YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

?srail´in vah?eti / Müslümanlar?n adaleti (1)

Siyonist felsefenin temelinde tedhi?çilik ruhu,ikiyüzlülükyatmaktad?r.n vah?ili?inden en fazla faydalanan ?srail devleti, vah?ili?ini gün geçtikçe art?rmaktad?r. Tarihten gelen,maksada ula?mak için gayri me?ru bütün yollar?n mübahl???n? kendilerine ?iar edinen Siyonizm’in yegane gayesi olan “Arz-? Mevdud” a giden yollar? bir bir ar??nlayan ?srail derin devleti, zavall? Filistin halk?na; tarihte kendilerinin maruz b?rak?ld???n? iddia ettikleri bir çok zalimli?in çok daha ?iddetlisini ve militarist davran??lar?n?n daha fazlas?n? masum Filistin halk?na reva görmektedirler. Kendi iddialar? olan Nazi zulmüne ta? ç?kartacak katliamlara Müslüman halk? maruz b?rakmatad?rlar.Ve ?srail E?itim Bakan? Limur Lifnet “?srail bir Yahudi devletidir; bu s?n?rlar içinde hiçbir Müslüman’?n ya?at?lmamas? gerekir.”( Ali Ünal,Zaman Gazetesi 23.6.2003) Bu beyanat?n sahibinin bulundu?u mevkisi dü?ünüldü?ünde, ?srail’in Müslümanlara kar?? olan niyetini ele vermektedir. ??te, ?srail’in müslümanlara besledi?i husumet ortadad?r. Halbuki, tarihe bak?ld???nda Müslümanlar?n, zulme u?ram?? Yahudilere nas?l davrand???, onlara kar?? kar??ya kald?klar? H?ristiyan vah?etinden nas?l kurtard?klar? ve nas?l kucak açt?klar? ise tarihte bilenen hakikatlerdir. ?imdi, bunlar? bir kere daha arz edelim ki, gerek içimizdeki Siyonist zihniyetlilere, gerekse vah?et yapanlar?n yüzlerine çarpal?m ki,hakikat bir kere daha kendini göstersin.

Bizans topraklar? içinde Yahudiler, bütün vatanda?l?k haklar?ndan mahrumdular.Bizans’a H?ristiyanl?k hakim olunca da durum de?i?medi. Üstelik, imparator Maurice döneminde bütün sinagoglar kiliseye çevrildi ve Yahudiler zorla H?ristiyanla?t?rma yoluna gidildi. (Shaw,S.J.,The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, Macmillan, 1991,sh.18,21-23)

?slâm’?n daha ilk yay?l?? y?llar?nda Müslümanlara teslim olan Humus’a Bizans ?mparatorun’ un büyük bir orduyla gelmekte oldu?u haberi ula??nca, Müslüman askerler ?ehri bo?altmaya karar verdiler ve yerli halktan toplad?klar? vergiyi iade ederek, ?öyle dediler:“Biz bunu, sizi korumam?z kar??l???nda toplam??t?k. Fakat ?imdi, sizi koruyabilecek durumda de?iliz. “ ?ehrin H?ristiyan ve Müslüman halk? ise onlara ?u mukabelede bulundu:” Sizin idarenizi, dü?ece?imiz i?kence ve zulüm ?artlar?na ra?men her zaman tercih ederiz. Yard?m?n?zla dü?man? püskürtebiliriz..” Di?er ?ehirlerin halk? da ayn? ?ekilde davrand?. Neticede Müslümanlar galip geldi ve halk, ?ehirlerinin kap?lar?n? Müslüman askerlere aç?p, güle oynaya onlar? ka??lad?. Sonra, vergilerini memnuniyetle verdiler.”(Belâzurî, Fütûhu’l-Büldan)

Müslüman Türklerin Anadolu’ya ayak bast??? andan itibaren Bizans topraklar?ndaki Yahudiler de nefes almaya ba?lad?lar. Binlerce Yahudi, Bizans’tan kaçarak Anadolu Selçuklu Devleti topraklar?na s???nd?. Osmanl? Devleti’yle birlikte ise Yahudiler, tarihlerinin en uzun süreli mutlu ça?lar?na girdiler. Dinlerini ya?amada tamamen serbest b?rak?ld?klar? gibi, ülkede istedikleri yerde mülk edinme imkân?na kavu?tular. Çok yerde ticaret âdeta ellerine geçti ve oldukça zenginle?tiler .?stanbul’un fethiyle birlikte ise Avrupa’dan ?stanbul’a göçe ba?lad?lar. Fethin üzerinden 30 y?l geçtikten sonra ?ehrin nüfusu 16.326 aileye ç?kt? ve bunlar?n 1.647’si Yahudi ailesiydi.1492’de ?spanya’da katliam ve sürgüne u?ray?nca kendilerine kap?y? yine Müslüman Osmanl? Devleti açt?. Devrin sultan? II.Bayezid, göçmenlere kötü muamele edilmesi ve herhangi bir zarar verilmesi durumunda, bunu yapanlara a??r cezalar?n uygulanaca?? ferman?n? yay?nlam??t?.(Shaw,S33).

9/3/2008
Bu yazı 2359 defa okundu.

Diğer Yazıları