YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Tuna

ÜLKEDE YARIN NE OLACAK?

Türkiye sars?l?yor…

 

Toplum katmanlar?nda büyük endi?e ya?an?yor…

 

??çi, memur, emekli, esnaf, çiftçi i? dünyas? tedirgin…

 

Neler oluyor?.. Nereye gidiyoruz?..

 

Bir ?eyler oluyor…

 

Birileri “ülkede bir iki hafta içinde korkunç ?eyler olacak” diye topluma korku mesajlar? veriyor…

 

 

 

?nsanlar yar?n sabah uyand?klar?nda ne gibi ?ok edici olay ve geli?melerle kar?? kar??ya kalacaklar?n?n tedirginli?ini ta??yor…

 

Cumhuriyet kuruldu?u günden bu yana “Cumhuriyet’in insanlar?” bugünkü kadar, ülkenin ve rejimin gelece?inden korkar olmad?lar…

 

 

 

“Korku” her yerde her kesimde egemen…

 

AKP kapat?laca??ndan korkuyor…

 

Laikler, ?eriat devletinin kurulaca??ndan korkuyor…

 

Din sömürüsü! içerisinde olanlar “darbe”den korkuyor…

 

Ça?da?! kad?nlar dini taassuptan korkuyor…

 

Ba?? aç?klar, türban?n bayrak olmas?ndan korkuyor.

 

Gençler, sabit gelirler, i?sizler gelecekten korkuyor…

 

??i olanlar, i?ini yitirece?inden korkuyor…

 

Her s?n?fta ki insan “ekonomik kriz” tehlikesinden korkuyor…

 

Koltu?u tatl? siyasetçi koltu?undan olaca??ndan korkuyor…

 

Ayd?nlar, ayd?nl??a ko?anlar, vatan?n? sevenler haks?z uygulamalar muhatap olacaklar?ndan korkuyor…

 

Halk ülkede iç sava? tehlikesinden korkuyor…

 

 

 

Peki kim bu güzel ülkeyi “kaos karas?” durumuna getirdi?

 

Kimler bir yerlerden dü?meye bas?p, ülke bütünlü?üne hançer soktular?

 

“Emperyalist akbabalar” sonunda hain emellerine ula?t? m??

 

Bu cennet vatan parçalanacak m??

 

 

 

X

 

 

 

Siz!  Evet siz!...

 

Siz de?il misiniz ülkeyi bu duruma getirenler!

 

Hani ?u ad?n?za “ulusal bas?n(!)” denilen büyük büyük gazete ve televizyonlar!

 

Bu zamana kadar, y?llard?r kimi pompalay?p durdunuz “kirli ç?karlar?n?z” için!

 

Kimler için “ac? gerçekleri” görmezden geldiniz?

 

2002 sonbahar?ndan bu yana tam be? y?l süreyle hangi siyasi erkin “kulu kölesi” ve “yalakas?” oldunuz?

 

Kimlerin çevresinde f?r?ldak olup, gazetelerinizin ba? sayfalar?nda onlar? ve mensup olduklar? siyasi erkleri göklere ç?kard?n?z?  Do?rular? söyleyen, gerçekleri yazan, yüre?i vatan sevgisiyle dolu milyonlar?n ba?r?na bast??? yazarlar?, gazetelerinizden kimler için “kovup att?n?z!”

 

 

 

Bugün “Basra harap olduktan sonra”, “biz bu zamana kadar ne yapt?k Allah’?m!” Pi?manl???na bürünüp saç?n?z? ba??n?z? yolar duruma geldiniz!

 

Tarihte, ülkesini, korkakl???ndan ötürü savunamayan ve dü?mana yenik dü?en kral?n a?lamas? kar??s?nda annesi ne demi?ti?

 

“A?la o?lum a?la, zaman?nda ülkeni aslanlar gibi savunsayd?n, bugün kar?lar gibi geçip kar??mda a?lamazd?n! A?la o?lum a?la yapaca??n ba?ka bir ?ey kalmad? a?lamaktan ba?ka!”

 

 

 

Ülkenin çok sat??l? gazeteleri olarak bu zamana de?in, iktidar?n tam anlam?yla kulu kölesi olmasayd?n?z; “kirli ç?karlar?n?z” için ülkenin kötü gidi?at?na üç maymunu oynarcas?na sessiz kalmasayd?n?z; Türk halk? yar?n sabah ne olacak, kimleri sabaha kar?? evlerinden al?p götürecekler diye bugünlerde korku ve panik içerisinde olmazd?!

 

 

 

“Temiz eller” operasyonu yap?l?yormu?!

 

Kimlerin emirleriyle ve “hangi kirli ki?ilere(!) kar?? yap?l?yor bu operasyon?

 

 

 

Peki! Bu ülke kimin?

 

Bu güzel vatan ve ay y?ld?zl? bayrak kimin?

 

Bu devletin ve cumhuriyetin sahipleri kimler?

 

Bu da?lar, ta?lar, ovalar, nehirler, a?açlar ormanlar külliyen kimin?

 

Bizlerin yani Türkiye Cumhuriyeti’nin vatanda?lar?n?n de?il mi?

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatanda?? olmaktan ?eref duyanlar?n de?il mi?

 

Bu topraklar? vatan diye bilenlerin de?il mi?

 

Peki o halde, bu k?zg?nl?k, sald?r? ve “payla?amamak” neyin nesi?

 

Hepimiz ayni gemide de?il miyiz?

 

Çökersek, batarsak tümümüz yok olmayacak m?y?z?

 

Gökyüzünde durmadan tur atan “emperyalist akbabalar” neden bugünlerde çok daha i?tahl? olarak Türkiye semalar?nda dönüp duruyorlar?

 

Yoksa “le? kokusu” mu ald?lar acaba?

 

Son söz:

 

Birilerini buradan itidale davet ediyoruz.

 

Hiç kimse iç çat??maya dayal? bu sava??n galibi olamaz!

 

Olsa olsa tek galip “sa?duyu” olacakt?r!

 

Bunu herkes bilmeli…

 

Aksi halde, neler olaca??n? dü?ünmek bile istemiyoruz…

 

27/3/2008
Bu yazı 1009 defa okundu.

Diğer Yazıları