YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

KÜLTÜR EMPERYALİZMİ VE MİSYONERLER

 

   Asrımızdaki eski sömürgecilik usulleri tarihe karış­makta, yerine daha sinsi ve gizli bir sömürgecilik ikame edilmektedir. Garp alemi Asya ve Afrika devletlerim eskisi gibi silah ve ordu kuvvetiyle sömürememektedir. Ancak, kültür, iktisat, ticaret sahalarında bu milleti soyrnaya ve kendi hizmetinde kullanmaya devam etmektedir. Bu yeni sömürgecilikte misyonerler ve onların açtıkları okullar mühim rol oynamaktadırlar. Bu okullarda zehirlenmiş olarak yetişen ve bulundukları memleketlerde idareci mevkilerine geçen kimseler, sinsi sömürücülerin emellerine alet olmaktadırlar. Öyle ki, Misyoner mekteplerinde yetişip, sonra da mühim mevkilere gelen bu türlü devlet adamları, kendi öz milletlerine, müstemlekecilerden daha fazla zulüm yapmaktadırlar. Onlar kendi vatanlarım bir «autocolonie» olarak idare etmekte, içinden çıktıkları milleti ezip soymaktadırlar. Misyoner okulları gayrı Hıristiyan devletlerin milli istiklallerini ihlal eden za­rarlı müesseselerdir.

 

  Değerli fikir adamlarımızdan Nurettin Topçu'nun misyoner mektepleri hakkında, aşağıda iktibas ettiğimiz satırları, meselenin bizdeki yönünü bütün çıplaklığıyle gözler önüne serecek bir belagattedir:

 

 «Altı yüz yıldan beri dıştan yaptığı akınlarla muvaffak olamayan, son asırlarda ise ana yurdun sadece peyk ülkelerini kopararak ayıran düşman, zaferini temin için azar azar içimize sızdı. Ruhlarımıza mayasını karıştırmak istedi. Ve geçen asırda, Fatih'in istanbul'u aldığı surlardan bu milletin kültürünü fethedeceğini söyleyen Amerikalı Hamlin'in (*) bu sözünün sembolleştirdiği davayı, yani kaleyi içinden alma davasını güttü. Zehirli iğnesini varlığımızın her tarafına geçirecek, mektebe, aileye, zevke, kazanca, sanata, ahlaka ve dine kadar bünyemizin her tarafına zehrini akıttığı halde kendini göstermeyen düşman, altı yüz yıllık aynı düşmandır. Dışımızda iken onu görüyor, ona karşı, cihad açıyorduk. Şimdi benliğimize girdi. Kültür halinde, san'at halinde, ahlak ve aile hayatı halinde, servet ve mülkiyet halinde, hatta din halinde bize nüfuz etti. Asıl benliğimiz olduğuna bizi. içimizdeki safdilleri ve masum bir gençliği inandırmak istiyor, muvaf­fak olduğu yerde kanlı ellerini gösteriyor. 31 Mart hadisesini yapıyor, isyanları körüklüyor. Neron gibi Roma'yı yaktırdıktan sonra «Romalılar! Uyanın, ayaklanın! Hıris­tiyanlar şehrinizi yakıyor!» diye tellallar bağırtıyor.

 

  Şehirlerini kuşatan ordunun ezan sesleriyle dehşet du­yan düşman, bu ezanların vatanında, ruhlarına çan sesle­rini sindirmek için sînesine aldığı nesilleri, kendi kültür yuvalarında zehirliyor. Bunun karşısında bin yıllık bir millet, neşriyatiyle, vicdaniyle, irfaniyle, üniversitesiyle bin yıllık bir millet lakayd duruyor. Nerede bu kültürün ibni Kemalleri?

 

   Ecnebi mektep meselesi derin bir yaradır. Davanın si­yasî zaruretleri bizi alakadar etmez. O hususa temas et­miyoruz. Ancak prensip itibariyle, her milletin kendi vatanında kendi mektepleri vardır. Yabancı mektepte oku­mak isteyenler, yabancı vatanlara giderler. Mektep, millet kültürünün, millet ruhunun bayrağıdır. Vatan topraklarında yalnız o bayrak dalgalanır. Yabancı mekteplerin yaya­cağı kültürler, bir memlekete medeniyet ve irfan getir­mez, belki o milletin küîtürünü yara bere içinde, perişan bırakır; millî şahsiyetin millet kültürü ile vücut kazanmasını imkansız kılar, ileri bir milletin kültüründen fay­dalanmak için. kültürün tarlası olan vatana gitmek lazım­dır. Memleket içinde yabancı mektep, millet kültürünün ağacım köklerinden tahrip eden, ona zararlı bir nebattır. Kendi vatanında millî kültürünün değerlerini yaşatan yabancı mektep, vatanının dışında misafiri olduğu milletin kültürüne karşı koyan menfi bir kuvvettir, öz vatanında kendini isteyen çocuklarına sevgi ile sunulur. Yabancı bir vatanda, o vatanın çocuklarının kalbiyle, onlar ister farkında olsunlar, ister olmasınlar, çarpışır ve kalblerini aşındırır. Her milletin vatanperverliği samimî olarak, kendi va­tanında yaşanır. Başka milletlerin millî değerlerini tanıyarak faydalanmak isteyenler, onu, kültürün ancak kendi vatanında bulurlar.»          

 

Misyonerlik faaliyetleri hakkında söylenecek sözümüz çoktur. Bu mev'zuda fikir adamlarımıza düşen vazife ve mes'uliyet son derece büyük ve ağırdırMillî bünyemizi tahrip eden zararlı cereyanlar meyanında bu hareketi de inceleyip, halkı uyandırmak, yabancılann açtıkları mekteplere boykot ilan etmek, Hıristiyanlığa karşı reddiyeler hazırlamak bu cümledendir.

 

(*) Robert College'i kuran papaz. (Kaynak: M.ŞevketEygi, Hıristiyanlığa Reddiye,Bedir.Yay.,İst.,1995)

07.07.2008
Bu yazı 888 defa okundu.

Diğer Yazıları