YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

?srail´in vah?eti/Müslümanlar?n adaleti (2)

Avrupa’n?n vah?etinden kaçan 250 bin Yahudi ?spanya’dan Osmanl? topraklar?na geldi. Macaristan, Romanya, Bulgaristan, S?rbistan, Yunanistan, M?s?r, Anadolu’da ise Do?u Trakya, ?stanbul,Çanakkale, ?zmir,Tokat ve Amasya çevrelerne yerle?tirildi. 16. asr?n ortalar?nda ?stanbul’daki Yahudi aile say?s? 8070’e yükseldi. Daha 1478 y?l?nda hiçbir Yahudi nüfusu olmayan Selanik’te 1535 y?l?nda 2.645 Yahudi ailesi oturuyordu. (Kedourie,E.,Spaind and the Jeews, Thomasand Hudson,London,1992,sh.,165)

Yak?n bir tarihte vuku bulan, yine Avrupa katliam?ndan kurtulmak isteyenYahudilere haham Isaac Tzarfati,Almanya’daki Yahudileri Türkiye’ye göç etmeye ça??r?yor ve ?öyle diyordu:

“Karde?lerim,size verece?im nasihati dinleyin.Ben de Almanya’da do?dum ve hahamlar önünde Tevrat okudum. Ama ülkemden ç?kar?ld?m Allah’?n kutsay?p, her türlü güzellikle donatt??? Türk topraklar?na geldim. Burada huzur ve mutluluk buldum. Türkiye,sizin de huzur ülkeniz olabilir. Burada Allah’?n bize verdi?i nimetlerin 10’da1’ini bile bilseniz,ne yapar yapar buraya gelirsiniz. Burada ?ikayet edece?imiz bir ?ey yok.Büyük servetlerimiz var; ellerimiz alt?n ve gümü? oldu. Ne a??r vergiler sözkonusu, ne de ticaretimize bir engel var.Toprak bereketli,her ?ey ucuz ve hepimiz huzur ve hürriyet içinde ya??yoruz. Burada Yahudileri,bir utanç formas? olarak sar? ?apka giymeye zorlam?yorlar. Uyan?n karde?lerim,her ?eyinizi toplay?p gelin.” [Shaw, S.,32.Fütûhu’-l Büldan’dan yap?lan iktibaslar?n d???ndakiler için: F.Apayd?n,P.Alister,”Blissful Years of the Jews in the Ottoman State”,The Fountain,Temmuz-Eylül,1994,No.7,sh.,8-11 ,Nak. Ali ÜNAL,Zaman gazetesi, 23.06.2003)]

Yüzy?llard?r ba?ka hiç bir devlette, imparatorluklarda bulamad?klar? huzuru, güveni, Müslümanlar’da bulan Yahudiler; ?imdi ise,bütün insanlar?n gözleri önünde cinayet i?lemektedirler.Ve bunu da demokrasi, insan haklar? gibi masum bahanelerin arkas?na s???narak yapmaktad?rlar. Bir ABD’li generalin baklay? a?z?ndan ç?kard??? gibi Müslümanlar? bu kadar tarihi tesanühe kar??l?k, ba?nazca, ?uursuzca vah?i yüzünü göstererek dil uzatabilmektedir. Kendi gözlerindeki merte?i görmeden ba?kalar?na insanl?k dersi vermeye kalk??malar? ne kadar da s?r?tt???n?, kendileri aynaya bakt?klar? taktirde rahatl?kla görebileceklerdir. Bir defa Yahudi-H?ristiyan felsefesinin arka plan?nda yatan sömürme fikriyat?, son ABD- ?srail i?birli?i ile iyice gün yüzüne ç?km?? bulunmaktad?r. Kar??l?kl? dan???kl? dövü? yap?larak beynelmilel her türlü me?ru zeminlerde kamuoyunu bask?, ?antaj, tehditle kendi lehlerine çevirmesini bilmektedirler. Dolay?s?yla Müslümanlar hususiyle de Filistin halk?n?n maruz kald??? katliamlara dünyan?n seyirci kalmas?na imkân tan?maktad?rlar.

Bu ABD-?srail ittifak? devaml?l??? ve ?slam Dünyas?n?n da uyu?ukluk hâli sürdü?ü müddetçe, masum insanlar?n kan? akmaya devam edecektir. Bir zamanlar bir on ba??n?n idare etti?i koskoca Filistin’i ?imdi teknoloji maharetli bir devlet ba?a ç?kam?yorsa, buna bir de Müslüman devletlerin ba??ndaki zevat?n i?birli?i içinde kar?? tav?r al?rlarsa,meselenin çözüme kavu?mas? uzun zaman almayacakt?r.Ancak, mevcut durum böyle giderse -ki öyle görünüyor-tarihi mesuliyete sahip olamay???m?z? gelecek nesillere anlatamaya??m?z gibi, bu tarih de karanl?k hadiseler yuma?? gibi dü?üneceklerdir. Yap?lacak i?, tarihte vard?r: Onu oradan al?p günümüzün ?artlar?na göre yorumlayarak, çözümler üretmek sorumlu mercilerin i?idir.

10/3/2008
Bu yazı 2156 defa okundu.

Diğer Yazıları