YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

KEND?M?Z? B?L?RSEK;?AHS?YETL? OLAB?L?R?Z!

 

Türkler bir ?rk ve millet olmak haysiyetiyle yeryüzünün en ?erefli insanlar?d?r. Karakterleri pek asil ve yücedir... Asaletleri al?nlar?nda ve amellerinde yaz?l?d?r... Onla­r?n yurdu efendiler diyar?d?r, kahramanlar, ?ehitler ül­kesidir. Bence insaniyete ?eref veren böyle bir milletin dü?man? olmak insanl???n dü?man? olmaktan farks?z­d?r. Böyle bir lekeden Allah beni korusun.Frans?z ?air Lamartine

Belki de yak?nda himayeye muhtaç olacaks?n?z. Asla Rus'a yana?may?n, haindir sizi yok eder. Fakat kendinizi Osmanl?lara emanet edin, adil ve merhametlidir­ler.

Bo?dan Beyi Büyük Stefan'?n  o?ullarma vasiyeti

Yirmi yedi y?l kadar önce baz? Protestan Frans?zlar pa­di?ah?n ülkelerinden birine s???nmay? tasarlad?lar. Bu kararlar?n?n birinci sebebi katolik Fransa'n?n Protes­tan Frans?zlara kar?? devaml? zulmü, ikinci sebebi ise Türklerin bütün dinlere kar?? cihan?ümul ve de?i?mez müsamahas? idi.Cenevizli Chenier

Sizin gibi gözü doymaz prenslerin, toprak a?alar?n?n ve burjuvalar?n idaresi alt?nda ya?amaktansa, Osmanl?lar?n idaresi fakirlere daha hay?rl?d?r.

Protestan mezhebinin Kurucusu Martin Luther

1526'da (Mohaç'a giden) 200.000 ki?i, ekilmi? tarlalara ayak basmadan ve tek bir ot koparmadan imparatorlu?un Rumeli yakas?n? bir bastan bir ba?a geçmi?tir.

Frans?z Yazar J. Michelet

Türk hakimiyetinden yerli H?ristiyanlar bu bak?mdan da memnundular ki Türkler gelmeden önce ülkeleri devaml? asayi?sizlik ve tahribat içindeydi. ?imdi ise sükun hüküm sü­rüyordu... Viyana bozgunundan sonra Venedikliler geçici olarak Sak?z ve Mora'y? i?gal ettiler. O kadar zulüm yapt?­lar ki, Sak?z ve sonra Mora'ya Türkler dönünce yerli Rum­lar onlar? büyük sevinçle kar??lad?lar.

Frans?z Tarihçi Fernard Grenard

Padi?ah?n imparatorlu?unda herkes kendi halinde bahtiyar olabilirdi. Mutlak bir dini hürriyet hüküm sürerdi ve kim­se ?u veya bu inanca sahip oldu?undan dolay? bir zorluk­la kar??la?mazd?.

Ünlü Türkolog Franz Babing

25/2/2008
Bu yazı 1099 defa okundu.

Diğer Yazıları