YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

DER?NL?K SI?LA?IYOR:BÜYÜK P?YONLAR NETLE??YOR

 

Dünya kuruldu?u günden bu güne kadar hadiseler hiçbir zaman müstakim bir hat üzere gitmemi?tir. Zaman hep dairevi olarak dönmü?, zirveleri tutanlar gün gelmi? çukurlara yuvarlanm??, yerde emekleyenler ise zirvelerin yolunu tutmu?tur. Bu kural ?ah?slar için böyle oldu?u gibi, toplumlar, milletler ve devletler için de hep böyle olmu?tur. Türkiye as?rl?k vebali s?rt?ndan atmaya çal???yor. Bu vebal y?llar?n ve hatta as?rlar?n Türkiye`nin s?rt?na yüklenmi? a??r vebalidir. Kolay olmaz bir ç?rp?da söküp atmak.  Adaletin, insanl???n, sevginin, ?efkatin, merhametin, iyili?in bendinin y?k?ld??? bu topraklarda ifritten, haks?zl?ktan, ahlaks?zl?ktan, h?rs?zl?ktan, yalanc?l?ktan, zulümden bir sel haline gelmi?, ziftten katrandan bir dere gibi akan bir ak?nt?n?n önüne yeniden bir kere daha huzurun bendini in?a etmek elbet kolay olmayacak. Bu ülkenin samimi evlatlar?n?n, polisinin, askerinin, e?itimcilerinin, siyasetçilerinin gündüz binbir s?k?nt?yla kurdu?unu gece yakacaklar/y?kacaklar. Türkiye`nin maddi manevi imar?na y?llard?r direnen, yak?p y?kmaktan zevk alan ne Türklü?ü, ne Kürtlü?ü, ne Alevili?i, ne Sunnili?i olmayan ve bu güne kadar da olmam?? bu karanl?k ruhlar, bu yarasa bak??l?lar Türkiye`nin üzerine karabasan gibi çökmü?, ?imdi ise vatan?n gerçek sahipleri i? ba??na ge?ince veya geçme hamlesi yap?nca ?eytanlar? bile utand?racak hal, tav?r ve davran??lara giriyorlar. Ama hesaplar üstü hesap yapan Allah (cc) olunca rektöründen, çetesine, ulusalc?lar?ndan, sözde cumhuriyetcisine, toptan hepsi saf saf saflar?n? ve renklerini bir bir orataya koyuyorlar. Ve yüksek basirete, derin firasete sahip halk bütün bunlar? bir bir kaydediyor.   

 

 Osmanl?n?n son “huzur adas?” olarak kalan Türkiye`yi yak?p y?kmaya geldiklerinde dü?man d??ardan gelmi? ve insan?m?z toptan gard?n? alm??, haddini bildirmi?ti bir düzine çapulcuya. Türkü, kürdü, laz?, çerkezi, alevisi sünnisi el ele vermi?ti, omuz omuza yi?itçe sava?m?? o bir avuç ?irzime-i kalilin hakk?ndan gelmi?lerdi. Ya ?imdi öylemi? ?imdi iliklerimize kadar akm?? hainler var. Vücudumuzdaki damarlarda kan olmu? içimize akan hainler var. Türkiye sath-? mahalinde öyle yerlere gelmi? ve as?rlardan beri öylesine insan?m?za kin, nefret ve gay?zla bilenmi?ler ki, yapt?klar? hainliklerin ?imdilerde halk binde birini duyunca hayretler içerisinde ap???p kal?yor.  Koyun postuna bürünmü? nice kurtlar var. Di?lerini gördü?ünüzde bu da m?, dedirtecek kadar kamufule olmu? bukalemun ruhlu yarat?klar var bu s?rl? diyarda.

 

Y?llarca bu milleti idare etmi?ler var, üniversitelerimizde evlatlar?m?z? ve gelece?imizi emanet etti?imiz rektörler var, y?llard?r dünyada e?i ve menendi görülmemi? zulmü bu topraklar?n as?l sahiplerine yap?p, her türlü çirkefi irtikap edip kan kusturanlar var. Son alt? ay içinde Türkiye`de olup biten hadiselere bakt???n?zda cumhuriyet tarihinde görmedi?iniz ve göremeyece?iniz de?ifreleri görürsünüz. ?çimize s?zm?? bu s?z?nt?lar? bundan sonra bir ba?ka kullanacaklard?r. Zaten ak?llar? ve vicdanlar? birilerinin elinde oyuncak haline gelmi? bu makam?n, ?an ve ?öhretin kullar? bir ömür boyu sevdas?yla ya?ad?klar?  makamlar? b?rak?p giderken, kendileri birileri taraf?ndan son oyunlar?n? oynamak üzere sahneye bir kere daha sürülecekler. Bu günlerde bunlar?n emarelerini medyada yer alan, yaz?lanlar?n sat?r aralar?nda ve foto?raf karelerinde az dikkatle baksan?z görebilirsiniz.  Bu milleti uzun y?llar var ki soka?a dökemediler. ?imdi bunu yapmak için y?llard?r birer kukla gibi kulland?klar? hemen her mahfilden önemli insanlara s?ra geldi. Bu kuklalar yava? yava? de?ifre olmaya ba?lad???nda bunlar? birer birer yem olarak halk?n önüne atmaya ba?layacaklar. Halk galayana gelecek ve “bu zavall?lara hadlerini bildirmenin zaman? geldi” deyip soka?a ç?kacaklar. ??te her geçen gün demokrasi ruhundan mahrum, hürriyeti kendi heva ve heveslerinin hürlü?üne ba?lam??, din ad?na ahkam kesen, bu milleti millet ve onun ütesinde imparator yapan de?erlere küstahca salya ak?tanlar?n say?s? her geçen artacak. Ve Türkiye bütün bunlar? ürperti ile izleyecek. ??te esas mesele burda ba?l?yor. Halk?m?z bu dönemde çok sa?duyulu davranmak, ak?l ve mant?k s?n?rlar? içinde hareket etmek durumundad?r. Hislerin ve heveslerin akl? mant??? ve vicdan? gölgede b?rakt??? günlerin faturalar?n? hala bu millet ödeyememi?tir. Türkiye`de hükümet vard?r, polis vard?r, asker vard?r, savc? vard?r. Bütün tahrik ve tezvirlere ra?men kimse devletin vazifesini yapmaya soyunmamal?d?r. Dikkat edilirse ?srarla bu zemin olu?turulmaya çal???l?yor. 

 

??te bunun için halk? haz?r olmad??? bilgilerden uzak tutmakta fayda var. Dünyada hiçbir ülkede oynat?lmayan yüzbin çe?it kukla Türkiye sahnesinde oynat?ld?. Türkiye`de son y?llarda küçük kuklalar i?e yaramaz oldu. Art?k s?ra büyük kuklalara geldi. Unutmayal?m ki büyük yemler büyük bal?klar? avlamak için kullan?l?r. Türkiye`de dengelerin kar??t??? son y?llarda ve aylarda birilerinin etekleri tutu?mu?ken ne yapayac???n? bilememe aptall??? ve ahmakl??? içinde en adi te?ebbüslere tevvesül edeceklerdir. Bununla alakal? diyece?im ki, medya yapt??? haberlerle, çekti?i foto?raflarala, yazarlar yapt??? yorumlarla biraz daha dikkat etse, ama bunun mümkün olmad???n? bildi?imden dolay? böyle bir?ey demiyorum. Çünkü, baz? gazetelerin her gün binlerce dolar zarar etti?ini bilirsiniz. Ama o gazeteleri bir gün için ya?atanlar vard?r ülkemizde. Evet bir gün gelir milyon dolarlar zarar etti?iniz bu gazeteler  trilyon dolarlar kazand?r?rlar. Bunu sa?layacak olan bir man?et, bir haber, bir foto?raft?r. ??te böyle bir dönemin arefesinde bulunuyoruz. Onun için dikkat. Evet hiçbir dönemde olmad???m?z kadar bu döneme dikkat. Gece son cilvelerini oynuyor, güne? do?mak için bekleyenlerin sabr?n? deniyor.  Gece halinden b?km?? gibi, küsmü? duruyor. K?? bahar? bekliyor. Bahar k???n so?uk koynunda sab?rla k?vran?yor.

 

Türkiyem vars?n seni ve senin topra??n?n ve bayra??n?n ne manaya geldi?ini anlamak istemesinler. Bu milletin nelere gebe old?unu nereden bilecekler. Bu milletin kozadan kelebe?e do?ru olan serüvenini nas?l bilecekler. Çekirdekten ç?nara uzanan yollar?n ufkunu nereden görecekler. Türkiye`nin ba??na karabasan gibi çökmü?lerin kaddinin büküldü?ünü, ellerinin ve ayaklar?n?n titremeye ba?lad???n?, gözlerinin bulan?k görmeye ba?lad???, dillerinin a??zlar?nda duramaz olup kendi kendilerini ele vermeye ba?lad???n?, kalplerinin korkudan ritimlerini de?i?tirdi?ini ve her halleriyle gidiyoruz art?k buraya kadard?, dediklerini duymuyormusunuz? Kulak verin daha neler neler diyorlar. Kimileri itibariyle nerelere kaçacaklar?n?n hesaplar?n? çoktan yapmaya ba?lad?rlar bile. ??te onun için üniversitelere ba?örtüsü ile al?nmayan ö?renciler hiçbir dönemde olmayan as?l sabr?n vaktidir. B?rak?n zalimler zalimlikleriyle yokolup gitsinler. Türkiye`nin karasevdal?lar? ve bu ülkenin gerçek evlatlar?  i?ine bak?yor ve baks?n. Ne zannediyorsunuz bütün bu planlar?n bir planlay?c?s? Allah (cc) var. Senaryo çoktan yaz?lm?? ve alt?na ilahi mühür bütün ihti?am?yla vurulmu?. ?imdi s?ra sahnede bu oyunu kusursuz sergileyenlerde. Çanakkale kolayd?. ?imdi her günümüz her ferd için ve her ferdin kendi içinde ayr? bir çanakkale...      

 

7/3/2008
Bu yazı 1254 defa okundu.

Diğer Yazıları