YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

M?LLÎ ?UURLANMA; MUKADDESATA YÖNELMEKT?R!

 (Müslüman-Türk Nesline ?thaf?md?r)

 -Çanakkale ?ehitlerimizin aziz ruhlar?na-

   Evet,; dün böyledik; bugün nas?l?z? Bunun üzerinde uzun uzun tefekkür etmeliyiz.

   Öyleyse ; millî ?uurdan ne?et eden mukaddes ?uurlanmay? nas?l tesis edece?iz? Bunun yolu seciyeli(karakter) ve meziyetli bir neslin mücehhez olarak haz?r k?ta  halinde vazifeyi deruhte etmesidir.Seciyeli ve meziyetli neslin en müessir(etkili) ?ubesi vazife ?uuru ve sa­dakattir. ?uurdan ve sadakatten mahrum olan nesil; bak?ma muhtaç halde ya?ayan bitkilere benzer. Bitikiye suyu ve gübresi verilince ye?erir; verilmeyince naçar vaziyette hazin sonunu bekler.Bu gibi, ba?kas?na muhtaç olan insan, ihtiyaç duydu?u ?eyi almak mecburiyetinde olunca –namert dahi olsa- uzat?lan yard?ma bîgâne kalamaz.Halbuki Müslüman-Türk genci, köklerini su kaynaklar?na do?ru uzatmay? bilmeli, arad??? ve muhtaç oldu?u mefkûreyi yüksek ?uuruyla tesis edebilmelidir.

 

  Müslüman-Türk genci, millî bütünlük, geli?mi?­lik ve insanî k?ymetler ad?na kendi uhdesine tevdi edilen vazifeyi mukaddes kabul etmelidir. Mukaddes vazifeyi noksans?z bir ?ekilde yerine getirme ahd ve ceht içinde oldu?unu tevdi edenlere kar?? fiilen ispat etmelidir. Bu vazifeyi yerine getirirken kendi musabesini yapmal?; muhasebeyi de millî ve manevi de?erler zeminine oturtmas?n? da bilmelidir.Muhasebesini yapamaz veya muhasebeyi kendi takdirine göre yaparsa çok sesli?i?e i?arettir ki, millî ?uurun hedefine vuslatta buna yer yoktur. Bu da??n?kl?k demektir. Ayr?l?kta  zahmet var?rdr,esaret vard?,ithal fikir ve i?gale davetiye vard?r.  Müslüman-Türk genci, kendi do?rular?ndan; “bana göre böyledir” gibi fikirlerden uzak olmal?d?r.Bunun yerine menba?n? Mukaddes De?erlerden alm?? bilgi ve becerileriyle-ecdad?n?n kutsî emanete sahip ç?kt??? gibi- dört elle sar?lmal?d?r. ?nanç de?erlerine ters dü?üncelerden ?rak bir telâkkîyi daima  gözetmelidir. 

 

  Milli ?uurun te?kilinde en mühim safhada ise, “Bana necilikten”, “Bunda benim ne gibi menfaatim var”, “Bana dokunmayan y?lan bin y?l ya?as?n”, “Her koyun kendi baca??ndan as?l?r” gibi Siyonist-Materyalist anlay??tan zinhar uzak durulacakt?r Yani, Müslüman-Türk genci, “Egoizm”i hayat?n hiçbir a?amas?nda dost edinmeyecektir. Bu gibi fikirlerden uzak durdu?u gibi, vazifesinde milli bütünlük ve hürriyeti için “mazi-hal-ati” dengesini tesis edecektir. Bu hal üzere baz? kay?plar? gözard? etmeden;bunun mukaddes bir dava oldu?u müdrikli?inde;umumi menfaati, hususi menfaate tercih edecektir.Umumun menfaatindeki inceli?i idrak ederek;yani “cemaatteki ruhu” bilerek hareket noktas?n? ve rotas?n? ona göre tayin edecek. 

 

   Müslüman-Türk genci, âdeta bir ahlâk abidesi olmak mecburiyetindedir.Bunun aksi; ta??d??? mükemmel tarihî ve millî de?ere, hep ahlakî üstünlükle ayakta kalm?? ve bu­lundu?u insanl?k mevkîsini hak­ketmi? ecdad?na, daha önemlisi, en mükemmel din olan ?slâm'a ve onun e?siz ahlâk?yla ahlâklanm?? Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e ihanet olur.Onun Vâris-i Nebisi’ne s?rt çevrimek olur. Nas?l ki cemiyetler ahlâks?zl?klar? neticesinde hak ile yeksan ol­mu?, devletler tarihe gömülmü?se, ademo?lunu da be?eriyet arenas?nda zelil ve re­zil eden, kölele?tiren, nâmerde el açt?ran ahlaks?zl?kt?r.

 

  

 

5/4/2008
Bu yazı 1929 defa okundu.

Diğer Yazıları