YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

HÜRR?YET M?? DEMOKRAS? M??

 

 

    Öyle kavramlar vard?r ki, biri di?eri mi yoksa, di?eri biri mi oldu?u devaml? tart???l?r. Veyahut da birbirlerinin tamamlay?c?s? olarak kullan?l?rlar.

 

    Bu karga?adan mütevellit hürriyet  ve demokrasi mefhumlar?n?n ?slâmiyet’teki yeri de çok tart???lan bir konudur.( Buradaki deneme, “mevcuda” tercih meselesi de?il;hürriyet-demokrasi kavramlar?n?n mukayesedir.)

 

    Hakikat ölçüleri içerisinde ?slâmiyet’te demokrasi var m?d?r? ?nanan bir ki?i “Demokrat” olabilir mi? Yoksa ?slamiyet’teki i?lerli?i “hürriyet” mesabesinde midir?

 

    Demokrasi bir yöntem biçimi ve kitlelerin hakimiyeti sözkonusu oldu?u halde, bu hakimiyet görünü?tedir. Filhakika, bunun aksi bir durum mevzubahistir. Çe?itli yollarla istikamet alm?? baz? “lider” geçinenler, partiyi kurup ba?a geçebilmektedirler.?ktidar olmalar?nda birçok faktör vard?r. Reklâm, medyay? iyi kullanmak, toplumu sürükleyebilme gibi amillerdir.Burada mühim olan liderin iyi bir demagog olmas?... Buraya kadar partinin iktidara gelmesine bir nebze de?inildi.

 

    ?imdi de demokrasiden kimler yararlanabilir, kimler seçilebilir ve halk?n istedi?i bir lider mi (parti) iktidar olur?

 

    Bu sistemde herkesin seçilme ?ans? vard?r.Fahi?elerin,vergi kaç?ranlar?n, zaman?nda devletin aleyhine çal??anlar?ndan en basit köylüsüne kadar seçilme ?ans? vard?r. Hatta bunlar, en yüksek makamda ülkeyi yönetebilirler.Yani, seçilecek ki?inin,dünya siyasetinden , ilminden, iktisadî ve ahlâk?ndan anlamas? icap etmez.

 

    ?ktidardaki lider ki?inin, asl?nda her ?eyi ile kâmil derecesine ula?m?? ki?i olmas? gerekirken, sistemin verdi?i tavizden dolay? bu vas?flara haiz kimsenin de bulunmas? gerekli  de?ildir. Önemli olan ?artlar? kendi lehine döndürmesidir.Bir de demokratik sistemin söz hürriyeti,dü?ünce ve inanç hürriyeti gibi mefhumlar?n  bol kullan?ld??? bir vasat olsa da ve icraat?n? bunlar?n do?rultusunda oldu?u ifade edilse de, hakikatte bunun böyle olmad??? ortadad?r. Demokratik sistemde i?lenen çe?itli gayri kanuni fiillere kar?? “müeyyide” yoktur. Suçlu olan ki?inin suçu sabit olsa da çe?itli yollarla kurtulabilir. Bu da cemiyetin bünyesine  zarar verir.

 

    ?slâmi aç?dan ele al?rsak;?slâmiyet’te demokrasinin olmad??? görülür. Fakat ?u husus, hiç kar??t?r?lmamal?d?r: ?slâmiyet’te “ Hürriyet “ yok mudur? Elbette ki en büyük  hürriyet ?slamiyet’tedir. Bunu her alanda görmek mümkündür. Mesela bir Hadis-i ?erif’te ?öyle buyurulmaktad?r:

 

    “Ümmetim yetmi? üç  f?rkaya ayr?lacakt?r. Onlardan yetmi? ikisi cennete, bir firka ise cehenneme gidecekt?r.” ( Ahsenüt Tekaassün-Elmaktisi)

 

 ?u dü?ünce hürriyetine bak?n ki,yetmi? üç fikir ortaya ç?kacak,bunlar?n yetmi? ikisi makbul olacak.(Zikredilen Hadis-i ?erif’in mevzu oldu?u ileri sürülse de hakikat örtülmez. Bununla alâkal? di?er me?hur Hadis-i ?erif dahi fikir hürriyetinin ne kadar geni? oldu?una delalet eder.)

 

    Yukar?da yazd?klar?m?z? ?slâmî ölçüler içersinde mukayese edelim:

 

    ?slamiyet’te,ba?kanl?k (halife) edecek kimsenin, birçok vas?flar? bünyesinde bulundurma mecburiyeti vard?r. Bu vas?flar genel hatlar?yla; ilmî,dinî,siyasî,iktisadî gibi konularda en yüksek darecede olmas? gerekir.Bu vas?flara haiz kimse, halk?n ço?unlu?u taraf?ndan kabul gördü?ü taktirde  seçilir.

 

    Demokrasilerde var olan iktidar-muhalefet sistemi ?slâmiyet’te de vard?r.?slami yönetim muhalefet anlay???, demokrasilerdeki iktidar?(ba?kan?) y?pratma telâkkîsi de?ildir. ?slamiyet’te muhalefet s?n?rl?d?r.E?er devlet reisi ?slâmî hükümler d???na ç?karsa o vakit uyarma vazifesi “onlara” dü?er. Fakat reisi ikaz etme, onun yanl??lar?n? düzeltmedir. Yoksa y?pratmak de?ildir. E?er, “Emir”, hatalar?na devam ederse; baz? ?slâm alimlerine göre onun yerine daha iyisini getirmek laz?md?r. Normal ?artlarda,demokratik sistemin aksine, ?slami Yönetim’de ba?ta bulunan ömrü boyunca ba?ta kalmas? ilkesi vard?r.(Ehil oldu?u müddetçe)

 

    ?slami Yönetim sisteminde “müeyyide” esast?r. Yani suçlu, suçu ispatland??? anda cezas? verilir. Aksi taktirde,suçu ispatlanmam?? ise suçsuzdur.Bu durum, devlet mekanizmas?n?n hiç fas?la vermeden i?leyi?ini gösterir ve toplumda t?kan?kl??a yol açan “adalet” sisteminin devam ettirdi?ini gösterir.

 

    Son olarak da ?unu söyleyebiliriz: Ahlâk mefhumunun olmad???, tabii bir hayat anlay??? ve herkese bir s?n?rlama olmadan,istedi?ini yapabildi?i,hak ve hukukun güçlünün oldu?u; fahi?elerin bile ba? oldu?u bir sistemde, inançl? bir ki?inin demokratik sisteme  ne kadar  itibar edece?i de, ak?llarda kalan bir soru i?aretidir. Zira, ?slâmiyet’te bunlar?n aksi vard?r.

 

Not: Bu makaleyi 1992 y?l?nda Üniversite ikinci s?n?f ö?reci iken kaleme alm?? idim. Ama, do?rusu bir türlü cesaret edip de yay?mlayamad?m. ?imdi yakla??k 16 y?l sonra cesaretimi toplay?p yay?mlamaya karar verdim. Ümit ederim fikir dünyas?na katk? sa?lam?? olurum.

 

3/3/2008
Bu yazı 963 defa okundu.

Diğer Yazıları