YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

PUSLU HAVADA AYDIN’DA M?YONERLER “ ?AH” DEMEK ÜZERELER!!

          Ülkemizi gün geçtikçe ahtapot gibi saran misyonerler, Ayd?n’da maalesef çok mesafe kat etmi? durumdad?rlar.Ayd?n’?n içinde ve ilçelerinde; özellikle Didim ve Ku?adas? gibi tatil beldelerinde çöreklenmi?;zehirli salyalar?n? gençli?imize ve muhtaç insanlar?m?za ak?tmaktad?rlar. ?tina ile seçtikleri itikad? zay?f, Müslümanl???n ne demek oldu?undan  habersiz ve ayn? zamanda fakir, ihtiyaç sahiplerini ?er gayeleriyle;akrebin k?skac?nda yo?urdu?u gibi yo?urmaktad?rlar.

   Kilise evlerde faaliyetlerini rahatça yürütebilen misyonerler, amaçlar?na ula?mak için har?l har?l çal???p;oluk oluk para ak?tmaktad?rlar.

   Meselâ, en son Ayd?n’da, garip ?ekilli insanlar?n ellerinde i? ilanlar?yla Ayd?nl?lara tuzak  kurmaktad?rlar. Bu el ilanlar?nda ?öyle denmektedir: “Oturdu?unuz yerden para kazanmak ister misiniz?”

  Kim istemez ki? Oturup, yan gelip yatarak;hayal dünyas?nda gezmeyi;hülyalara dalmay?, haz?r parayla kim talep etmez ki?

   Bu el ilanlar?nda sadece cep telefon numaras? verilmi?.

   Pekiyi,bu ilanlar? da??tanlara emniyet güçleri veya di?er sorumlular neden mani olmazlar ki?

    Yoksa bundan haberler mi yok? Halbu ki uçan ku?tan haberi olan sorumlular?n böyle faaliyet yürütenlerden haberinin olmamas? mümkün mü?

    Bu ?ekilde hareket eden misyonerler, bulduklar? “ma?a”lar? iyi kullanarak;özellikle üniversiteli ve liseli “bo?” beyinli gençleri avuçlar?n?n içine almaktad?rlar.

   Bu misyoner k?l?kl? insanlar tehlikeli amaçlar?n? Ayd?nl? gençlerimize o kadar iyi i?lemi?ler ki,  Menderes Bulvar?n’dan a?a??ya do?ru inerseniz, önünüzden, boyunlar?nda haçlar tak?l? çok say?da ahmaklar?n gelip geçti?ini görürsünüz.

   Zannedersiniz ki, H?ristiyan bir bat? ülkesinde ya??yorsunuz.Halbu ki buras? Ayd?n’n?n tam göbe?i..

                             * *

    Okullar?n etraf?nda misyonerler cirit at?yor. Tezgahlarda h?ristiyanl?k propagandas? yap?l?yor, satanistlerin ve h?ristiyanlar?n simgeleri alenen sat?larak te?vik ediliyor.Ancak ne tek bir sivil toplum kurulu?u, ne bir muhafazakarl???yla övünen partiler, ne de sorumlu yetkililer buna engel oluyor. Sadece tribünlere oynayarak afaki nutuklarla i?tigal ediyorlar.

   Dahas? var. Birkaç ay evvel dile getirmi?tik de kimseden ses ç?kmam??t?. Ayd?n’n?n merkezine ba?l? hakim tepeli köylere dadanan misyonerler, kilise yapmak için u?ra?m??lard?. Birisinde muvaffak olamay?nca ?imdi de ba?ka bir köye villa yapm??lar. Köyün ad?n? vermiyorum;merak edenler ö?renebilir. Ayd?n’a hakim bir köye villa gibi kilise  ev yaparak gizli faaliyet yürütüldü?üne dair haberler mutlaka “belirli”yerlerden takip edilmektedir.

     Böyle devam ederse Ayd?n’?m?z? tehlikeli günler beklemektedir.

                               **

   ?u anda misyonerler, Ayd?n ilini pilot bölge seçmi?ler. Ayd?n üzerinde yo?un bir faaliyet yürüttüklerini,yapt?klar? çal??malardan anl?yoruz.Daha evvel de Nazilli’nin köylerine kadar inen G.Koreli i?adam? veya tursit  k?l???ndaki misyonerler, ellerinde ?ncillerle insanlar?m?z?n zihinlerini buland?rmak için u?ra?m??lard?r.

   Bat?l? kapitalistler,Afrika’ya da ?ncillerle gitmi?lerdi.Oradaki insanlar?n ellerine ?ncilleri tutu?turmu?lar; gözlerini kapatt?rm??lard?.Dolay?sy?la Afrika’ya ellerinde ?ncilleriyle giden misyoner k?l?kl? vah?i kapitalistler, döndüklerinde ellerinde yer alt? ve yer üstü kaynaklar?n?n anahtarlar? vard?.

  Ayn?s?n? ülkemiz üzerinde plan yat?klar?ndan kimsenin ?üphesi olmas?n. Böyle bir ?eye mümkün de?ildir diyenler,tarihe bir baks?n.Tarih, en canl? ?ahittir. Ondan ders al?n?rsa bir k?ymet ifade eder.

    Bu tür faaliyetleri yürütenlerin amac? birkaç y?ll?k de?ildir. Bir ya da iki nesil sonras?n? dü?ünmektedirler; buna göre plânlar?n? yapmaktad?rlar.

  E?er bizler uyumaya devam edersek; çocuklar?m?za, gençlerimize milli kültürümüzü, dinimizi, tarihimizi do?ru dürüst ö?retemezsek;var?lacak nokta da Afrika ‘d?r. Yani sömürge ülke konumuna dönü?me tehlikesidir.

  ?imdi soruyoruz:

1-       Yetkililer misyonerlik faaliyetlerini insan?m?z? kand?rarak yürütenlere mani olacak m??

2-       Okul çevrelerinde yuvalanan misyonerlere ve satanistlere kar?? tedbir al?nacak m??

3-       Müftülük destekleyici icraat olarak neler yapacak? Bilgilendirme amaçl? ne gibi faaliyet yürütecek veya yürütmektedir?

4-       Sivil toplum örgütleri bu noktada neler yap?yor ya da yapacak?

5-       De?erli muhafazakâr partilerimiz; sizler neler yapacaks?n?z?

  Milli bütünlü?ümüz tehlikeye girdi?inde al?nacak hiçbir tedbirin geçerlili?inin kalmayaca?? a?ikard?r.Herkes görevine müdrik olarak bir ?eyler yapmal?d?r. Yoksa yar?n çok geç olabilir.

8/4/2008
Bu yazı 1543 defa okundu.

Diğer Yazıları