YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

M?LLÎ ?UURLANMA; MUKADDESATA YÖNELMEKT?R!(

 (Müslüman-Türk Nesline ?thaf?md?r)

      -Çanakkale ?ehitlerimizin aziz ruhlar?na-

Bu milletin yegane ümidi olan sevgili gençler;mukaddes dava ?uuruna sahip olmak istiyorsan?z,her ?eyden önce sahih gelenekle yo?rulmu? irfanla, kültürle ve ?slâmî kaideler ölçüsüyle ahlaklanmal?s?n?z.?eref,kendisinden taviz verilemeyen en önemli hususiyetlerdendir. ?erefsizce ayakta kalmaktansa, ?erefli can vermek üstün insanlar?n özelli?i ve ?iar?d?r.

 

  Hizmet adam?,kendine istemedi?i,ba?kalar?na reva gör­medi?i ve egosunu yendi?i müd­detçe ahlâkl?d?r. Asla yalan söyle­mez; çünkü yalan söylemek yap­rak gibi esen rüzgara göre ?ekil al?r. Do?ruluktan taviz vermemelidir.Toprak gibi a??r, vakur, toplay?c?, verimli, kucaklay?c? ve ?efkatli olmal?d?r. “Halka hizmet Hakka hizmettir " prensibini ?iar edinmelidir

 

   K?ymetli gençler;Milli ?uuru olmayanlar?n dava ?uuru da olmaz, olamaz. Dava ?uuru, bilinçlenmekten geçer. Bilinçli bir nesil ara?t?rmakla husûle gelir. Ara?t?rmak da okumakla mümkündür. Okumak ise do?ruyu, güzeli bilmekle olur. Bilmek, ilim ile mümkündür. ?lim

 

ise ilk emir olan “?kr’a”(oku) emr-i ferman?yla vahiy gelene?inin imbi?inden süzülerek  bizi biz yapan  mukaddes k?ymetlerimize s?ms?k? sar?lmak ile olur. Vermeyi daima ?iar edinmi? bir neslin vücuda gelmesiyle dava ?uuru te?ekkül eder.Millî hasletlerin bütün benli?imize nak?? nak?? nak?edilmesi neticesinde fiili olarak tezahürü ile mümkündür.

 

   Dâvâ ?uuru,“Hizmet muvaffak olsun da, vars?n bizim yerimiz caminin pabuçlu?u olsun” mefkûresinin bütün gençlerimizin gerçek mânâda ba?tac? etmesiyle mümkündür. Bu veciz düsturu serlevha ederek hayata bak???n? yönlendiren, vizyonunu ve misyonunu bu umde do?rultusunda çizen bir neslin,Müslüman-Türk ruhunu; yani millî ?uuru yeniden tesis etmesi kabildir. Böylece,dalga dalga,içte ve d??ta;bütün yeryüzü sath-? mahallinde bu misyonu yüklenecek ve yüklenme cehdi ve gayreti içinde olacak siz gençlerin yeniden o ruhu diriltme “K?z?l Elman?z”,hayalden gerçe?e dönü?ecektir.

 

   Yakla??k bir as?r evvel karanl??a k?z?p terk-i diyar etmektense; bir mum yakarak; mukaddes nuru yayman?n gayretini bütün benli?inde hissetmi? ve bunu  evvela kendi içinde;daha sonra dalga dalga,özden çevreye do?ru yayarak;da?-ta?, dere-tepe demeden; yaz-k?? durdurak bilmeden; varl?k yokluk nedir anlay???n? terk edip, milli ?uurlanman?n yeniden in?as?n?n ve ihyas?n?n temellerini atan bir telâkkînin; art?k, ümidvar oldu?umuz nesli gördü?ümüz ?u zamanda bu ideali ehemmiyetine göre hayata geçirecek memuriyetler sizlerin s?rtlar?ndad?r. Bu u?urda mücadele verilmesi  hepinizin ve hepimizin vazifesidir. Herkes sorumlulu?unun bilincinde olarak  vazifesini yerine getirirse;sahas?nda en iyisi olman?n gayretiyle çal???rsa, dâvâ ?uuru te?ekkül etmeye ba?lam?? demektir.Mes’uliyetimizin idrakiyle hareket etti?imiz müddetçe;birer aksiyon  adam? olarak; Necip Faz?l’?n dedi?i gibi: “ Surda bir gedik açt?k, Mukaddes mi mukaddes; Ey kahpe rüzgar ne yandan esersen es” rahatl???yla iki cihanda saadete erece?inizden endi?eniz olmas?n.

 

  Millî ?uuru hakiki mânâda bütün benli?ine ilmek ilmek nak?etmi? ve bunu dâvâ ?uuru içinde meczetmi? bir anla??y?n müdrikli?inde olman?z ümidiyle…

 

  Bu mukaddes davan?n ?uurlu birer ferdi olman?z temenisiyle..

 

  Ve, Cenab-? Hakk’tan bu ümid ve temennilerinizi hayat?n?zda tatbik etme imkân?n? bah?etmesini diliyorum..

 

 Cenab-? Hakk,bütün ?uurlu dualar?n?z? ve dualar?m?z? kabul etsin.

 

 

 

7/4/2008
Bu yazı 2289 defa okundu.

Diğer Yazıları