YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

Osmanl? i?galci miydi?(2)

 1923’ün hemen arkas?ndan ba?layan ve en yetkin ifadelerinden birini Mustafa Kemal Pa?a’n?n ?zmir ?ktisat Kongresi’ni aç?? nutkunda bulan “Türkleri sömüren Osmanl? hanedan? temas?”, art?k yerini, resmi düzeyde bile insanl??a model olacak eserlerle gö?sümüzü kabartan daha seçmeci bir Osmanl? imaj?na b?rakmaktad?r. Bunun en çarp?c? misalini Sultan II. Abdülhamid’in 1909’den bu yana geçirdi?i dönü?ümde bulabiliriz. 1940’larda Abdülhamid’i savunmak cesaret isterdi, bugünse neredeyse ona sald?rmak cesaret istiyor!

 Tabii Kurtulu? Sava??’n?n ard?ndan içine girdi?imiz “sömürgeci Osmanl?” slogan?n?n bize Avrupa’dan, emperyalizminin sinsi propaganda makinelerinden empoze edildi?ini görmemiz gerek. Emperyalizm Osmanl? topraklar?nda nereye i?galci olarak girdiyse ora halk?na, Osmanl?’n?n i?galci bir güç olarak ülkelerinin tepesine çulland???n? ve onlar? sömürdü?ünü, kendilerinin ise özgürle?tirici ve uygarla?t?r?c? bir ?im?ek gibi ülkelerinin üzerinde bir “nimet” gibi çakt?klar?n? göstermek tela??na dü?üyorlard?. Amaç, Osmanl?’y? i?galci gibi gösterip kendi sömürü düzenlerini temize ç?karmak, me?ruiyetlerine zemin haz?rlamakt?.

 Cezayir’de böyle, K?r?m’da böyle, Suriye ve Irak’ta vs... böyle.

 M?s?rl? bir Osmanl? dostu, Muhammed Harb hoca, Arap alemindeki tarih ders kitaplar?n?n birbirinden, hepsinin de ?ngiliz ve Frans?z i?galcilerinden kopya edildiklerini söylemi?ti bir keresinde. Tabii bugün Arap alemindeki Osmanl? aleyhtarl???nda bu tarafgir e?itimin inkâr edilemeyecek bir pay? oldu?unu söylememiz laz?m.

 Kald? ki, bizim okul kitaplar?nda da yak?nlara kadar Araplar hakk?nda benzer iftiralar yaz?l? de?il miydi? Araplar bizi arkadan vurdu, laflar? bize kakalan?rken, Arap çocuklar?na da ‘Osmanl? sizi soydu so?ana çevirdi’ masallar?n? belletmi?lerdi anla??lan. Böylece y?llar boyu birbirimize durduk yerde kinlendik.

 Peki kim kazançl? ç?kt? dersiniz? Yoksa Bush mu?

 Oysa Arap ayd?n? da uykusundan uyan?yor bizim gibi. Görüyor, bak?yor, okuyor ki, Arab? Türke, Türkü Kürde, Kürdü Çerkeze kötületenler, k?rd?ranlar, dü?man edenler ayn? mihraklar. ?erif Hüseyin’in nas?l oyuna getirildi?ini Lawrence’in hat?ralar?ndan ö?reniyorlar. Ve i?te o zaman “Biz ne yapt?k?” diye dövünüyorlar ister istemez.

Evet, biz ne yapt?k? Nietzsche’nin delisinin hayk?rd??? gibi, güne?i nas?l silebildik ufuklar?m?zdan, okyanusu nas?l içebildik?

Güne? de, okyanus da, anla??l?yor ki, ümmetin vahdetinin tezahürü olan Osmanl? imi?. Osmanl?, Ahmed Midhat Efendi’nin deyi?iyle, bütün maddi tezahürlerin ötesinde “bir mana-y? mukaddes” imi?. Yani Osmanl? asl?nda yabanc? bir madde de?ilmi?. Sen, ben, o, yani biz imi?. Bizim yüzümüzmü?. Kendi yüzümüz.

 

10/4/2008
Bu yazı 1167 defa okundu.

Diğer Yazıları