YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

SON TANGO MGK´DA

Darbenin urganlar?na un sermeye çal??an ‘demokrasi havarileri’ne buradan birilerinin hooppp(!) demeyece?ini bekleme safl??? içerisinde olanlar?n bugünlerde tela? içerisinde oldu?unu görüyorum.

Bu ülkede hangi de?i?iklik ‘darbe ç???rtkanlar?n?n’ yada ‘statüko koruyucular?n?n’ engeline tak?lmadan sessizce sonland?r?labilmi?tir acaba?

Günü kurtarmak ad?na sava? verenler ile yar?nlar? kurtar?lm?? bir Türkiye hayali olanlar?n sava??na dönü?mü? durumda söz düellolar?.

Türban üzerine o kadar çok ?ey söylendi ki, bu söylemler sadece siyasal konu?malardan öteye geçmeyi ba?arm?? de?il ?imdilik. CHP kanad? türbana ayak diretmesiyle nam salarken AK Parti cephesi onlar? duymamakla yetindi. ?ki partinin lideri söz düellolar? ile her platformda birbirine veryans?n etti etmesine de bu i?ten san?r?m en çok karl? ç?kan da MHP oldu.

Bugüne kadar hep siyasiler konu?tu. Art?k konu?ma mecras? farkl? kulvarlara do?ru kay?yor. Kulvar de?i?iyor ama en son iki hamlenin önemli oldu?unu da unutmamak gerek. Bunlardan önemlisi askerin dü?üncesi, pe?inden de Gül’ün anayasa de?i?ikli?indeki imzas?. Son olarak Anayasa Mahkemesi’nin veto ihtimalini de göz ard? etmemek gerek türban?n üniversitelerde özgürlü?ü için.

?ubat Ay? içerisinde yap?lacak olan Milli Güvenlik Kurulu’na asker elinde iki önemli dosya getirecek. Bu iddia ?imdiden tüm dikkatleri üzerine toplad?.

Ate? olan yerin duman? ?imdiden tütmeye mi ba?lad? yoksa tüttürülüyor mu?

Askerler, MGK’da ‘malumu ilan’ yaparak türban?n ‘siyasal ?slam'?n üniformas? oldu?unu, uygulamaya geçilmesi halinde bunun bölünmelere ve çat??malara yol açabilece?i’ uyar?s?nda bulunacak.

‘Darbe ?ak?akç?lar?’na gün do?du. Türban kar??t? cephe bugüne kadar ne yapt? ise kendi dü?üncelerini savunmak ad?na yapt?. Türban taraftarlar? da ayn? ?ekilde kendi hakl?l??? için mücadele verdi.

Demokrasiyi özümseyemeyenler, son bir hamle daha yaparak ülkede yok edilen menfaatlerini kaybetmemeye kar??n direni?lerini sürdürmekte, hatta darbe davetiyesini de basmaya devam ediyor olmas? bu i?in en dü?ündürücü geli?mesi bence.

Askerin yolunu gözleyenler MGK’dan ç?kacak ya da burada yap?lacak bask?lar?n kendilerini rahatlataca??n? dü?ünüyor. 21 ?ubat’ta yap?lacak MGK toplant?s?nda yap?lacak tart??malar bu ülkeye çok ciddi zararlar verebilir.

Demokrasi ad?na getirmeye çal???lan ‘e?itlik’ sistemine kar?? direni? gösterenlerin, bu ülkeye adalet ikilemi ya?att???n? çok iyi biliyoruz. ?kilemi bire bir ya?atan bu darbe davetkar? zihniyet bugün demokrasi ad?na ortaya konan her ?eyi iyi dü?ünmek zorundad?r.

Askerlerin Çankaya Kö?k’üne ta??yaca?? ‘türban’ haydi hay?rl?s? diyenlere çözüm analizi olmayaca?? gibi bu toplant?dan medet umanlar?nda dertlerine ‘çare aray?? noktas?’ asla olmayacakt?r. 21 ?ubat MGK’s? ‘türban sürecinin’ yeniden ba?lat?laca?? ‘milat’ olursa her ?eye sil ba?tan ba?lamak zorunda kal?r?z.

Ordunun türban?n bu ba?lan?? ?ekline itiraz? olmamas? ise bir nebze ‘darbecilere’ ya da ‘muht?rac?lara’ bekledikleri sonucu bu MGK’dan da alamayacaklar?n?n bir i?areti olaca??n?n en güçlü kan?t?.

Demokrasiyi bir yerlerden beklentiler içerisine girerek çözüm aray??lar?n? ‘havale makam?’ görmek yerine çözüm alternatiflerinin birlikte yap?ld??? bir ‘yönetim biçimi’ olarak alg?lanmal?y?z.

Dün askerin bu ülkede demokrasiyi ask?ya ald???n? ya?ayanlar, bugün demokrasinin k?s?r döngüler içerisinde kalmas?na asla müsaade etmeyecektir. Ellerinde ‘türban’ ve ‘terör’ paketi ile Çankaya Kö?k’üne gelecek olan askerler, görü?lerini sunmadan önce karargahlar?nda çok ciddi bir ?ekilde haz?rlanacaklard?r herkes bundan emin olmal?.

Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün ?ubat Ay? MGK’s?nda askere terör konusunda ciddi destekler verece?ini ama türban konusunda ise demokrasi ad?na o kadar tavizkar olmayaca??n? dü?ünmemin safl?k olmad??? kanaatindeyim.

Türban?n üniversitelerde özgür kalmas? için beklenen son iki a?ama öncesi ‘direni? cephesi’nin yapaca?? hamleler ‘çözüm cephesini’ mat etmek için yeterli olmayacakt?r.

Askerin bu kez iddia edildi?i gibi  ‘çene alt? türban ba?lama’ konusunda tarafs?z kalaca??n? ve MGK’da gerilim yaratmayaca??n? dü?ünmek hayalcilik olmayacakt?r.

Ümitlerini askerlere ba?layanlar?n ortaya ç?kacak sa?duyu kar??s?nda ‘demokrasi dirençlerinin çökü?ünü’ de görüyorum.Türban böylece tart??malar?n?n son evresine gelmi? olacak ve siyaset d???nda hatta Türkiye’nin en önemli mecras?nda tart???lm?? olacakt?r.

Nitekim herkes biliyor ki türban tart??mas?nda söz sahibi olmas? gerekenlerin d???nda herkes her ?eyi söyledi ama söz hakk? olanlar ise hala susuyor.

 

 

22/2/2008
Bu yazı 1869 defa okundu.

Diğer Yazıları