YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

"ÇÖZÜM UZAK DE??L,YÜZYILLIK GEÇM???M?ZDE: OSMANLI M?LLET S?TEM?"(2)

 

 

Prof. Dr. Hayri K?rba?o?lu

Problemlerin çözümünde çokça dile geti-rilen "?slam karde?li?i" formülünün tek ba??na meseleyi çözmek için yeterli olabilece?ini dü?ünmek çok da gerçekçi görünmemektedir. Zira Kürtlerin tamam? ?slami kimli?i benimseyenlerden olu?mamakta,farkl? ideolojilere yönelenler, hatta aç?kça PKK gibi ta?eron örgütleri destekleyenler de az?msanamaz. Hatta bazen din adamlar? ve mahalli dini ?ahsiyetler aras?nda bile bu gibi örgütlere sempati ile bakanlar? görmezlikten gelemeyiz.

TÜM SORUNLAR ELE ALINMALI

Kald? ki Kürtlerin tamam? ?slami kimli?i önemseyen insanlar olsa dahi, sadece bu kimli?in tek ba??na gündeme getirilmesi kesin bir çözümü sa?lamaya yetmeyecektir. Zira ortadaki di?er problemler çözümsüz bir halde dururken, kuru bir ?slam karde?li?i söylemi, yeterince ikna edici olmayacakt?r. Nitekim Kuzey Irak'ta, sadece Talabani'nin de?il, Molla Mustafa Barzani'nin o?lunun temsil etti?i muhafazakar-dindar Kürtlerin bile i?galci ABD güçleriyle nas?l i?birlikçilik etmekte tereddüt dahi etmedikleri göz önüne al?nacak olursa, meselenin ne kadar karma??k ve çözümünün de bir o kadar zor oldu?u kolayca anla??l?r.

Çözüm için önce devletin mevcut resmi ideoloji dahil,her tür ideolojiden ar?nd?r?lmas? ve bütün vatanda?lar? kar??s?nda tamamen tarafs?z bir hale getirilmeli. ?kinci olarak ülkemizde dinin ve resmi din kurumlar? arac?l???yla dinin kontrol ve yönlendirilmesi çabalar?ndan vazgeçilmeli.

?lahiyatç?lar elini ta??n alt?na koymal?

?slam ilim ve fikir erbab?, ?lahiyat camias?, Diyanet camias?, din e?itimi camias?, mahalli din ulemas?,memleketin hangi meselesinin çözümü için ellerini ta??n alt?na koydular ki, Kürt meselesi gibi ciddi bir meseleye e?ilip, "ilim ve fikir adaml??? sorumlulu?u" ad?na ?ahsiyetli bir duru? sergilesinler. Özgür bir ortamda,bütün tabular?n bir tarafa kondu?u, sadece Kürt meselesinin de?il, ba?ta laiklik, ba?örtüsü, din istismar?, Alevilik-Sünnilik, ço?ulculuk olmak üzere, toplumsal s?k?nt?lar?n d??a vurdu?u hemen her konuda kamuoyuna katk?da bulunmak herkesten önce ?slam ilim ve fikir adamlar?n?n görevi olacakt?r.

Alimler özgür konu?abilmeli

PROF. DR. Mahmud Erol K?l?ç:

Ta ilk ça?lardan, orta ça?lara ve oradan modern ça?a gelinceye kadar insanlar kendilerini hep metafizik referenslarla tan?mlam??lard?r. Bizim özel tarihimizde bu fonksiyonu genel anlam?yla ?slam dini yerine getirmi?tir. ?slam dini insanlar?n?n bir araya gelmesinde ve kayna?mas?ndaki en önemli ku?at?c? ?emsiye olmu?tur. Hatta s?rf o dine inananlar?n de?il öteki inançlar?n dahi garantisi olmu?tur.

Dini yok sayan, dini de?erlerle hiçbir ?ekilde uzla?mamay? hedefleyen bir politika yeni ça?da ve tüm dünyada ne sa? ne sol için art?k geçerli de?ildir.

D?N ADAMI AYNI ZAMANDA B?R KANAAT ÖNDER?D?R

?lahiyatç? tipi modern bir kreasyondur ve tam olarak geleneksel "din adam?"n? kar??lamamaktad?r. Oysa ki "din adam?" s?rf bir memur de?ildir, bir tür memuriyet hizmeti say?lan namaz k?ld?rma i?i yeterli de?ildir. "Din alimi" bir kanaat önderidir, özgürce vaaz edebilir, kitle olu?turabilir, insanlar? ruhî ve mânevî geli?meleri için yönlendirebilir. Bunlar? yaparken de siyasiler taraf?ndan tehdit olarak görülmezler. Tabii ki onlar da kalk?p toplumsal huzuru bozucu hareketlerde bulunmazlar. Biz bu insanlara kalk?p 'hay?r efendim bunlar? yapamazs?n' dedi?imiz zaman kendi bindi?imiz dal? kesmi? oluruz.

SALT ASKER? ÇÖZÜM OLMAZ

"Din adamlar?n?n" bölgede yapacaklar?, siyasilerden ve ticaret erbab?ndan çok daha fazla ?eyler vard?r. Ama ?artlar uygun olmad???ndan bunlar bu manada çal??amamaktad?rlar. Do?u sorununu salt askeri çözümlerle çözülecek bir konu olarak görmek en büyük hatad?r. Bu olay kültürel düzeyde çözülecek bir olayd?r. Mühendislik  ilminin bir alt dal? olan askerlik bilimi sosyo-kültürel bir problemi çözmede kullan?lacak bir araç olamaz. Bu yanl?? bir metodolojidir. Bilim der ki "yanl?? metodlarla do?ru sonuçlara var?lmaz". Her ilim dal? kendi yerini bilmelidir.(KAYNAK:ZEYNEP Ç?FTÇ?, BEYZA AKYÜZ,HABR10)Devam edece?iz..

12/3/2008
Bu yazı 1402 defa okundu.

Diğer Yazıları