YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

Niye yol alam?yoruz? 2

 “Yetkisi çok, sorumlulu?u yok”lar,saltanat?n? devam ettiriyorlar;milletin ise anas? a?l?yor!

 

  Dünyaya tek gözle bakmak bu olsa gerek..

 

 Türkiye melelerine “memur “zihniyetiyle bakanlar; kendini garantiye alman?n verdi?i rahatl?kla “giyotinleri”n i?lemesine  imkan veriyorlar..

 

 Ama göüzmüzü dünyayn?n “reel”,” hakiki”, “gerçek” sorunlar?na çevirdi?imizde “günyad?n” demekten ba?ka bir ?ey gelmiyor elimizden..

 

 Global bir kriz ba??ra ba??ra geliyor.

 

ABD’de konut sektöründe geri ödeme sorunundan ortaya ç?k?p bankalar? içine alan girdap, bütün dünyaya yay?lmaya ba?lad?.

 

Önce Çin’i etkisine alacak kriz, oradan Bat? Avrupa’ya ve ard?ndan da Türkiye’ye gelecek. Uzmanlar?n söyledi?i bu.

 

?imdi piyasada ya?anan durgunluk, bu gelmesi muhtemel krize kar?? piyasalar?n tav?r almas?. Borsa diliyle söylemek gerekirse, “krizi sat?n almas?” demek. Yani gelecek duruma göre tavar almak.

 

Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Ba?kan? ?zzet Karaca’n?n ifadesi ile “E?er bu çalkant? krize dönü?ürse, bu kez ad? finans krizi olmaz. Reel ekonomi krizi” olacak.

 

Bir di?er ifade ile 2001 krizi, Türkiye’nin kendi iç finansal yap? sorunundan kaynaklanan bir kriz idi.

 

Onda ?irketler d??a aç?lmay? sa?layarak bir ç?k?? yolu buldular. Bunda ise bulmalar? o kadar kolay de?il. Çünkü

 

aç?lmak istedikleri dünyada kriz var.

 

?imdi dünya “geliyorum” diyen krize kar?? ne yap?yor, biz ne yap?yoruz. As?l soru burada.

 

ABD Merkez Bankas?, piyasada para bollu?u olu?turmak için ana faiz oran?n? hafta ba??nda yeniden dörtte üç puan (0.75) daha indirdi. Enflasyonu art?rma riskine ra?men… Ba?kan Bush, tüketimi te?vik etmek amac?yla 150 milyar dolarl?k bir te?vik paketi aç?klad?.

 

Buna ra?men, enerji fiyatlar?n?n artmaya devam etmesi, ?irket sermayelerinin erimesi, gayrimenkul fiyatlar?n?n h?zla geri gelmesi, özel tüketim üzerinde frenleyici etki yap?yor. Bütün bunlara ra?men piyasalar rahatlam?yor.

 

Dünya ekonomisinin üretim merkezi durumunda olan Çin, ABD'nin iyile?mesi için dua ediyor. Çünkü dünyada tüketilen her üç ?eyden birini ABD'liler tüketiyor. (Dünya ekonomisinin yüzde 36's?) Avrupa ise alaca?? tedbirlerin çerçevesini netle?tirmek amac?yla ABD’deki krizin dibe vurup vurmad???n? hesaplamaya çal???yor. Bir yandan da enerjisini ekonomideki aç?klar?n? kapatmaya odakl?yor.

 

Bizde durum yürekler ac?s?. Bir taraftan bacay? sarmaya ba?layan global bir yang?n var. Öbür tarafta sorumsuzca krize davetiye ç?karanlar.

 

Osmanl? döneminden bu yana, Türkiye’deki krizlerin temel bir sebebi var. Cari aç?k. Daha do?rusu döndürülemez hale gelen cari aç?k.

 

Aç?k söylemek gerek, bu hükümetin en ba?ar?s?z oldu?u alan i?sizlik ve büyüme de?il. Onlar sonuç. As?l sorun CAR? AÇIK.

 

38 milyar dolar cari aç???m?z var. Bunun çevrilmesi için her gün 100 milyon dolara ihtiyaç var.

 

Evet yanl?? okumad?n?z her gün 100 milyon dolar. Bu rakam? bulamad???m?z gün kriz kap?m?z? çalacak.

 

?imdilik aç?k çevriliyor. Özelle?tirme gelirleri, do?dudan yabanc? sermaye giri?i bunu sorun olmaktan ç?kar?yor.

 

2001 krizinin patlak vermesi, “yetkisi çok sorumlulu?u yok” cumhurba?kan?n?n bilinen ç?k??? yüzünden ya?anm??t?.

 

K?ldan ince k?l?çtan keskin köprü üzerinde giden Türk ekonomisi, bir anda kendini ate?in içinde bulmu?tu. Milyonlarca i?çi i?ini kaybetti, yüzbinlerce i?yerinin kap?s?na kilit vuruldu.

 

Ne var ki s?k?nt?y?, i?çisiyle i?vereniyle özel sektör çekiyor. Kamuda çal??anlara hiçbir ?ey olmuyor. Kamu görevlilerinin 2001 krizinin en derin günlerinde bile maa??n? almad??? oldu mu? B?rak?n alamamay? en küçük bir gecikme bile söz konusu olmad?.

 

Krize neden gösterilen dönemin Cumhurba?kan? Sezer’in ödedi?i tek bir fatura oldu mu? Asla olmad?.

 

TOBB Ba?kan? Rifat Hisarc?kl?o?lu, hafta sonunda Kartepe’deki Ekonomi Gazetecileri Derne?i’nin (EGD) toplant?s?nda dile getirdi?i çok önemli bir ayr?nt? vard?. Hisarc?kl?o?lu, “Dünyada memurun yarg?lanmas?n? Anayasa hükmü haline getiren tek ülke Türkiye” dedi.

 

Çünkü 1982 Anayasas?’n? haz?rlayanlar kamu görevlileri idi. T?pk? 1961’de oldu?u gibi. Hisarc?kl?o?lu, “Anayasay? haz?rlayanlar önce kendi konumlar?n? güvence alt?na al?yorlar” diyor.

 

Türkiye’de bir memurun yarg?lanma süreci, bir milletvekilinin dokunulmazl???n?n kald?r?l?p hakim kar??s?na ç?kar?lmas?ndan daha zor bir süreç.

 

?imdi 2001’deki Sezer’in yapt??? “tetikleme” görevinin bir benzerini Yarg?tay Ba?savc?s? Abdurrahman Yalç?nkaya yap?yor.

 

Sezer, Ecevit’e Anayasa kitapç??? f?rlatm??t?. Ba?savc? Yalç?nkaya AK Parti’yi kapatman?n pe?inde.

 

Türkiye’de bir kriz oldu?unda Ba?savc? Yalç?nkaya’n?n ruhu duyacak m?? Maa??n? aynen almaya devam edecek. Bulundu?u makam?n riske girmesi söz konusu olmayacak. Özel ?oförü, korumalar? içinde standartlar?n? aynen sürdürecek.

 

Türkiye’nin temel sorunlar?ndan birisi, “yetkisi çok, sorumlulu?u yok” makamlar?n çoklu?u.

 

Sorumluluk verip yetki vermemek ne kadar hatal? ise yetki verip sorumluluk vermemek de o kadar büyük sorun.

 

 

 

25/3/2008
Bu yazı 888 defa okundu.

Diğer Yazıları