?m cephede yaralan?rsan matarandaki bu sudan döküver yarana.Bi ?znillah ?ifa bulursun,der.

 

 Ahmed bu sözü unutmaz ve mataras?ndaki suyu da kullanmaz,saklar.Bigal? köyündeki ?htiyat Tümeni’nde e?itimi biter ve cepheye, ihtiyaç duyulan yere sevk edilirler.Gerçekten bir müddet sonra  sava??rken birkaç arkada?? ile beraber yaralan?r ve muhafaza etti?i su akl?na gelir.Döker kendi ve arkada?lar?n?n yaralar?na.?ifa bulurlar. Harb bu,çok geçmez bir daha yaralan?r Ahmed Efendi ama bu defaki hem daha a??r ve hem de su bitmi?tir.Önce sarg? yerine oradan da Eceabat’taki vapur hastaneye getirilir.Yatakl? tedavi görür ve biraz iyile?ince  o da hava de?i?imine gönderilmek istenir.Bursal? Hüseyin Çavu? gibi o da kabul etmez ve cepheye gitmek ister.So?anl?dere mevkiinde Fevzi Çakmak’?n kolordusunda asker olan a?abeyini ziyaret etmek  üzere bir günlük izin al?r.So?anl?dere’ye gidince de a?abeyinin ?ehadet ?erbetini içti?ini ö?renir. ?çinde f?rt?nalar kopar ve o duygularla dönerken Kilitbahir köyüne u?rar.Ka??kç? Dede’yi sorar birkaç ki?iye.Burada öyle biri yok derler. Bir ba?kas? ise:”Burada ?u anda ya?ayan öyle biri de, evi de yok.Fakat yüzlerce y?l  önce ya?am?? bir evliyan?n kabri var.Yol boyunca, k?y?da.Biz ona Ka??kç? Dede deriz.”der.O mübarek  Allah dostunun kabrini gösterirler.Hep beraber dua ederler. Bu arada Lâdikli uyan?k Ahmed meseleyi  gönlünde çözer.Art?k testiyi de anlar, suyu da.”[Mehmet ?hsan Gencan( Nak.Salim Da?) Ufuklar Dergisi, Mart-2001,shf., 15]

 

  ??te, Çanakkale Destan?’ndaki ruhu veren maneviyat cephesinin müesseriyeti.Bunun gibi daha birçok hadiseler vukuu bulmu?tur.Hatta baz?lar? ?ngiliz ar?ivlerinde kay?tl? bulunmaktad?r. Meselâ,28 A?ustos 1915 günü, insan?n beynini kaynatan, yumurta b?rak?lsa, pi?irecek olan s?cak bir havada kara bulutlar?n ?ngilis Nodfolk Kraliyet Alay?’n? göz göre göre yutmas?,ortadan bir anda kaybolmas? neye i?arettir? Ve hâlâ ?ngiliz resmi kay?tlar?nda 89 y?ld?r kay?p kayd?yla aranan alay..Ve yine 2 Eylül 1915 günü, meydana gelen hadise.General ?an Hamilton’un günlü?ünde yazd???na göre; mezkür tarihte ak?am olunca, alaca karanl?kta; Helles k?y?lar?nda (Aytepe)Ba?kumandanl?k yapt??? s?rada g?rtla??n? s?kan çelik elin sahibi zaman?n tasaruf sahibinin elinin eli olmas?n!

 

 Çanakkale Destan?’n?ndaki “Türk” ruhu i?te burada gizlidir.Bu ruhu veren inanca s?k? s?k? sar?lmak bizim varl?k sebebimizdir.

 

 

 

31/3/2008
Bu yazı 1591 defa okundu.

Diğer Yazıları