YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

"ÇÖZÜM UZAK DE??L,YÜZYILLIK GEÇM???M?ZDE "(1)

 

 Türkiye'deki  mevcut meseleler üzerinde bilim adamlar? fikir tart??mlar? yap?yorlar.Beyin f?rt?nas? sergiliyorlar.

 

  Tabiat?yla  -özellikle ?s?t?l?p ?s?t?l?p önümüze konan- "Kürt Meselesi"ne yeni bir çözüm imkan? verecek bir  anlay???n do?mas?na zemin haz?rlayabilecek ilmi müzakerelerde bulunuyorlar.Biz de katk? sa?lamas? bab?nda bu fikirleri  arz ediyoruz.Kat?lmad???m?z  ve rezv koydu?umuz husular? da  de?erlendirece?iz:

 

?LAH?YATÇILAR KÜRT SORUNUNU TARTI?IYOR - 1 /

Türkiye'nin önde gelen ilahiyatç?lar? ilk kez Kürt sorunu hakk?nda konu?tular. Cesur ç?k??larda bulunan ilahiyatç?lar ayn? zamanda özele?tiri yapt?lar. Ana dilde e?itime destek verdiler, ulusalc?l???n ?rkç?l??? tetikledi?ini söylediler, Osmanl? vatanda?l?k modeline vurgu yapt?lar, din faktörünü es geçmeyin dediler.Ba?örtüsü meselesinin gerçekli?i kadar Kürt meselesinin de varl???na dikkat çeken Hayrettin Karaman, "PKK'y? tabans?z b?rakman?n, etkisiz k?lman?n önemli yollar?ndan biri, teröre bula?mam?? Kürt toplulu?unun me?ru taleplerine müspet cevap vererek onlar? devletin yan?na almakt?r' derken, Mahmud Erol K?l?ç ise bundan sonra dini yok sayan ne sa? ne de sol hiçbir politikan?n yararl? olmayaca??n? belirterek "Din adamlar?n?n bölgede yapacaklar?, siyasilerden ve ticaret erbab?ndan çok daha fazlad?r. Fakat din adam? bir kanaat önderi olarak, özgürce vaaz edebilmeli, kitle olu?turabilmeli, insanlar? ruhsal geli?meleri için yönlendirebilmeli” dedi. "Din karde?li?i" tezinin, önemli olmakla beraber, hesab? verilmi?, sosyolojik bilimsel ara?t?rmalara dayan?larak hakl?l??? ortaya konmu? bir ?ey olmaktan öteye gidemedi?ini söyleyen Hayri K?rba?o?lu ise “Din adamlar? ellerini ta??n alt?na koyarak, Kürt meselesi gibi ciddi bir meseleye e?ilip, ilim ve fikir adaml??? sorumlulu?u ad?na ?ahsiyetli bir duru? sergilemeliler' diye konu?tu.

Me?ru talepler yerine getirilmeli

Prof. Dr. Hayrettin Karaman:

Ba?örtüsü meselesi varsa Kürt meselesi de vard?r. “Ba?örtüsü meselesi diye bir mesele yoktur..." diyenler meseleye kendi aç?lar?ndan bak?yorlar; gerçekte onlara göre mesele yoktur; çünkü yasaklanm?? ve mesele sona ermi?tir. Gelin bunu bir de yasa??n ma?durlar?na sorun! Bu ülkede Kürt isimli bir etnik gurubun varl???n? bile inkar edenler vard?r. Varl???n? inkar etmeyenlerin bir k?sm?na göre de "Kürt vard?r, ama Kürt meselesi yoktur, PKK bir terör örgütüdür ve bu örgütün yok edilmesi ile mesele de kapan?r.” Peki, gerçekte olan ve olmayan nedir? Kürt isimli bir etnik gurup; bunlar?n dilleri, kendilerine mahsus örf ve adetleri, korumaya özen gösterdikleri özel de?erleri, belli bölgelerde yo?unla?m?? olanlar?n maddi talepleri ve bütün bunlar?n olu?turdu?u bir "Kürt meselesi" vard?r.

 

ÇO?UNLU?U MÜSLÜMAN

PKK ço?unlukla Kürtlerden olu?uyor, ama içlerinde Araplar, Ermeniler gibi dini ve kavmi farkl?/yabanc? olanlar da vard?r. PKK Kürtlerin me?ru taleplerine sahip ç?kmakta, bunlar? istismar etmekte, silahl? mücadele yoluyla, belli bir bölgede, Marksist ve laik bir Kürt siyasi ve sosyal yap?s? kurmay? hedeflemektedir. Do?u'da ve Güneydo?u'da daha yo?un olarak yerle?mi? bulunan Kürt karde?lerimizin büyük ço?unlu?u Müslüman ve dindard?r. Bunlar?n bilerek PKK'ya destek vermeleri mümkün de?ildir. Destek olarak de?erlendirilen kat?l?mlar ve yard?mlar?n birden fazla sebebi vard?r. Korku, tehdit, me?ru talepler kar??s?ndaki vurdumduymazl?k, PKK'n?n ideolojisi ve amac? konusundaki yanl?? bilgi ve telkinler, terörle mücadele eden devlet güçlerinin yanl?? hareketleri, bölge halk?n?n ihtiyaçlar?na yönelik ihmaller bunlar aras?nda ilk akla gelenlerdir.

OSMANLI VATANDA?LI?I

PKK'y? tabans?z b?rakman?n, etkisiz k?lman?n önemli yollar?ndan biri, teröre bula?mam?? Kürt toplulu?unun me?ru taleplerine müspet cevap vererek onlar? devletin yan?na almakt?r. Bu me?ru talepler seküler hukuk yan?nda din yönünden de me?rudur. Din yönünden bakt???m?zda: Bir toplulu?un, ümmet içinde yer alan bir etnik grubun farkl? bir dili varsa bu dili kullanmak, korumak, gelecek nesillere aktarmak onlar?n hakk?d?r. Ya?ad?klar? bölgede baz? mahrumiyetler ve maddi ihtiyaçlar varsa bunlar? kar??lamak, gücü ölçüsünde ümmetin ve devletin vazifesidir. Hukuk, insanl?k de?eri, sosyal statü bak?m?ndan bütün ?rk ve renkleriyle Müslümanlar birbirine e?ittir. Kimlik olarak "Müslüman Türk", "Müslüman Kürt", "Müslüman Gürcü..." olmak ve ayn? zamanda "?slam Ümmeti, Osmanl?, TC vatanda?l???" gibi bir bütünün parças? olmak mümkündür. Bat?'da ve Orta'da ya?ayan din alimleri ve münevverlerin, Do?u'da ya?ayanlarla s?k? bir diyaloga girmeleri, fikir al?? veri?inde bulunmalar?, ortak çözüm için çal??malar? "çözüm"e önemli katk?lar sa?layacakt?r. Tük olmayana, kendini Türk hissetmeyene zorla Türk demek yerine -e?er bunlar Müslüman ise- "din karde?i, hepimiz Müslüman?z" demek, birlik ve dirlik için daha uygundur.

Din karde?li?i tezi tek ba??na yeterli de?ildir

11/3/2008
Bu yazı 1279 defa okundu.

Diğer Yazıları