YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

M?LLÎ ?UURLANMA; MUKADDESATA YÖNELMEKT?R!(

-Çanakkale ?ehitlerimizin aziz ruhlar?na-

  Millî ?uurlanmaya mani olmak isteyen  dahili ve harici bedbahtlar?n, ?uurlanman?n zirvesi olan Çanakakle Destan?n? nas?l yoketmek istediklerine , nas?l içini bo?alt?lmak istenildi?ine ?ahit olmaktay?z. Çanakklale Destan?'n? mukaddeslerden tecride (soyutlamak) yeltenenler ; "Dirili?i"; " ?rk"la?t?ma çabas?nda olanlar?n niyetlerini anlamakta güçlük çekmiyoruz. Bizde ki millile?menin  ?rkla?maktan farkl? oldu?una ay?rt edemeyenlerin   "bilimsel"!  beyanlarda bulunmalar?  meseleyi "a?a??lanm??l?k" hissiyat?na sürüklemektedir.Halbuki Çanakkale Destan?'nda,  bir milletin  maddi yönünün maneviyatla nas?l tamamland???na kesin bir delil vard?r. Bu deliller kar??s?nda bir k?s?m gaflet ve dalâlet içinde olanlar?n meseleyi “hurafeler” ?eklinde çarp?tmas?na da  ?a?mamak gerekir.

  Peki,Çanakkale Destan?'na hangi "?uur"  tesir etmi?tir?

  Dâhili ve hârici dü?manlar?m?z?n korkmas?na sebep olan  milli ?uurlanman?n esas? neye dayanmaktad?r?

  Nas?l bir tarihe sahibiz ki biraz dahi aya?a kalkma çabam?zdan bu kadar kormaktad?rlar?

 

  Nas?l bir ?anl? maziye sahip oldu?umuzu hat?rlamakta fayda vard?r.

 

  Hat?rlayal?m ki; ayaklar?m?z yere bass?n..

 

  Hat?rlayal?m ki; istikbale  güvenle bakal?m..

 

  Hat?rlayal?m ki;umudumuz ve ümidimiz yeni nesli  k?ymetlerimizle donatal?m..

 

  Hat?rlayal?m ki;millî ?uurlanma evvela zihnimizde, daha sonra fiilimizde tezahür etsin..

 

  Hat?rlayal?m ki;bütün be?erin nas?l ümidi oldu?umuz belleklere yerle?sin..

 

  Ve,bu "Emperyal Misyonumuzu" Cihan?ümul  bir dava haline getirelim..

 

   O halde Müslüman-Türk milletinin geçmi?inde neler var? 

 

*Malazgirt'te Bizans'?n ümidi Romen Diyojeni ma?lup edip esir ald?ktan sonra ba???layan engin bir müsamaha ve ?efkat var.

 

* ?slam mülkünü yaka-y?ka Ni?bolu'ya gelen küfrün tepesine y?ld?r?m gibi dü?üp emellerini tarumar eden kuvvet var.

 

* “Gök kubbe çökse m?zraklar?m?zla tutar?z" diyebilecek kadar ma?rur Haçl? güruhunun gururunu Kosova'da ve Varna'da k?ran azamet var.

 

 * Bizans'?n ikinci adam? Grandüh Noktaras'a, "?stanbul surlar? önünde Latin serpu?u görmektense Müslüman sar??? görmeyi tercih ederim" dedirten hikmet var.

 

* Kostantiniye'nin muhkem surlar?n? iman?n?n ate?iyle yakarak hadis-i ?erifteki müjdeye ula?an ve bir milleti Peygamberimizin medhine ula?t?ran saadet var.

 

* Koskoca ?stanbul Fatih'ine "Ak Hocam?n kar??s?nda ellerim titrer, söyleyeceklerimi ?a??r?r?m, bu pîre hürmetim ihtiyars?zd?r" dedirten hürmet var.

 

* Yavuz Padi?ah'? Çald?ran'dan Tih Sahrasi'na götürüp Mercidab?k sonras?nda hilafetle kucakla?t?ran keramet var.

 

*Muhte?em Süleyman'a ihti?am verip dünyan?n en kudretli hükümdar? haline getiren rahmet var.

 

* Preveze'de Barbaros Hayreddin'i dünyan?n en güçlü armadas? kar??s?nda muzaffer k?lan hakikat var.

 

* Y?llar süren muhasaralardan sonra, Rodos ve Girit gibi, ?l?nmaz san?lan adalar? alan savlet var.

 

* Osmanl? sadrazam?na, "Yelkenleri atlastan, halatlar? ibri­?imden" bir donanma vücuda getirebilece?ini söyleten servet var.

 

*Zaman zaman Avrupa imparatorlar?n?n bile s???na?? olan ?anl?, cihangir, adil, medenî, muktedir, azametli bir devlet var.

 

* Türkülere, destanlara s??mayan; altiyüz küsur sene ?an?yla, ?erefiyle dünyan?n yar??ma hükmeden hamaset var.

 

* Yabanc? milletlere bile, "Ülkemizi feth ediniz, kilise ve aristokrat zulmünden bizi kurtar?n?z" diye yalvartan dillere des­tan hizmet var.

 

* Fransa Kral? Fransuva'y?, Alman imparatoru ?ariken'in esaretinden tek bir mektupla kurtaran himmet var.

 

*Üç k?tada, yakla??k 22 milyon kilometrekare toprak üstün­de hükümran olup, yetmi? iki buçuk milleti çat??t?rmadan yöne­ten maharet var.

 

* Be?ikteki oymalardan, mezarta?lar?ndaki kabartmalara ka­dar, san'at? be?ikten mezara kadar yayan san'atkar f?trat var.

 

*Bugün bile dünyan?n en kudretli mimarlar?na parmak ?s?rtt?ran Selimiye'si, Süleymaniye'si, Sultanahmed'i; sebilleri, çe?­meleri, kubbeleri, minareleri, vak?flar?yla "Hayat muavenettir yard?mla?mad?r" düsturunu ihya eden kemalat var.

 

*Kar??s?nda padi?ahlar? bile el pençe divan durduran, padi?ahla s?radan vatanda?? e?it sayan, dini. dili, rengi ne olursa olsun kimseye asla imtiyaz tan?mayan bir adaletle, küffar kar??s?nda gürül gürül gürleyen co?kun hiddet var.

 

* Rodos'u feth etmeden önce karaya ç?k?p yollar, çe?meler anlar yapan, "Ya feth edemezsek bu emeklerimiz bo?a gitmez mi?" diye soran askerlere, "Hay?r, çünkü biz faydalanamasak da ba?ka insanlar faydalanacak, bu bize yeter; önemli olan in­sanlar?n hayr?na bir ?eyler yapmakt?r, bizim burada bulunu?umuzun sebebi dahi budur" diyen medeniyet var.

 

*Son savletiyle "Çanakkale Geçilmez" hükmünü tarihe yazd?ran izzetle; y?k?ld??? yerde yeniden dirili?i gerçekle?tiren îmanl?, kararl?, zinde bir millet var.

 

3/4/2008
Bu yazı 2330 defa okundu.

Diğer Yazıları