YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

DOKSANLIK DEM?REL,HALA NEYLE ME?GUL!

Say?n Demirel’in bas?na yans?yan yorumlar?nda genç k?zlar?n örtünmelerini ‘?eriat özlemi’ olarak tan?ml?yor. Bu söylem say?n Demirel’in gerçek tespiti mi, yoksa hükümeti zor durumda b?rakmak için ortaya att??? bir argüman m?? Cevab? bilemiyorum ama buradan hareketle gençlerin dindar olma hakk?n? ve toplumsal dirençleri konu?mak istiyorum.

 

 Korku kültürünün etkisinden kurtulamayan Türkiye, çe?itli korkular? nedeniyle birçok hakk? engelliyor. Dine bak??ta bu çerçevede de?i?iyor.

Korkular?n bir insan?n hayat?na hâkim olmas? sa?l?kl? bir durum de?ildir. Çünkü o ki?i bu korkular? nedeniyle tüm zihinsel ve ya?amsal gücünü savunmaya odakl? ya?ar.

 

Diyelim ki bu ki?i ormanda ilerliyor. Elinde silahl? var. Bu ki?i korkunun esiri oldu?undan en küçük bir ses duydu?unda elindeki silah? oraya bo?altabilir.

Korku ile ya?ayan ki?i en büyük kötülü?ü kendine yapar. Hep gergindir. Bütün hayat enerjisini belirsizli?i gidermek için kullan?r.

 

Nas?l karanl?k korkuyu beslerse, gizlilik, belirsizlik, bilgisizlikte ayn? ?ekilde sosyal korkular? besler. Ki?ide hep savunma duygusu uyand?r?r.

 

Karanl?k için nas?l ???k gerekiyorsa, toplumun ayd?nlanmas? için de kapal? toplumdan aç?k topluma geçmek gerekir. ?leti?imsizlik yerine aç?k ileti?im ve diyalog gerekir.

Üniversite ö?rencisi bir genç özgür tercihi ile dindar olmak isterse kar??la?aca?? tepkiler ?unlard?r:

 

Birincisi, ortalama bir aile hemen bir dini gruba kat?ld???n? dü?ünür.

 

“Benim annemde çok dindard?. Dedem müftü idi” gibi kli?e sözler söylenmeye ba?lan?r. 50 ya??na gelince dini ya?aman?n do?ru olaca??n? telkin ederler.

?kincisi, “Bu çocuk akl?n? kaybetti” diyerek doktora götürürler.

 

            Üçüncüsü, kurulu düzende sistemin onun önünü t?kayaca?? iddias? ile ayd?n despotizmi kar??s?na gelir. O genci engelleyece?ini söyler. ?kna odalar? bunun en çarp?c? bir örne?idir. Bunlarla o gencin dindarla?ma sürecine siyasi anlamlar yüklenir.Otoriter yönetim heveslilerinin tercih etti?i bir korkutma yöntemidir.

 

?u soru hiç sorulmaz: “Bir genç neden dine yönelme ihtiyac? hisseder?”

 

Bir genç üç nedenle dine yönelir. Ya?ad??? ili?kiler ve çevresi onu mutlu etmiyordur. Sahte dostluklar ve ‘cancanl?’ hayat?n zevklerinin anlams?zl??? ve aldat?c? oldu?unu görmü?tür. ?çtenlik, do?ruluk, duygusal payla??m ihtiyac? onu ahlaki kavramlar? ara?t?rmaya yöneltmi?tir. Seks ve paran?n kutsalla?t???, gönüllerin bo?ald??? hayat tarz? ona çekici gelmiyordur!

 

?kinci neden, sosyal ideallere sahip olma arzusudur. Güçlünün zay?f? ezdi?i, yoksulun, zay?f?n ikinci plana at?ld??? bir ortamda idealist amaçlar için bir dü?ünce ve ahlak sistemi olarak dine yönelir.

 

Yukar?da sözü edilen iki ??k, iyi, do?ru ve gerçe?i arama arzusu ile yak?ndan ilgilidir. Önüne iyi arkada? ve dost çevre ç?karsa radikalli?e yönelmezler.

 

Üçüncü neden ise aile ve mahalle bask?s?d?r. Yeti?ti?i çevre ve aile dini de?erleri yüceltiyordur. Modelleme ile dine yönelme olur.

 

Aile etkisi ile dine yönelen genç, buna sevgi ile benimseyerek de?il de korku ve bask? ile yönelmi?se ergenlikle birlikte ters role girer. Yahut zevk seçeneklerini deneme merak? ve heyecan? ile ailenin ya?am?na ters dü?er. Evden kaçar. Kendisine ilgi gösterene aç?k olur. Bir ba?ka seçenek ise, d??? dindar ama içi lâkayt ki?iliklerin ortaya ç?kmas?d?r.

 

K?z çocu?unu ?mam-Hatip Lisesine gönderen annelere sorarsan?z size verecekleri cevaplar a?a?? yukar? ayn?d?r: “Ortam kötü.”

 

Kent ya?am?n?n ve modernizm in uyu?turucu, e?lence, kad?n ticareti tuzaklar?ndan ve kötü örneklerden korkan aileler k?zlar?n?n dini bir e?itim almas?n? bunun için isterler.

 

Asl?nda çözümde sorunun içerisinde gizlidir!

 

Anne babalar kendi dindarl?k anlay??lar?n? çocuklara telkin ederken ayn? ya?larda kendilerinin neler ya?ad?klar?n? ço?u defa unuturlar.

 

Genç evini, ailesini ve onlar?n savundu?u de?erleri seviyorsa aile bu sevgi ve s?cakl??? çocu?una verebildiyse onun haylazl?k ve yaramazl?klar?n? sapk?nl?k olarak alg?lamamal?d?r. Onaylamad??? durumlar oldu?unda bunu belli eder ama rehberlikten vazgeçmez. Ancak anne baba iyi ve güzeli bask? ile çocu?una kazand?rmaya çal???rsa, bu yöntem hatas? nedeniyle benimsemesini istedi?i de?erlere kar??t çocuklar yeti?tirir.

 

Çe?itli korkularla çocuklar?n?n dine yönelmesinden rahats?z olan veya tam tersi zorla dindar olmas?n? isteyen aileler günümüzün psikolojik dinamiklerini iyi analiz etmelidirler.

Gençler eskisi gibi saf de?iller art?k! Sözünde duran, ilkeli, çal??kan, çocuklar?na sevgi ve ?efkati esirgemeyen, içinde sevgi olan disiplini verebilen anne babay? çok iyi anlayabiliyorlar.

 

E?er yeti?kinler olarak gençlere model olam?yorsak, bunun suçlusu neden gençler olsun ki!

 

Modernizm ad? alt?nda kar?s?n? aldatan çiftler, çocuklar?n dindarla?mas?na kendileri sebep oluyorlar.

 

Modernle?me ad? alt?nda rant pe?inde ko?an, sosyal sorumluluk ta??mayan, özü sözü bir olmayan sahte modernler gençleri ancak menfaatleri ile kendilerine ba?layabilirler.

?nsani de?erlerin ve insan olman?n güzelli?ini arayan gençlere, ya iyi örnek olal?m veya temeli olmayan çe?itli korkular?n etkisi ile onlar?n önünü t?kamayal?m!

 

 Unutmayal?m! Kuvvetli fikirler insan? susturur, kuvvetli inançlar insan? ba?lar!

 

Dindar bir mühendis mi bir toplum için daha faydal?d?r, yoksa dindar bir cahil mi? Gençlerin önünü keserken bir daha dü?ünelim! Bu defa hiç olmazsa, akl?m?z korkular?m?z?n önüne geçsin!

 

Say?n Demirel’i, ömrü demokrasi mücadelesi içerisinde geçmi? bir kimse olarak bilirdik. Fakat bugün hükümeti y?kabilece?i alan olan, genç üniversite ö?rencilerinin özgürlü?ü olarak de?erlendirilmesi gereken türban meselesini kendisi siyasalla?t?rarak kaos olu?turmaya çal???yor. Say?n Demirel bu tavr?yla dindar olmak isteyen gençlerin hakk?na tecavüz ediyor.

 

Say?n Demirel’e demokrasi mücadelesinin ciddi bir tutarl?l?k ve fikir namusu gerektirdi?ini, halk?n?n beklentilerinden uzak kalarak, konjonktüre göre pragmatist davrananlar?n milletin gönlünde iyi hat?rlanmayaca?? uyar?s?n? yapal?m.

 

Ve topra??n alt?n?n da oldu?unu hat?rlatal?m!

  (KAYNAK.Nevzat Tarhan

 ntarhan@gmail.com)

 

15/3/2008
Bu yazı 1185 defa okundu.

Diğer Yazıları