YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

Çankaya üzerindeki kara bulutlar

‘Laiklik elden gidiyor’ diyorlar. No oldu diye bak?yorsunuz.. Kar?? ç?k?lan?n, üniversitelerdeki ba?örtüsü yasa??n? kald?rma giri?imi oldu?unu görüyorsunuz.

 

O kadar geni? bir sindirme harekat? ki bu. Besbelli, karanl?k bir ittifak?n kampanyas?.

Kampanyan?n amac? da ortada: Önce hükümet üzerinde.. ?imdi de Çankaya üzerinde.. Bask? kurarak, aç?kças? korkutarak, geri ad?m atmas?n? sa?lamak..

 

Çat??ma ç?kar, bar?? bozulur diye hayk?r?yorlar. Asl?nda demek istiyorlar ki, ‘yasa?? kald?rma giri?iminden vazgeçilmezse biz çat??ma ç?kar?r?z.’

Cumhurba?kan?’n?, Ba?bakan’?, hükümeti, parlamentoyu ve di?er özgürlükçü kesimleri aç?kça tehdit ediyorlar: ‘Kaos ç?kar?r?z’ anlam?nda “Kaos ç?kar!” diyorlar..

 

Cumhuriyet, laiklik ve Atatürk devrimleri tehlikedeymi?. Niçin? Çünkü zorbal?ktan ba?ka bir?ey olmayan bu ‘sanal yasak’?n kalkmas? istenmi?. TBMM’nde büyük bir ço?unlu?un oyuyla anayasa de?i?ikli?i yap?lm??..

Gerçekten Cumhuriyet, laiklik, demokrasi, hukuk, ça?da?l?k ve özgürlük yanl?s? olan bir kimseye bu a?amada dü?en, parlamentonun bu amaçla yapt??? anayasa de?i?ikli?ini onaylamak.. Bu de?i?ikli?in arzu edilen sonucu vermesini sa?lamak..

Ne var ki o karanl?k ittifak, anayasa de?i?ikli?inin Meclis’te kabul edilmesinden sonra, hükümet, parlamento ve di?er özgürlükçü kesimler üzerindeki psikolojik bask?y? daha da art?rm?? bulunuyor..

Büyük medyan?n tahrik, tahkir ve tehdit kokan man?etlerine.. Ana muhalefet sözcülerinin öfkeli beyanlar?na.. Kö?e yazarlar?n?n ‘zehir zemberek’ yaz?lar?na.. Sokaklardaki sözde láiklik gösterilerine... Bir bak?n Allah a?k?na..

Vicdan ve insaftan geçtik..

Sözkonusu çevrelerde, ne ‘ak?l’dan bir emare kalm?? ne de ‘izan’dan.

San?rs?n?z ki, bir yasak kald?r?lmam?? da, herkese ba? örtme zorunlulu?u getirilmi?!

San?rs?n?z ki, ülke dü?man i?galine u?ram??!

Karanl???n efendileri..

Sahte bir ola?anüstü kriz havas? yaratmada..

Kaos yaratmada..

Öylesine ba?ar?l? oldular ki:

Öteden beri yasa??n kalkmas?n? isteyen kimi ki?i ve gruplar bile korkuya kap?larak bu i?ten geri ad?m at?lmas?n? istemeye ba?lad?lar. Parlamentodan geçen anayasa de?i?ikli?inin Cumhurba?kan?nca geri gönderilmesini isteyenler bile var art?k..

Bu bask? havas?..

Ba?bakan? öylesine bunaltm?? olmal? ki..,

Yedi ay önceki genel seçimden zaferle ç?km?? olan ço?unluk liderini öylesine bunaltm?? olmal? ki..,

Hiç gere?i yokken, idaml?k gömle?i giymeye haz?r oldu?unu ima eden talihsiz bir beyanda bulundu!

Bu beyan talihsizdir.

Ba?bakan’?n ya?l? urgana ba??na uzatmaya haz?r oldu?unu aç?klamas?..

?dam gömle?ini, ‘beyaz çar?af’? giymeye haz?r oldu?unu söylemesi talihsizdir..

Bu beyan.. Sadece merhum Menderes’in ve iki bakan?n bir grup ba??bozuk asi taraf?ndan as?lmas?n?n utanc?n? hat?rlatm?yor bize. Ayn? zamanda demokratik ço?unlu?un azg?n bir az?nl?k kar??s?nda çaresiz oldu?unu da dü?ündürüyor.. Bu acizlik beyan? talihsizdir.

Karanl?k ittifak, bu özgürlük ve demokrasi dü?manlar?, zaten bunu amaçl?yor: Demokratik ço?unluklar?n sürekli olarak kendilerini çaresiz, aciz, her an ala?a?? edilebilir hissetmelerini sa?lamak.

Her istediklerinde demokratik güçleri sindirerek geri ad?m atmalar?n? sa?l?yorlar..

Dolay?s?yla karanl?k ittifak ‘korku’ bulutlar? sal?yor ülkenin üzerine..

Ankara’n?n üzerinde, Meclis’in üzerinde kara bulutlar var..

Çankaya’n?n üzerinde karabulutlar var..

‘Biz’ demokratik güçler..Türkiye korkmazsa..

Onlar, o karanl?k ittifak, hiçbir ?ey yapamaz.

Cumhurba?kan? Abdullah Gül unutmamal? ki..

Türkiye’de demokratik güçler, karanl?k ittifak? yendi?i için Çankaya’ya ç?kabildi.

Art?k Türkiye karanl?k ittifaka teslim olmayacak..

Türkiye’yi seviyor ve ona güveniyorsa..

Abdullah Gül, karanl?k ittifak?n istedi?i gibi Demirelle?meyecek..

Türkiye’deki en yüksek makama ç?kt?ktan sonra, kalan ömründe, karanl?k ittifaka yaslanarak ikbal aramayacak..

Bugüne kadar yapt??? hizmetlerin milli vicdanda bir kar??l??? olsun istiyorsa..

Önüne gelen Anayasa de?i?ikli?ini veto etmeyecek, geri göndermeyecek..

Geri ad?m atmayacak..

Cumhurba?kan? olup onaylayacak..

Milletimize hayal k?r?kl??? ya?atmayacak..

Çankaya penceresinden bak?p da üzerindeki kara bulutlar? görünce..

Abdullah Gül etkilenmemeli.

Demokratik Türkiye’ye güvenmeli.

Cumhurba?kan?, karanl?k ittifak? de?il, Türkiye’yi temsil ediyor.

Çankaya üzerindeki kara bulutlardan etkilenip..

Cumhurba?kan? geri ad?m atarsa..

Türkiye kaybedecek..

Karanl?k ittifak kazanacak.

Demokrasimiz yara alacak…

20/2/2008
Bu yazı 931 defa okundu.

Diğer Yazıları