YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

DE?ERLER?NE SIRT ÇEV?REN ?NSAN "ESFEL? SAF?L?N"E MAHKUMDUR!

 

 

   Annesine babas?na sayg?s? olamayan, e?i dostu kaale almayan, insanlardan ürkmeli... Onlarda utanma duygusu yoktur.

 

    ?nsan? bir arada  güzelle?tiren beraberliktir.

 

    ?nsan?n hilkatinde “yaln?z kalma” diye  bir emir yoktur.

 

    ?nsan yarat?l?rken hemcinsi de yarat?lm??t?r.

 

    Onu reddetmez. Onu hepten yok sayamaz.Utanmay? yok saymakta “insan? da yok saymaya” benzer.

 

    Haya duymayan insan, insanl???n? yitirmi?tir.Hayvani arzular yerini alm??t?r.

 

    Küçülmü?tür.

 

                                       ***

 

    Küçülen insan? pis kap?lar, kötü insanlar bekler.

 

    Küçük insan, böyle kap?lar? aramak zorunda kal?r. ?nsan küçüldükçe, nizami olmayan yerleri de hürrüyet san?r. Asl?nda onun yüzüne iyi kap?lar kapand??? için, ancak hayas?zl?k kap?lar? aç?lm??t?r.

 

    Art?k istese de bu kap?lar?n d???ndakileri açamaz.

 

    Küçülmü? insan?n açaca?? kap?lar bellidir.

 

                                        ***

 

    Küçülmü? insan engel tan?maz, haya tan?maz.

 

    K?l?ktan k?l??a giren insand?r.

 

    Yatakl?k yapan küçülen insand?r.

 

    Yüzüne tükürsen?z “rahmet” ya??yor zanneder.

 

    ?nsan? insan yerine koymay?p,kendini “ insan “ zanneder.

 

    Halbuki,”nefsi nefsi” diyerek küçülmü?tür.

 

    ?nsan küçüldükçe “fele?ini” ?a??r?r. Ne yapaca??n? bilmez... Cinsiyete ko?ar... Erotizme,

 

porno?rafiye müttefik  olur...

 

    Küçüldükçe batakl??a sapar, sap?kla??r...

 

 Bunu toplumun di?erleri takip eder...Ufala??rlar, ileriyi görememezlik, küçülmeler, ona teselli...

 

    Teselli buldukça hükümler?de de?i?ir...

 

    “Zenginle?iyorum, hürriyetimi kazan?yorum” diyerek, yanl??ç? tutumlar? yüzünden utanmazl???n? had safhaya ula?t?r?r...Erdemlerini bir kö?eye f?rlat?verir...

 

    “Hürriyetini” kazand???n? zannederek “köle “oldu?unun fark?nda  de?ildir.

 

    Art?k “E?ref-i Mahluk” olan insan gittikçe çirkinle?erek, ard?ndan da  “dua” edecekler? kalmadan tüketecektir.

 

    Her küçülen insan  gibi“karakter “ utanmaz?d?r..., 

 

    Tükeni?e do?ru gittikçe biterken dahi “necis” elleriyle toplumdan hala söz hakk? ister. Ve her defas?nda ayn? ?eyleri “papa?an” gibi tekrar eder:

 

    -Özgür olunuz...

 

    -Ateist olunuz...

 

    -?thamc? olunuz...

 

    Her defas?nda “ayn? haman?n tas?” oldu?u için,dinleyicilerinin s?rt? dönük oldu?u bilmez ki...

 

    -Bilmez ki “kendi kendini” dinlediklerini...

 

                      ***

 

    Küçülen insan küçüldükçe, art?k onun yan?nda “vatan sevgisi” saçmal?kt?r...

 

    Millî kültürmü?, örfmü?, dinmi?, ülküymü?, onun için birer safsatad?r.

 

    Geçmi?ini unutup cihan?umullu?a yönelir...

 

    Bilmez ki, “cihan?umullu?un” kimin davas? oldu?unu...

 

    Art?k “o”  “mabudunu “da de?i?tirmi?tir...

 

           Kendi yapt???na tap?n?r; fakat, yeri geldi?inde de cahiliye devrinde oldu?u gibi kendisi yer putunu...

 

    Kendisi de inanmad??? için hep ortada kal?r. Hep ?s?r?r...

 

    Tutunacak kollar? kalmaz...

 

    Tutanaks?z kal?r...

 

    Ak?l ile her ?eyi ölçmeye kalk?p, rasyonelci olur...

 

    Ak?ls?z davrand???n? unutmu?tur...

 

    Hakikati inkar edip, hakikatin kendisi için var oldu?unu san?r.

 

    Yani “egzistanyalist”  oluverir...

 

    Bilmez ki, kensinin yok oldu?unu...

 

    Her ?eyin maddeyle var oldu?unu san?r. “Materyalistin” müdafileri kesilivelirler...

 

    Gerçek mânâda “millet” sevgisini bilmedi?i için , “moda” sevgisine kap?l?rlar.

 

                   ***

 

    Etraf?n?za bakt???n?zda onlar? tan?yacaks?n?z...

 

    Onlar insan? reddederler. “E?it kad?n” diye, “hür kad?n” diye ba??r?rlar. Milliyetçili?i,

 

Muhafazakarl??? yerden yere vurmak isterler...

 

    Ama, her defas?nda yan?l?rlar..

 

4/3/2008
Bu yazı 865 defa okundu.

Diğer Yazıları