YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

Türban, ?imdi de pepsinin reklam kampanyas?nda.

 

 

 

 

 

 

Man?ette…

 

Kö?e yaz?lar?nda,

 

Sat?r ba?lar?nda.

 

Sokaklarda…

 

Okullarda,

 

Kampüs kap?lar?nda…

 

Meydanlar?n ‘co?kulu kalabal?klar?nda’…

 

Kamusal alanda,

 

Hastanelere giri?te,

 

Tiyatro polemiklerinde…

 

Derken…

 

Türban, ?imdi de pepsinin reklam kampanyas?nda.

 

Yasak kalkarken hortlat?lmaya çal???lan yeni yasak!

 

Türban üniversitede özgürlü?üne kavu?urken Pepsi taraf?ndan yeniden hortlat?lan '?irket anayasas?'.

 

?çecek piyasas?n?n ünlü markas? ‘duygular?n? göster’ kampanyas?nda Müslüman bir ülkede tarihi bir kaza(!) yaparak ciddi ‘stratejik’ bir hata yapt?.

 

Yeni mü?terileri kazanmak için yap?lan ‘kampanya ve ?artlar?’ ile bir anda gündeme oturdu Pepsi.

 

Kampanyan?n ?artlar?n? incelerken insan acabalar?n? tek tek s?ralamaya ba?l?yor.

 

Pepsi’nin ba?latt???   ‘duygular?n? göster’ kampanyas?n?n kat?l?m ?artlar?n?n 30. maddesi(de?i?tirilmeden önce) aynen ?öyle diyordu: ‘Küfür içeren, bayrak, silaha özendirici, ?rkç?, asker, içki, sigara, hayvan, çocuk, bebek, ünlü foto?raflar? ve ünlülerle birlikte çekilmi? olan, dini siyasi anlam te?kil eden, türbanl?, markal? ürün, cinsel istismara aç?k, bulan?k, karanl?k, öpü?en çift, animasyonlu ve fotomontajl?, karanl?k foto?raflar, ?iir vb yaz? ve içeri?i bar?nd?ran foto?raflar.’

 

Bu maddeyi okuduktan sonra Pepsi’nin 'kampanya anayasas?na!' kimlerin kat?l?p-kat?lamayaca??n? dü?ündüm bir an.

 

Bak?n kimlerin isimleri otuzuncu maddeye göre bu kampanyada yer al?yor ya da alam?yor.

 

Öncelikle ‘Hitler’ ve ‘Mussolini’ ya?asayd? kesinlikle kat?lamazd?. Çünkü ?rkç? birisi bu kampanyaya kat?l?m vizesini alma ?ans? kesinlikte yoktu. Elinize sa?l?k ne i?i var zaten Türkiye’de Hitler ve benzerlerinin.

 

Al?n size bu liderlere inat kat?lacak baz? sak?ncal? olmayanlar isimler.

 

‘Lenin’, ‘Stalin’ ve ‘Mao’, gibi liderler ilgili maddeye bak?ld???nda dü?üncelerinden dolay? bu kampanyaya kat?labiliyor. Bu isimlerin ünlü oldu?unu ve bundan dolay? kampanyaya kat?lamayaca?? iddias?nda bulunanlara da  'dü?ünce yap?s?ndan dolay? kat?labilece?ini' iddia ediyorum.

 

Küfür eden birisi de asla kampanyac? olamaz. Küfürü de yak??t?ramam??lar bu kampanya ile Türk insan?n?n yan?na. Bu arada hayvan resimlerinin de kampanya d???nda tutulmas? küfür kadar e? de?er bir anlam içermi?. Elinize sa?l?k bizim toplumu nelerden ar?nd?rd???n?z? da böylelikle görmü? oluyoruz.

 

 

Tüm bunlar? anlad?k anlamas?na ama…

 

‘Dini siyasi anlam te?kil eden, türbanl?’ ifadesi ile de net olarak türbanl? olan birisini kimlerle e?de?er tuttu?unuzu da göstermi? oldunuz. Burada ben türbanl?lar?, biraz Hitler ve  yanda?lar? aras?ndaki ili?kiyi de dü?ünmedim de?il Pepsi’nin kampanyas?ndan sonra.

 

‘haber7.com’ Pepsi’nin yapt??? bu yanl??? gün yüzüne ç?karm??t?r.Tabi hatan?n ortaya ç?kar?lmas?n?n ard?ndan kampanyan?n yöneticileri daha büyük bir gaf yapm??t?r. Hatadan dönelim derken batakl???n tam göbe?ine dü?ü? ya?anm?? oldu böylece.

 

30. Maddede metinden Pepsi yönetimi taraf?ndan ç?kart?lan ‘türban’ kelimesinin yerine ‘dini, siyasi istismara…’ kelimeleri getirilerek kampanya tam anlam? ile bir 'fiyaskoya dönü?türülen kontrolsüz kurallara' dönü?türülmü?tür.

 

?lk hali ve daha sonra de?i?tirilen ?ekli ile bu kampanyaya ‘Hitler’ gibi ba?ka kimler kat?lam?yor isterseniz biraz daha isim isim üzerinden gidelim. Anadolu’nun ücra bir köyündeki ba?örtülü bir kad?n, üniversite kap?lar?nda y?llarca horlanan ve kap?dan içeriye al?nmayan türbanl?lar…

 

Cumhurba?kan?n? e?i Hayrunnisa Gül ve Ba?kan?n e?i Emine Erdo?an ba?lar?ndaki örtüden dolay? bu kampanyaya kat?lmak isteseydi bile, Pepsi’den gelen son de?i?ikli?e kadar asla kat?lamayacakt?.

 

Toplum kald?rmaya çal??t??? yasa?? bir ba?ka alanda 'paras?n? pe?in ödeyerek' yeniden getirecekti bu hata ortaya ç?kar?lmam?? olsa idi.Kamusal alan d???ndaki türban yasa??n? kendi paralar?m?zla Pepsi'ye yapt?rtm?? olacakt?k.

 

Türbanl?lar?n paras?n? almay? kabul etmiyorsa Pepsi kampanyada istedi?i kurallar? koyabilir, istedi?ini de kampanyalar?n?n d???nda tutabilir. Ama… Firma olarak sat??? her kesime yapmak için tezgahlarda ürünlerini sergileme gayreti içerisinde isen kampanyalarda toplumun baz? kesimlerine ‘cüzzaml?’ muamelesi yapma hakk?n?n olmad???n? dü?ünüyorum.

 

Pepsi bunlar? yapt?ktan sonra da ald??? tepkiler do?rultusunda kampanyan?n baz? maddelerindeki bu yanl??lar?n kaza oldu?unu savunmaya kalkt?. Pepsi’nin en son yapt??? düzeltme aç?klamas?n?n özeti ise aynen ?öyle “'Duygular?n? Göster' kampanyas? dahilinde gerçekle?tirdi?imiz foto?raf yar??mas?n?n kat?l?m ?artlar? aras?nda denetimimizden geçmemi? maddeler oldu?u fark edilmi?tir. Herkesin e?it ?artlarda kat?l?m?n?n devam etmesini ana ilke olarak benimsiyoruz ve yar??maya kat?l?m ?artlar?n?n da bu do?rultuda düzeltilmesi sa?lanm??t?r. Yar??mam?z herkesin kat?l?m?na aç?kt?r."

 

 

Tüm bunlardan sonra ,Pepsi yöneticilerine son olarak ?unu söylemek istiyorum. Türk Milletinin  Aziz Nesin gibi ‘aptal’ oldu?unu  dü?ündüyseniz san?r?m yan?lg?lar?n?z? dakamuoyunu önünde dü?mü? oldu?unuz bu durum kar??s?nda anlam??s?n?zd?r. 

 

Türkiye’nin yüzde yetmi?i bu ülkede art?k ba?örtüsü yasa??n?n kalkmas?n? istiyor. Siz kald?r?lmaya çal???lan bir yasa?? yeniden 'hortlatmak' m? istiyorsunuz? Ya da içinizden birileri özellikle bu hatalar? yapmaya m? çal???yor.

 

Ç?k?n dürüstçe Türk toplumundan özür dileyin. Bu kampanya da bu hatalar?n olu?mas?na neden olan -sizin dedi?iniz gibi denetimini yapmayan(!)- yöneticilerinizi de özrünüzün ispat? olarak i?ten kovun. Öyle kampanyan?n herkesin kat?l?m?na aç?k olmas?n? aç?klaman?z yapt???n?z hatay? düzeltmeye yeterli de?ildir.

 

Alenen kamuoyundan özür dilemelisiniz!

 

?ayet kamuoyundan aç?k yüreklilikle özür dilemezseniz size elinizi rahatlatacak ba?ka bir öneri: ‘Pepsi’nin türbanl?lara sat??? yasakt?r’ ibaresini ürünlerinize yazd?r?n siz de bu dertten kurtulun, size kar?? cephe olu?turmaya çal??anlar da.

 

Bu millete ürünlerinizi sat?n, sonra onun de?erlerine kar?? zincir olu?turun ve sonra da sessizce konuyu kapataca??n?z? dü?ünün san?r?m bunun mümkün olmad???n? biliyorsunuzdur.

 

 

 

 

18/2/2008
Bu yazı 1207 defa okundu.

Diğer Yazıları